luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 


Astrolog pan Petr Trnka pro revui Astrologické společnost Konstelaci napsal článek o svém pohledu na situaci ve světě po útoku na USA 11. září.

KAM JDEME ?

Po 11. září a po bezprecedentním útoku islámských fanatiků na USA se všude vyrojilo nespočetné množství nejrůznějších úvah, od zasvěcených a fundovaných až po naivní a někdy i dost hloupé, o tom, kdo za to může, co všechno to způsobí a přinese, jak se svět změní, že už nikdy nebude takový jako býval, a tak dále a tak podobně. Tohle vyhlášení války Spojeným státům, potažmo celé euroatlantické civilizaci (a nic jiného to de facto není), se nepochybně dá rozebírat z velkého množství hledisek. Je možné donekonečna diskutovat o tzv. "globalizaci", o "americkém způsobu života", o konfliktu dvou civilizací (tzv. "křesťanské" a tzv. "islámské"), i o mnohém dalším. Zamýšleli se nad tím politologové, sociologové, filosofové, vojáci, novináři, a stranou pochopitelně nemohli zůstat ani astrologové. Kdekdo z nich se začal pídit po přesném okamžiku vzniku USA, sestavovaly se tranzitní horoskopy pro okamžik prvního úderu na WTC v New Yorku ve vztahu k radixu USA, hledaly se souvislosti s radixy obou Dvojčat, pátralo se po přesném okamžiku narození bin Ládina, teroristy Atty, a všude se hledaly konstelace, které tento brutální útok signalisovaly a možná se daly i předvídat. Nevím, do jaké míry mohlo být takové hledání úspěšné, a do jaké míry byly závěry, které někteří astrologové dělali, pouze spekulativní. Je totiž notoricky známou věcí, že pokud už k nějaké takové události jednou dojde, když tedy astrolog už předem ví, co má hledat, že není dohromady žádným velkým problémem takové konstelace v jakémkoliv horoskopu dodatečně opravdu "objevit". Nicméně existuje ještě jiný pohled na celou událost, a o ten bych se se čtenáři chtěl podělit.

Domnívám se, že z globálního hlediska není příliš vhodné ani rozumné zabývat se v takovémto konkrétním případě pouze horoskopy vzniku USA, slavnostního otevření WTC, iniciátorů nebo pachatelů útoku a pod., a úporně v nich hledat nějaké astrologické známky katastrofy. To bychom právě tak mohli požadovat analýzu nativit všech 6000 obětí, je však dosti pochybné, jestli bychom se i potom nějakých signifikantních výsledků vůbec dopátrali. Na takovouto situaci (ale i na leckteré jiné podobné masové katastrofy) je podle mého názoru zkrátka dost nevhodné brát měřítka té astrologie (v podstatě individuální), se kterou jsme normálně zvyklí všichni pracovat. S mnohem větší pravděpodobností zde budou "v chodu" úplně jiné mechanismy, na podstatně vyšší úrovni, než na jakou jsme v astrologii běžně zvyklí. Mám tím na mysli vyšší časové cykly ve smyslu přechodu věků, palcových subdivizí, zodiakálních mikrovln, popřípadě strukturálního rozložení planet v zodiaku a pod., a to zcela bez ohledu na přesný čas a místo toho kterého konkrétního děje. Takové časové úseky (a jim odpovídající astrologické struktury) by podle mého názoru mohly být zcela nadřazeny všem individuálním horoskopům. Jsou to cykly a struktury, které obecně přinášejí výpověď o změnách a o charakteru celých různě dlouhých časových epoch, a v tomto kontextu je skutečně velkou otázkou, zdali vůbec mohou mít nějaký odraz v individuálních horoskopech jak zúčastněných jednotlivců (ať už obětí nebo pachatelů), tak i budov (WTC) nebo států (USA). Některé z takových struktur, které leccos naznačují, se v zodiaku objevily už v průběhu posledních dvaceti let, některé další na nás v nejbližších dvaceti letech ještě čekají. Zkusme se proto na ně podívat poněkud blíže a tak trochu si podle nich "zaprorokovat", ne snad ve smyslu "co nás čeká a nemine", ale spíše ve smyslu výhledu, do jakých situací se současná krize ve světě může rozvinout, jaké globální souvislosti a děje se v příštích desetiletích dají očekávat, a jaká může být jejich kontinuita s celkovým trendem vývoje lidské civilizace jako celku. Nejprve však stručné objasnění některých základních pojmů, se kterými v dalších odstavcích budu operovat:

Platónský rok - období, kdy rotační osa planety Země opíše celý jeden plášť kužele. Tento pohyb je analogický pohybu roztočené dětské káči a odborně se nazývá precese. Délka Platónského roku je 25729 let. Pro pozorovatele na Zemi je měřitelný pomalým direktním postupem hvězd (1 stupeň za 71,47 roku) znameními tropického zvěrokruhu.
Věk - Platónský měsíc, jedna dvanáctina Platónského roku o délce 2144,1 roku.
Palec - jedna dvanáctina Platónského měsíce (věku), dlouhá 178,7 roku.
Mikrovlna - jedna dvanáctina palce, je dlouhá 14,9 roku.
Stellium - těsné nahromadění více než tří planet v jednom úzkém sektoru zodiaku (několikanásobná konjunkce).
Sevřené seskupení - konstelace, kdy se všech deset astrologických planet nahromadí v úseku širokém maximálně dvě až tři znamení (60 až 90 stupňů). Dochází k němu zhruba jednou za 500 let.
Vědro - horoskopická struktura, kdy jedna planeta (tzv. singleton) stojí osamoceně proti všem ostatním, nashromážděným v opačné polovině zvěrokruhu.
Sabiánské symboly - soubor zvláštních symbolických obrazů, vážících se ke každému z 360 stupňů zvěrokruhu. Tento soubor vznikl v USA v kalifornském San Diegu v roce 1925, byl v průběhu 20. století testován a ověřován na velkém množství horoskopů a dává neobyčejně výmluvné, přesné a inspirativní výsledky v nejrůznějších oborech astrologie.

Podívejme se na současnou situaci ve světě nejprve z toho nejširšího hlediska, z hlediska nejdelšího časového úseku, který má ještě v lidských dějinách smysluplný význam, jednoho Platónského měsíce neboli věku. Mezi laickou veřejností, zajímající se o duchovní vědy (a bohužel také mezi mnoha astrology), je velmi rozšířená představa, že právě končí věk Ryb a vstupujeme do věku Vodnáře. Bohužel je to představa zcela falešná, a ve skutečnosti je tomu přesně naopak: v právě probíhající letech prožíváme závěr věku Berana, a v roce 2012 vstoupíme do věku Býka. Zdůvodnění, proč je tomu právě tak, by vydalo na samostatný velký článek, a nezbývá mi proto než odkázat čtenáře na četné práce RNDr. Milana Špůrka, například na jeho Encyklopedii západní astrologie (str. 256 až 314) nebo na jeho články v časopisech (naposledy rozsáhlé speciální přílohy ve třech číslech časopisu Regenerace v roce 1999). Teď si jenom připomeňme, že Berana charakterisují (mimo jiné) takové vlastnosti jako je například bojovnost, agresivita, impulsivnost, nepřizpůsobivost, prosazování vlastního názoru za každou cenu, fanatismus a podobně. A podíváme-li se na historii uplynulých dvou tisíciletí bez předpojatosti a bez růžových brýlí, musíme připustit, že převažující trend lidských dějin v tomto období byl právě takový. Toto období (tento věk) tedy nyní pomalu spěje ke svému závěru (byl to časový úsek mezi letopočty -132 až 2012), a přibližuje se přechod do věku Býka.

Podle staré zásady, že stejně jako celek se skládá z částí, tak i každá část v sobě obsahuje celek, je možno stejným způsobem, jako je na dvanáct dílů (zvířetníkových znamení) rozdělený Platónský rok, rozdělit dvanácti také každý věk (na tzv. palce), a stejně tak i každý palec můžeme opět rozdělit na dalších dvanáct dílů (mikrovln). Z tohoto podrobnějšího dělení nám potom vyplyne, že v současné době kromě závěrečných fází věku Berana prochází lidstvo také palcem Ryb (zhruba od roku 1833), a od roku 1997 rovněž mikrovlnou Ryb. Připomeneme-li si základní charakteristiky Ryb (duchovnost, mystika, tajné esoterní nauky, rozpouštění se "v oceánu všehomíra" a podobně), pak ani tady nemusíme pro příznaky v konkrétní historii chodit daleko. Na jedné straně je to náboženský synkretismus - pronikání východních duchovních nauk (buddhismu, jógy atd.) do západního křesťanského světa (zhruba od poloviny 19. a po celé 20. století, tedy v palci Ryb), obecné rozšíření nauk, které byly až do začátku předminulého století považovány za tajné a hermetické (okultismus, esoterika a konec konců i samotná astrologie), oživení zájmu o reinkarnaci, na straně druhé (pod vlivem končícího věku Berana) jsou to však také projevy náboženského fanatismu a nesnášenlivosti, které právě v současné době (v souběžném vlivu palce a mikrovlny Ryb) se velmi stupňují. Z tohoto pohledu je útok islámských fanatiků na centrum západní (v jejich pojetí křesťanské) civilizace naprosto příznačný. Avšak není to pouze tento útok - ze stejného soudku jsou i boje mezi katolíky a protestanty v severním Irsku, kritická situace v Izraeli mezi Židy a muslimy, útoky na křesťany v Indonésii, muslimský Pákistán versus hinduistická Indie, a tak bychom mohli pokračovat. Všechny tyto neblahé jevy jistě mají i své ekonomické a národnostní příčiny, v jejich pozadí však vždy stojí náboženská nesnášenlivost. Velmi průkazný je v této souvislosti už samotný výraz "svatá válka", nebo tvrzení některých muslimů, které se také v našem tisku už objevilo - že totiž muslimové nepřestanou bojovat dříve, dokud celý svět nepřestoupí na islám.

A jaký je z tohoto nejširšího hlediska věků, palců a mikrovln výhled do nejbližší budoucnosti? Bohužel dosti rozporný. Současný věk Berana, palec Ryb a mikrovlna Ryb dospějí ke svému závěru v roce 2012. Samozřejmě by bylo velmi naivní očekávat, že ke změně dojde na vteřinu přesně o půlnoci na Nový rok 2012 - střídání jednotlivých epoch je dynamický proces, který má své trvání a svou setrvačnost, a i když astrologicky je možno skutečně přesně vypočítat "bod nula", ve skutečnosti jsou mezi jednotlivými epochami hranice více nebo méně "rozpité", podobné akvarelu nebo kvaši. Nicméně charakter příštích dvou tisíciletí je možno z charakteru znamení Býka zhruba odhadnout: jedná se (v tom nejširším slova smyslu) o materiální zabezpečení existence, také však (uvědomíme-li si, že astrologickou vládkyní Býka je Venuše) o velmi výraznou změnu převládajících tendencí a trendů. Charakteristiky Marsu (vládce Berana), jako jsou právě bojovnost, agresivita, nesnášenlivost, fanatismus a podobně, by měly být pomalu nahrazeny charakteristikami Venuše - měly by tedy postupem času převládnout tendence k harmonické mezilidské spolupráci, přátelství a vstřícnosti, zvýšená citlivost a vnímavost k potřebám druhých, laskavost, inspirovanost. Výsostně mužský princip, mužský způsob přístupu ke světu a k řešení situací, by zkrátka měl být vystřídán principem ženským. To je jedna stránka věci, ta příjemnější. Druhá strana této mince, ta zdánlivě přízemní a materialistická, se nám vynoří před oči okamžitě, jakmile si uvědomíme, že velmi rapidně ubývá neobnovitelných zdrojů a surovin, na kterých je celá naše civilizace postavena - zemědělské půdy, pitné vody, rud, zemního plynu, uhlí i ropy, že se stupňuje katastrofální znečišťování a ničení životního prostředí, které, nezastaví-li se, brzy může tuto planetu učinit zcela neobyvatelnou, nebo že už dneska většina lidstva trpí nedostatkem potravin, vody a všeho ostatního, co nám v Evropě a v severní Americe připadá naprosto samozřejmé. A protože rozpor mezi západními, tzv. "vyspělými" zeměmi a ostatním světem se bude spíše zvětšovat než zmenšovat (jeden příklad za všechny - nechuť USA přistoupit ke snižování emisí skleníkových plynů, k tzv. Kjótskému protokolu, ačkoliv totéž vcelku nekompromisně vyžadují od druhých, méně "rozvinutých" zemí), dá se celkem oprávněně předpokládat, že se tato situace nezmění ani v dalších desetiletích. Je sice hezké věřit, že lidé dostanou rozum a obrátí se od materiálna více k duchovnu, leč pohled kolem nás (nebudeme-li si nasazovat růžové idealistické brýle) ničemu takovému nenasvědčuje ani vzdáleně, spíš právě naopak. Takže - zůstaneme-li u schématu astrologických věků, palců a mikrovln, čeká nás na počátku věku Býka také počátek palce Berana a mikrovlny Berana. Mikrovlna Berana sice skončí (a bude vystřídána mikrovlnou Býka) v roce 2027, ale palec Berana skončí až v roce 2191. Je tedy poměrně zřejmé, že již zmíněné martické trendy (boj, agresivita atd.) budou i nadále pokračovat po celých následujících dvě stě let, tentokrát však patrně už s jinou motivací než doposud - nikoli náboženskou, nýbrž mnohem spíše materiální. Není až tak těžké představit si, že ve chvíli, kdy v tzv. "rozvojových" zemích (mezi které je bohužel nutno počítat i většinu islámských států) dostoupí hlad a nouze takových rozměrů, které už nepůjdou dál snášet a tolerovat, nastoupí útok proti zemím tzv. "rozvinutým", které mají všeho dost, tedy proti "západní civilizaci", která (z hlediska těchto "rozvojových" zemí) je za jejich bídu zodpovědná. A podíváme-li se z tohoto zorného úhlu na teroristický útok na Světové obchodní centrum 11. září 2001, zdá se, že k této nadcházející kapitole dějin lidstva představuje dramatickou ouverturu.

To by tedy mohly být obrysy a základní charakteristiky příštích delších dějinných úseků. Jak to však vypadá z podrobnějšího hlediska? Existují zde nějaké astrologické náznaky, které by nám mohly pomoci odhalit charakter dějů v nejbližších dejme tomu dvaceti letech? Ano, existují - jsou jimi planetární struktury typu "vědro". Jedná se (jak už jsem napsal na začátku) o takové rozmístění planet ve zvěrokruhu, kdy devět z nich je rozloženo v jedné jeho polovině a jedna jediná stojí osaměle naproti nim v polovině opačné. Takové planetě se říká singleton, a v obecném slova smyslu určuje souhrnný charakter celé konfigurace. Tady si dovolím ocitovat slova RNDr. Milana Špůrka, který ve své Encyklopedii západní astrologie napsal: "Jelikož právě jedině u planetární struktury typu "vědro" se může projevit naplno čistý vliv oné od ostatních izolované planety, a protože jonesovskou interpretaci takových struktur lze provádět i mimo horoskop, pouze ve zvěrokruhu, usoudil jsem, že je to metoda jako stvořená pro experimentální využití v mundánní astrologii... Tyto struktury trvají relativně krátce (jeden až tři měsíce i méně), zato se však zpravidla opakují několik roků po sobě. Vytvářejí se tak období, která je nutno chápat a vyhodnocovat jako celek." Tuto svou myšlenku pak v Encyklopedii dr. Špůrek zpracoval graficky a doložil mnoha historickými příklady z období let 1780 až 2020. Pro čtenáře nezasvěcené do této problematiky jistě nebude od věci stručně uvést typické charakteristiky jednotlivých věder:

Samostatné sluneční, merkurické nebo venušinské vědro nemůže existovat, protože všechny tři tyto astrologické planety se pohybují zvěrokruhem neustále pohromadě a nikdy se nemohou vzájemně dostat ani do kvadratury, natožpak do opozice. Zato však mohou existovat kombinovaná vědra dvou planet, jedné rychlé a druhé pomalé. Dostane-li se tak například Mars do pozice singletona, doplňuje ho v jeho osamělé pozici proti všem ostatním každých zhruba 30 dní Luna, a dostáváme tak kombinované marticko - lunární vědro. To je konstelace, která byla naprosto typická například pro celý průběh první i druhé světové války, celá padesátá léta a začátek šedesátých let, nebo (blíže k současnosti) také pro celou první polovinu devadesátých let 20. století (permanentní nacionálně zabarvené konflikty v řadě ohnisek - Blízký východ, Balkán, Arménie, Gruzie, Somálsko, Čečensko...). Co se pak týká problému současné světové situace a jejího výhledu do nejbližší budoucnosti, tak už v roce 2004 se do pozice singletona proti všem ostatním planetám dostane Saturn, nastoupí tedy saturnské vědro, a to bude ve zvěrokruhu panovat až do roku 2011. Samozřejmě lze jenom těžko očekávat, že by ve východní Evropě znovu zvítězil komunismus, nebo že by Taliban či Saddám Husajn dobyli Spojené státy a nastolili tam totalitu. Nicméně velmi dobře si je možno představit, že boj proti terorizmu si v mnoha demokratických státech vyžádá velmi podstatné omezení nejrůznějších občanských svobod. Může se stát nutností odposlech telefonů, kontrola soukromé korespondence, omezení cestování a volného pohybu, přísné kontroly a prověrky na hranicích i v nejrůznějších institucích, cenzura sdělovacích prostředků a mnoho dalšího, co si obyvatelé západních zemí dnes jenom těžko dovedou představit, co však my z bývalého totalitního komunistického Československa známe velmi důvěrně.

Saturnské vědro skončí v roce 2011, a v letech 2013 až 2015 bude vystřídáno jupiterským vědrem. Při krátkém pohledu do nedávné historie uvidíme, že tato konstelace doprovázela například polovinu šedesátých let (hnutí Hippies, pro nás památné uvolnění v totalitním Československu), polovinu sedmdesátých let (vzpomeňme například na určité sbližování USA a SSSR a na památný společný let kosmických lodí Apollo a Sojuz), touto konstelací byl také signován rozpad komunistického bloku a zánik SSSR v letech 1987 až 1992. Dá se tedy celkem oprávněně předpokládat, že analogicky i v letech 2013 až 2015 by mohlo dojít k podobnému uvolnění napětí, k rozvoji a k větší mezinárodní spolupráci.

Nicméně, pohříchu, nebude to trvat dlouho. Už v roce 2016 nastoupí lunární vědro, které se ve zvěrokruhu udrží až do poloviny dvacátých let, a protože se začátkem třetího desetiletí k němu přidruží i martické vědro, dá se bohužel znovu očekávat vzestup nejrůznějších nacionalisticky podmíněných konfliktů, zřejmě podbarvených i začátkem a tedy i charakterem věku Býka, jak jsem se o tom zmínil výše.

Jak saturnské, tak i lunárně - martické vědro spolu s přibližující se mikrovlnou a palcem Berana jsou tedy konstelace nepříliš příznivé a spíše ponuré; výjimku zde tvoří pouze jupiterské vědro, které však bude trvat pouhé dva roky. Má tedy lidstvo vůbec nějakou příjemnější a optimističtější perspektivu pro nadcházející období? Perspektivu, která by se dala ve zvěrokruhu vysledovat? Ano, má! Tady je však třeba vrátit se o dvacet let zpátky, na samý začátek osmdesátých let, kdy došlo bezprostředně po sobě ke dvěma velmi významným a také poměrně dosti vzácným seskupením planet. První z nich byla trojitá, tzv. Velká konjunkce planet Jupiter a Saturn ve znamení Vah ve dnech 31.12.1980, 4.3.1981 a 24.7.1981. Ačkoliv k obyčejné konjunkci obou planet dochází zhruba každých 20 let, situace, kdy se obě planety setkají ve smyčkách svých drah, nastává poměrně vzácně, jednou za několik set let. O jejím významu svědčí například to, že právě ona v roce 7 před naším letopočtem ve znamení Ryb signalisovala narození Ježíše Krista (byla onou známou betlémskou hvězdou, která přivedla z Babylónie do Palestiny známé tři mudrce - "tři krále"). Bylo by jistě dost nerozumné očekávat od podobné Velké konjunkce v letech 1980 a 1981 narození nového spasitele, k jejímu významu se však můžeme snadno propracovat, uvědomíme-li si základní astrologické charakteristiky obou planet i znamení Vah, kde k této konjunkci došlo. Jupiter ve své obecné charakteristice symbolisuje rozvoj, expanzi, budování, ideály, vzdělání, moudrost a štěstí, Saturn je považován za symbol zákonů, tradic, zkušeností, řádu, vytrvalosti a houževnatosti, Váhy pak představují oblast harmonie, krásy, ekologie, rovnováhy a partnerství. Dáme-li si nyní všechny tři tyto významy dohromady, snadno dospějeme k tomuto výkladu: houževnatý a cílevědomý rozvoj vzdělanosti a duchovna v rámci nejlepších tradic a zákonů, směřovaný k všeobecnému přátelství a harmonické vzájemné spolupráci.

V této souvislosti jsou také velmi výmluvné Sabiánské symboly stupňů, na kterých se obě planety při svých třech konjunkcích setkávaly. Poprvé (31.12.1980) to bylo na 10. stupni Vah, se kterým se pojí tento symbolický obraz: "Kanoe překonala nebezpečné peřeje a nyní pluje na klidné vodě." Význam může být tento: Dosavadní cesta lidstva byla bouřlivá a nebezpečná, často hrozil karambol, zánik a smrt, ale všechna nebezpečí se podařilo překonat a konečně nastalo období klidné plavby. Druhá konjunkce 4.3.1981, kdy obě planety byly retrográdní, se odehrála na 9. stupni Vah, kde se nachází symbol: "Tři vzácné obrazy v muzeu." Význam? Úcta ke kulturnímu dědictví, pečlivé uchovávání nejlepších kulturních tradic, inspirace podnícená prací velkých duchů minulosti. A konečně třetí konjunkce, 24.7.1981 na 5. stupni Vah: "Mistr vyučuje své žáky." I tady je význam tohoto symbolického obrazu nabíledni - duchovní růst, čerpání vyššího vědění, lidstvo se bude učit od svých nejvyspělejších jedinců, kteří mu budou předávat bohatství své moudrosti.

Samozřejmě teď může čtenář těchto řádků namítnout - od této trojité konjunkce už uplynulo dvacet let, a ve světě se z těchto vizí uskutečnilo jenom pramálo, vše se obrací spíše k horšímu. To je bohužel pravda, mějme však na paměti, že se jedná o signál, zahajující celou velmi dlouhou epochu. Ani 20 let po narození Ježíše Krista nic nenasvědčovalo tomu, že se rodí nový věk... Velká konjunkce Jupiter / Saturn však nebyla jediná, která na začátku 80. let signalisovala zrod nové epochy. Druhou velmi významnou konstelací bylo tzv. sevřené seskupení všech deseti astrologických planet, které se opakovalo v letech 1982 až 1984. Tady si opět musím vzpomenout na RNDr. Milana Špůrka, který už začátkem 80. let velmi podrobně zkoumal výskyt takovýchto sevřených seskupení více než 5500 let do minulosti a přišel na to, že kdykoliv v dějinách nastala ve zvěrokruhu tato konstelace (která se opakuje zhruba jednou za 500 let), vždycky to znamenalo v kulturní historii lidstva zásadní předěl epochálního významu, vždy to byly jakési uzlové body historie. Ani tady, stejně jako u trojité Velké konjunkce, pochopitelně nikdy nešlo o nějaký náhlý a okamžitý přelom, i zde se vždy jednalo o nastartování nové vývojové etapy. A tak tomu bezesporu bude i tentokrát. Stačí si uvědomit, že nositeli, uskutečňovateli všech změn, které lidstvo tolik potřebuje, budou lidé, kteří se právě za těchto významných konstelací narodili, kteří je tedy mají ve svých horoskopech zrození. Dneska je jim sedmnáct až dvacet let, na vrchol svých sil a schopností dospějí kolem roku 2010 - a teprve tehdy díky jim svět pocítí, že skutečně stojí na prahu nové doby. A nezapomeňme ani na další velevýznamnou koincidenci - právě v roce 2012 začíná věk Býka!...

11. srpna 1999 v 11:10 světového času došlo k památnému úplnému zatmění Slunce, které bylo poprvé po téměř 300 letech pozorovatelné také ze střední Evropy. Všichni si jistě pamatujeme, kolik nejrůznějších šarlatánů a podvodníků tehdy strašilo koncem světa a nejrůznějšími katastrofami, a aby svému strašení dodali na věrohodnosti, vehementně se mnozí z nich oháněli Nostradamem a jeho slavným proroctvím X,72, ve kterém prý tyto katastrofy předpovídal. Všichni také máme v dobré paměti, že žádný konec světa nenastal, ani Evropu nepřepadli Mongolové, jak tím také leckdo vyhrožoval. (I tady skvělým způsobem zapracoval dr. Špůrek, když odhalil, že Nostradamovi ve zmíněném proroctví vůbec nešlo o zatmění Slunce, ale právě o přechod z věku Berana do věku Býka.) Je ovšem pravda, že všem takovým zvěstovatelům špatných zpráv tehdy významně nahrávalo do karet, že zatmění bylo doprovázeno skutečně nebývalým výskytem krizových a neharmonických aspektů, kvadratur a opozic, které navíc vytvářely ve zvěrokruhu dvě neobyčejně vypjaté aspektové konfigurace - Velkou kvadraturu (nebo jinak Kosmický kříž), uzavřený čtverec složený ze čtyř kvadratur a dvou opozic, a tzv. T-kvadraturu - pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník, tvořený dvěma kvadraturami a jednou opozicí. Protože kvadratury a opozice byly ve staré klasické astrologii považovány za aspekty "zhoubné", a navíc planety, které v ten den jimi byly propojeny (Mars, Saturn a Uran) prohlašovala stará astrologie za "škůdce", byly katastrofické vize celkem nabíledni. Ve skutečnosti však tomu bylo jinak. Obě významné aspektové konfigurace, Kosmický kříž i T-kvadratura, sice signalisují mnohé překážky, zápasy a boje, jsou však také příznakem nesmírné dynamiky a pevné vůle překonávat tyto překážky, odhodlaně snášet a hlavně řešit veškeré nesnáze a problémy, ukazují na jakousi buldočí zaťatost a neochvějné směřování k vytčenému cíli. Což ani náhodou nejsou příznaky nějakých katastrof nebo "konce světa", právě naopak - mohou být vynikajícím příslibem do budoucna, pokud si je spojíme s tím, co jsem napsal v souvislosti se sevřeným seskupením nebo s trojitou Velkou konjunkcí Jupitera se Saturnem.

A je tu ještě jeden velmi výmluvný a významný aspekt, související s T-kvadraturou. Ta ve všeobecném smyslu rovněž vypovídá o urputné snaze po nalezení východiska z nesnází a problémů, přičemž platí, že o tomto východisku podává informaci bod, ležící v přesné opozici ke střednímu vrcholu celé konfigurace. 11. srpna 1999 stál v tomto vrcholu Jupiter na 5. stupni znamení Býka, v opozici k němu tedy ležel 5. stupeň Štíra. Hledané východisko by proto mělo mít souvislost s vlastnostmi, které Štír symbolisuje, a to jsou například citlivost a vnímavost, schopnost vhledu a empatie, také však touha po hlubokém poznání, po odhalení všech tajemných stránek existence, nenávist k pokrytectví, falši a podvodu, odvaha a nechuť k jakýmkoliv ultimátům a kontrolám. A i tady nám leccos může napovědět Sabiánský symbol, který se pojí s 5. stupněm Štíra: "Skalnatý útes vzdoruje vlnám, které se o něj tříští." V celkovém kontextu zde skalnatý útes může být symbolickým obrazem lidské civilizace, která se před dlouhými věky vynořila s chaosu a beztvarosti, a je teď dostatečně pevná a stabilní, aby úspěšně odolala náporům iracionality, vášní a bouří, které kolem ní mohou zuřit.

A konečně poslední konfigurace, o které je třeba se zmínit a kterou většina z nás ještě bude mít v čerstvé paměti - významné stellium 3. května 2000. Toho dne ve 14:00 hodin světového času se všech sedm klasických planet od Slunce po Saturn shromáždilo ve výseči necelých 27 stupňů ve znamení Býka. I tehdy pochopitelně spustili povyk všelijací šarlatáni, bájící o planetách v jedné řádce a věštící dosud nikdy nevídané katastrofy. Ani tehdy se pochopitelně žádné katastrofy nekonaly, a to hned ze dvou důvodů. Planety se "do jedné řady" prakticky nikdy dostat nemohou, to zaprvé, a zadruhé - takové úzké multikonjunkce sedmi planet nejsou zase až tak vzácným jevem. Před oním 3. květnem 2000 došlo k ještě těsnějšímu nahromadění 7 planet ve znamení Vodnáře 5. února 1962, ke stejnému nahromadění ve Lvu došlo také 17. srpna 1955, a tak by se dalo pokračovat. Jednu výjimečnost však stellium ze 3. května 2000 přece jenom mělo: za posledních více než 3000 let k takovému nahromadění prokazatelně ani jednou nedošlo ve znamení Býka! Jak by se tedy tato sedminásobná konjunkce dala interpretovat? Ve všeobecném smyslu ukazuje jakékoliv nahromadění více než tří planet v jednom úseku zvěrokruhu na zvýšený důraz na principy a charakteristiky, které takový úsek symbolisuje. Pro znamení Býka jsou to například stabilita, vytrvalost, důslednost, klid, ale také materiální zabezpečení. Jak se zdá, ukazuje se tu další významná souvislost s blížícím se přechodem z věku Berana do věku Býka v roce 2012. A co víc: v tomto stelliu proběhla další, tentokrát ovšem už jednoduchá konjunkce Jupitera se Saturnem. Jako by Velká konjunkce obou planet ve Vahách v letech 1980 a 1981 ukazovala na charakter celého nového věku (viz výše), zatímco hned ta další, jednoduchá, podtrhává a zdůrazňuje hlavní úkol následujícího období - rozvoj (Jupiter) v součinnosti se zodpovědností, tradicemi a zákony (Saturn), zaměřený k materiálnímu zabezpečení další existence lidstva (Býk).

Co říci závěrem? Lidstvo už po několik desetiletí prochází přelomovým obdobím, dějiny se nacházejí v bodě zásadního mezníku, kdy se rozhoduje o další existenci nebo neexistenci lidské civilizace. Astrologické konstelace, které jsem se tu pokusil popsat a stručně analyzovat, o tom svědčí více než výmluvně. Události posledních měsíců, konstelace saturnského, lunárního a marticko - lunárního vědra v příštích cca dvaceti letech, vstup do věku Býka, mikrovlny a palce Berana a tak dále naznačují, že etapa lidské historie, která nás v nejbližších desetiletích a staletích očekává, rozhodně nebude žádnou procházkou růžovým sadem. Přesto však je tu stále naděje. Vyplývá z trojité konjunkce Jupiter / Saturn a sevřeného seskupení na začátku 80. let, z velkých aspektových konfigurací při zatmění Slunce 11. srpna 1999 (přesto že ty na první pohled mohou vypadat hrozivě), ze stellia sedmi planet v Býku 3. května 2000, a konec konců i z nastupující vlády planety Venuše. A jde teď vlastně pouze o to, jestli lidstvo dokáže uposlechnout varujících konstelací a naopak ve svůj prospěch využít těch příznivých. Doufejme, že se nám to podaří. Jinak - Bůh s námi.

Petr Trnka
trnkapetr@cmail.czAstrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.