Astrology Pacific 1       |       Zajimavosti      


Příspěvek k "teorii věků"Přednáška Ing. Popelky
ASTRO_spol dne 8. 2. 2003Ještě bych zde chtěl znovu zopakovat podstatnou informaci. Nedávno jsem totiž vstoupil na stránky pana Baudyše, a zjistil jsem, že je tam velmi rozvířeno téma teorie věků. Většina nejen astrologů se domnívá, že žijeme na konci věku Ryb a jsme těsně před vstupem do věku Vodnáře. Ale jsou i tací, jako např. pan Trnka, kteří neustále tvrdí, že nyní byl věk Berana, a budeme vstupovat do věku Býka. Považuji za nutné uvedená fakta zde uvést na pravou míru!

Podívejme se tedy na tuto záležitost jaksi od základů. Zeměkoule rotuje kolem vlastní osy, kterýžto pohyb vlastně určuje rovník. Promítneme-li zemský rovník ze středu Země na nebeskou sféru, dostaneme pomyslnou kružnici, t.zv. světový rovník. Kromě uvedené rotace však zeměkoule vykonává ještě druhý pohyb, jímž je oběh kolem Slunce. Průmětem roviny tohoto druhého pohybu na nebeskou sféru dostaneme druhou pomyslnou kružnici, nazvanou ekliptika.

Uvedené dvě kružnice, světový rovník a ekliptika, však neleží ve stejné rovině, tudíž jejich roviny nejsou totožné. Uvedené je však příčinou, že se obě kružnice stýkají, a tedy protínají ve dvou bodech, jimiž jsou t.zv. jarní bod a podzimní bod. Jarní bod má ekliptikální délku 0° a tvoří rozhraní mezi znameními Ryb a Berana. Podzimní bod má ekliptikální délku 180° a tvoří rozhraní mezi znameními Panny a Vah.

Kromě uvedeného však zemská osa při rotaci Země není v klidu, ale vykonává kuželovitý rotační pohyb, což vypadá podobně jako houpavě rotační pohyb při otáčení dětské "Káči". Vlivem tohoto velmi pomalého a dlouhodobého kuželovitého pohybu zemské osy se neustále mění poloha světového rovníku vůči ekliptice. Tím je způsobeno, že jejich průsečík, jarní bod, se neustále posouvá v opačném směru, než jaký koná zdánlivě se pohybující Slunce. Uvedený posun je nazýván "precese jarního bodu", přičemž celým zvěrokruhem zpětně projde jarní bod za 25 786 slunečních roků, a tato dlouhá doba je nazývána "střední platónský rok", někdy také precesní cyklus. Dosti často je také používána zaokrouhlená hodnota 25 920 slunečních let. Dělením dvanácti dostaneme číslo 2 160 slunečních let, což je střední platónský měsíc.

Zde tedy vidíme, že jedním znamení prochází jarní bod 2 160 let, což je tedy délka jednoho příslušného věku.
Uvedený jarní bod je matematicky naprosto exaktní záležitost. Proto, užíváme-li v Evropě tropický zodiak začínající jarním bodem, máme my Evropané uvedené záležitosti zcela přesné.
Jelikož však jednotlivá souhvězdí, po nichž jsou pojmenovány úseky zodiaku, nemají stejnou úhlovou šířku, spočívá pak problém v určení výchozího bodu ve hvězdném zodiaku. Pro jeho určení pak existují různé teorie.

Když jsem na uvedené téma meditoval, měl jsem vizi, kdy jsem viděl ve svém duchu sfingu, která měla mezi předními packami jakousi rádoby lidskou postavu. A sfinga představovala původně lva. Čili ona vize mi vlastně řekla, že pokud chci řešit tento problém, musím se obrátit do souhvězdí Lva. Souhvězdí Lva je jedno z mála souhvězdí, jenž i svým tvarem skutečně připomíná ležícího lva. A v tomto souhvězdí leží mezi předními tlapami lva hvězda Regulus. Z uvedeného jsem pochopil, že Regulus určuje 120 stupeň siderického zvěrokruhu.

Asi před dvěma tisíci lety, tedy v roce -137, se oba zodiaky, tedy tropický i siderický, překrývaly.
Tvrdí-li tedy někdo, že vstupujeme do věku Býka, lze si uvedené tvrzení lehce ověřit. Musíme si však ještě uvědomit důležitou věc o pohybu nebeských těles. Víme, že někdy jsou planety v přímém (direktním) pohybu, tedy že se pohybují směrem od Berana k Býku. Jindy však mohou být také ve zpětném (retrográdním) pohybu, a to tehdy, pohybují-li se od Berana k Rybám.
A zde je důležité si uvědomit, že směr od Berana k Býku, Blížencům, atd. představuje evoluci pozemského, čili hmotného, do duchovna, zatímco směr od Berana k Rybám, Vodnáři, atd. představuje involuci, t.j. sestup ducha do hmoty.
V bibli je psáno: "Mé cesty jsou jiné, než jsou cesty lidské"; to nám tedy praví duch. Z uvedeného tedy plyne, že přímý pohyb je hmotné působení, retrográdní pohyb je duchovní působení. A jelikož astrologie byla lidstvu předána duchovními zasvěcenci, tak ti věděli, že pohyb jarního bodu proti směru nám ukazuje působení ducha. A co chce zasvěcenec? Držet krok se Zemí, nebo držet krok s duchem? Zde jistě sami cítíte, že určitě s duchem. A proto oni říkali "byl věk Ryb, bude věk Vodnáře". Uvedené ukazuje na duchovní působení a lidé v tomto mají informaci jak se duchovně ladit, aby kontakt s oním duchem udrželi.

Takže pokud někdo tvrdí, že byl věk Berana a přijde věk Býka, tak onen člověk se tímto přiznává, že je závislý na hmotě, že jej zajímá evoluce (vývoj) hmoty, nikoliv ducha.
Dá se tedy říci, že poloha jarního bodu mezi stálicemi odhaluje způsob, jímž duchovní síly působí na náš hmotný svět.

A nyní se podívejme na minulost. Asi před osmi až šesti tisíci lety staří Peršané a jejich náboženství uctívali podvojného boha. Ormusda byl bůh dobra, a Ahrimana byl bůh zla. Uvedený fakt nám říká, že když před osmi až šesti tisíci lety jarní bod procházel souhvězdím Blíženců, což je znamení podvojné kvality, tak tehdejší náboženství uctívala podvojné božství.

Půjdeme-li dále, tak před šesti až čtyřmi tisíci lety tehdejší vyspělé kultury egyptské, babylónské, asyrské počali uctívat jako posvátné zvíře býka (bůh Apis), který byl voděn ulicemi se zlatou deskou, symbolizující jarní bod, umístěnou mezi rohy.
Takže fakt, že v Indii je dodnes kráva považována za posvátné zvíře, pochází z doby cca 6 tisíc let p.Kristem, kdy jarní bod procházel souhvězdím Býka. A to nám sočasně ukazuje, že Indové, resp. východní směry dnes zastávají duchovní ideje, které jsou již min. 4 tisíce let překonány. Čili současně probíhající jakási invaze východních náboženství k nám je vnucováním něčeho, co je již minim. 4 tisíce let překonáno, a pouze naivní jedinci ze západu na to občas " skočí ".

Třeba zmíněný pan Trnka zdůvodňuje své tvrzení o příchodu věku Býka tím, že Býk představuje peníze a majetek, a že v současnosti je vše velmi materialistické. Z uvedeného vidíme, že to je nesmysl, a navíc pan Trnka zapomíná na skutečnost, že v určitém věku rovněž silně působí protilehlé znamení, tedy ve věku Býka před 6-ti až 4-mi tisíci lety současně silně působilo protilehlé znamení, jímž je Štír. A o tom se dá říci, že probíhá-li určitý věk, tak ono protilehlé znamení je ideálem existujícího věku.
Egypťané pro Štíra používali dva symboly. Jedním byl had, symbolizující přízemní touhy a vášně, a pokud někdo tuto svoji nižší tělesnou přirozenost překonal, vznášel se nad zemí jako božský pták Horus, což byl druhý symbol Štíra. Proč byli egyptští faraónové zobrazováni s hadem na čele? To byl symbol faktu, že štírovská energie se neprožívala již jen v sexuální čakře, ale že byla přivedena až nahoru do nejvyšší čakry, což svědčí o tom, že faraónové byli zasvěcenci.
Onen symbol hole se dvěma hady představoval lidskou páteř, po níž stoupá hadí síla. V současnosti je uvedený symbol používán ve zdravotnictví.

Před 4-mi až 2-ma tisíci lety, t.j. v době, kdy židé, kteří byli v Egyptě v otroctví, počali opouštět Egypt, začal být najednou uctíván beran. To souviselo s přechodem jarního bodu ze souhvězdí Býka do souhvězdí Berana. Proto židé přestali uctívat egyptské hrnce masa (býka), a začali uctívat beránka. Odtud také pochází zvyk pečení a pojídání velikonočního beránka.
Když čtete Starý zákon, je v něm psáno, že faraón nechtěl židy z Egypta propustit. Proto Bůh seslal na Egypt deset velkých ran, t.j. různých katastrof. Vyvrcholením pak bylo, že andělé zabili v Egyptě všechno prvorozené, lidi i zvířata. Tím je řečeno, že ideje věku Býka byly zastaralé a překonány. A v bibli následuje poznámka: pouze ti, kteří jedli maso beránka, a jeho krví napsali své jméno na dveřní trám, nebyli anděly zabiti. Čili pouze ti, kteří byli schopni přejít na tento nový duchovní směr, daný přítomností jarního bodu v Beranu, tedy kteří byli schopni s těmito novými duchovními silami udržovat krok, pouze ti byli ušetřeni. Je ovšem potřeba pochopit, že v bibli je židem každý duchovní člověk hledající boha, a Egypťanem je každý materialista. V uvedeném kontextu bible tedy vyvedení židů z Egypta znamená vyvedení každého člověka z otroctví hmoty do volnosti ducha, čili osvobození ducha člověka od hmoty.

Protilehlým znamením k Beranu jsou váhy. A co výrazného bylo ve starém Řecku či Římě? Obrovský rozvoj umění a zdůrazňování ideálu krásy. A právě Váhy symbolizují umění, estetično a krásu. To je příčina, proč si Řekové velmi cenili sochařského umění, malířství, divadla a pod. Ideálem doby, kdy se jarní bod nacházel v Beranu, bylo protilehlé znamení Vah. Vždyť antické sochařství je pro nás dodnes vzorem.

Kolem roku 0 se jarní bod přesunul do souhvězdí Ryb (v němž se v současné době blíží k jeho konci). Tehdy přišel Kristus, a své učedníky si volí z rybářů, takže kristovi učedníci byli nazýváni "rybáři lidských duší". Na jednom ze svých kázání Kristus pro hladové lidi rozmnožil dvě ryby a několik bochníků chleba tak, že se všichni (cca 4000 lidí) nasytili.
Protilehlé znamení Ryb je Panna, symbolizovaná jako žena držící obilný klas. A z obilí se mele mouka, z té se pak peče chléb. Zde tedy počaly působit ideje Ryby - Panna. Zde je také třeba uvést, že Ryby, jak jsme již dříve uváděli, je spojování jednotlivých částí něčeho v celek, což v současné době odpovídá procesu globalizace. Jednotlivé kultury byly na počátku tohoto věku Ryb prakticky izolovány, a v průběhu dvou tisíc let se vše spojilo v jeden celek, kdy dnes prostřednictvím internetu můžete být kdekoliv ve světě. Když pan Trnka tvrdí, že nastává materialismus a tudíž se blížíme do věku Býka, tak je to pustý nesmysl. Je-li Panna protilehlým znamením Ryb, pak tedy co bylo ideálem uplynulých dvou tisíc let? Byla to snaha všechno vědomě pochopit. Panna je i vědeckost, proto ten rozvoj vědy. V negativním smyslu ale také může docházet k převaze pouhého racionálního rozumu. To je také příčinou, proč je v současnosti duchovno poněkud potlačeno a lidé preferují racio - Pannu.

Existuje zde ještě jedna důležitá věc. Autor pan Špůrek zavedl t.zv. palcové dělení, kdy každé znamení rozdělil na palcové části. Palec víme, že je přibližně 2,5 cm, což zde tedy odpovídá 2,5°, tedy 2°30'. Tak je každé znamení rozděleno na 12 částí po 2,5°, takže každé znamení pak v sobě integruje opět celý zvěrokruh, ovšem s tím upřesněním, že každá první dvanáctina každého znamení má stejný význam, jako ono příslušné celé znamení. Významy dalších dvanáctin každého znamení pak následují v pořadí skutečně následujících znamení za předmětným znamením. (Toto ovšem není nic zcela nového, neboť uvedené dělení již popisuje i Kefer ve své knize z roku 1938, a dokonce bylo uvedené dělení užíváno již ve staré Indii pod názvem Dvádašámša - pozn. zpracovatele.) Takže si můžeme znamení Ryb rozdělit na dvanáct částí, kdy první dvanáctina Ryb má význam samotných Ryb, Druhá dvanáctina má význam Berana, atd., až poslední dvanáctina Ryb má význam Vodnáře. Víme, že dnes se jarní bod nachází v Rybách, a jelikož jarní bod postupuje zvěrokruhem obráceně, tak se nachází vlastně ve dvanáctině příslušející opět Rybám, tedy to jsou jakoby Ryby na druhou. Z uvedeného plyne, že ono současné spojování do celku (globalizace) je o to silnější.

Protilehlé znamení je Panna, a sekundární dvanáctina v ní je rovněž Panna, což odůvodňuje, proč je v současné době taková převaha racia. Je to tedy opět jakoby praktično či racio na druhou.

Jelikož k přechodu do věku Vodnáře dojde v roce 2012, tedy od roku 1940 do r. 2012 se jarní bod nachází na prvním stupni souhvězdí Ryb. V mandale je uvedený stupeň charakterizován "na zalidněném tržišti farmáři a překupníci vystavují velké množství různých produktů". Odpovídá to charakteru dnešní doby?
Od r. 2012 do r. 2084 bude jarní bod procházet 30-tým stupněm Vodnáře, jenž je v mandale vyjádřen "člověku, který úspěšně vyšel z metamorfózy se zjevuje Duchovní Bratrstvo, které má své kořeny v minulosti velmi staré kultury a v němž je mnoho individuálních vědomí spojeno v zářivém světle Jednohlasého Vědomí". Z uvedeného je vidět, že rok 2012 bude obrovským přechodem kvalit.

Ze zvukového záznamu zpracoval
astrolog Ing. FIBICH Lubomír
únor 2003
Další diskuze o teorii věků
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 4 Pro . AceHTML 4.23 Free.
WebPage created per programme  AceHTML 4.23 Free.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý