luna
Astrology Pacific
slunce
 
Horoskopické zajímavosti
Horoscope interests
 

Reinkarnace a karma


Luboš Štěrba ve Spiritu 28/2001Víra v reinkarnaci není něčím, co by mělo svůj kořen v indické filozofii, jak se mnohdy mylně předpokládá, ale je spolu s vírou v nesmrtelnost duše jednou z nejstarších tradic lidské civilizace. V naší, západní části byla zapomenuta tak hluboce, že začala být považována jako cosi "cizokrajného" nebo dokonce „pohanského".

Naštěstí se v posledních letech začíná i na Západě na reinkarnaci hledět s určitým respektem a snahou o filozofické prozkoumání, patrně díky fenoménu tzv. hypnotických regresí. Jde tu o to, že při ponoření do hypnotického stavu lze otevřít cestu ke vzpomínkám na životy, které jsme prožili před současným narozením.

Důvody odmítání reinkarnace jsou v zásadě dvojí, totiž vědecké a náboženské. Jednak reinkarnace nezapadá do tzv. vědeckého světového názoru a potom převládá představa, že se neslučuje s křesťanstvím a učením Ježíše Krista.

Pročítáme-li však Kristova slova v podání všech evangelistů nenacházíme tam ani slovo proti učení o reinkarnaci, třebaže v té době bylo dobře známé a zastávali ho jak esenští tak karaité, tak další židovské sekty. Je paradoxní, že nejprůkaznější výrok o tomto faktu nacházíme v teologicky nejsilnějším Janově evangeliu, po němž s oblibou sahali církevní otcové, když formulovali svoji nauku o Trojici. Zde se v deváté kapitole píše o uzdravení slepého. Stojí tu: Cestou uviděl (Ježíš) člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo se prohřešil, že se tento člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevili skutky Boží".

Z otázky apoštolů jasně vyplývá, že víra v převtělování byla v té době známá a učedníci o ní věděli. Kdyby nepředpokládali, že onen slepý mohl hřešit dříve, než se narodil, byla by otázka nesmyslná a nelogická. Pokud by jejich předpoklad minulého života byl něčím duchovně zcestným Ježíš by jim to jistě vytknul, ale on to neučinil pouze poukázal na skrytou příčinu.

Podle křesťanských teologů existuje Bůh, který stále tvoří nové duše a vkládá je do těl. Přitom ale každá bytost od něj - navzdory tomu, že On je láska a spravedlnost - obdrží nestejné ctnosti, neřesti, schopnosti i postižení. Podle toho, jak dokonale či nedokonale jich použije - bez ohledu na rozdílnou obtížnost výchozích podmínek - je ale za ně před Stvořitelem lidská bytost odpovědná. K tomu nutno dodat, že prožití špatného života ji za to hrozí „věčné" utrpení v pekle, ačkoliv z hlediska věčnosti duše zneužila pouze mikroskopický zlomek pozemského času.

Nauka o reinkarnaci a karmě je naopak tím, co poskytuje odpověď na otázku utrpení zcela logickou, přičemž umožňuje člověku zachovat si víru v Boha jako naprosto spravedlivého a milujícího. Říká totiž, že vše - ať dobré či špatné - je výsledkem našeho předchozího jednání a chování, které se za námi táhne z minulého, ale někdy i z tohoto života.

Hypnotické vzpomínky ukazují pozoruhodné souvislosti. Například muž, který byl trápen svojí ženou, může při regresi zjistit, že ji v předchozím životě zavraždil a dnes svým utrpením splácí to, co ji učinil.

Žena, která nemá štěstí v lásce, objeví, že byla kdysi kněžkou, co využívala muže. Další člověk naříká, že se mu rozpadlo manželství, protože mu partner odešel s někým jiným, ale přitom už nemyslí na to, že se před léty dopustil téhož prohřešku.

Muž, který trpěl ústrky ze strany rodičů, může objevit, že v minulém životě byl naopak jejich otcem on a nyní splácí svá provinění, protože se ocitá v konfrontaci s pokřiveným mezilidským vztahem, který sám kdysi zavinil.

Každý z těchto lidí by přitom mohl tvrdit, že ho „Bůh zkouší". Jenomže Bůh nic takového nedělá a vzpomínky na minulé životy dokazují, že jsme to my sami, kteří si připravujeme situace, které v budoucnu prožijeme, protože vše co činíme, se k nám jednou vrátí zpátky. Nikoliv ale ve smyslu trestu, nýbrž pro poučení, abychom poznali na vlastní kůži, jak je takové jednání špatné a vystříhali se ho. Zde se ovšem rýsuje další a patrně nejsilnější důvod faktu, proč není reinkarnace většinově přijímána. Nutí totiž člověku, aby plně nesl odpovědnost za svůj život a ze svých neúspěchů přestal vinit vyšší síly vesmíru.


Luboš Štěrba ve Spiritu 28/2001Astrology Pacific   |   Zajímavosti 1   |   Zajímavosti 2   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.