Astrology Pacific 2       |       Astrologická praxe 1      |       Astrologická praxe 2ASTROLOGIE
především
v OBRAZECH

* * * * *
… ale bez doprovodných textů to skutečně nejde

Především pro začínající astrology seskupil
Zdeněk Juřík
email: zd.jurik@seznam.cz
--------------------Obsahový přehled : ( prozatimní )

IV. Vztah rovníku a ekliptiky
z několika úhlů pohledu a „vznik“ znamení zvěrokruhu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ekliptika a rovník

Pojmy světový rovník a ekliptika již byly osvětleny ve druhém oddíle a to i s příslušnými obrázky. Nyní se podíváme trochu blíže na jejich vztah, vycházející především …

Celá umělá konstrukce budoucího kruhového horoskopu začíná a je vymezena ekliptikou. Za základ bereme časový cyklus jednoho roku. Jeden oběh = jeden rok. Ve zdánlivém oběhu Slunce kolem Země dochází ke čtyřem zásadním ZMĚNÁM (obr.29). Dane Rudhyar tyto změny nazývá body zvratu. Jsou to okamžiky, kdy Slunce dosahuje nějakého svého vrcholu a dál už nemůže putovat, jinak by se nemohl uzavřít kruh. A jak víme, KRUH (potažmo koule, případně spirála) je základním projevem manifestace vesmírné tvorby ve hmotné rovině. Viděno na kružnici a vyjádřeno v obloukové míře, dochází k těmto zvratům vždy po 90° oběhu.

klikni na obrázek

Na tomto místě si ale stručně připomeňme, že ekliptika nemá na pozadí hvězd čistě kruhový profil, ale má profil elipsy, blížící se kruhu. Při dělení její dráhy na čtyři díly čtyřmi body zvratu (dvěma body rovnodennosti a dvěma body slunovratu) pak po delších stranách elipsy „pluje“ Slunce rychleji a na kratších stranách pomaleji. (obr.31). Podle druhého Keplerova zákona však obsahy ploch, opsaných průvodičem planety za jednotku času, jsou konstantní. Lze tedy z časového hlediska vyjádřit ekliptiku ve dvou rozměrech jako kruhový pohyb.

klikni na obrázek

Zdánlivý pohyb Slunce musíme vztahovat k Zemi. EKLIPTIKA má tedy s ROVNÍKEM velmi úzkou souvislost. Pro vymezení slunečního pohybu zde na Zemi vycházíme z momentu, kdy Slunce stojí přímo nad zemským rovníkem. Zde můžeme stanovit jakýsi bod nula. Během ročního cyklu dochází k tomuto momentu dvakrát. Ve vztahu k Zemi se to odráží jako rozdělení dne na dvě přesné poloviny. Takže :

Další dva body však vymezují situaci, která záleží na místě pozorovatele zde Zemi. Jsou to body slunovratové. Za tyto body (v rovníkovém souřadnicovém systému měřeno na deklinační kružnici ) již Slunce nemůže a vrací se zpět k rovníku. Proto se podívejme na roční pohyb ze dvou pohledů :

a) Stojíme-li na severní polokouli :

klikni na obrázek


b) Stojíme-li na jižní polokouli :

K lepšímu pochopení pomohou následující obrázky : (obr.32-37)

klikni na obrázek


K obrázkům č.36 a č.34-a :
Kruhem a čtyřmi body zvratu vymezilo Univerzum či Existence PROSTOR, který se stává dočasným vězením lidského vědomí (ducha) na jeho nejhmotnější vývojové úrovni. Spojíme-li vždy dva protilehlé body přímkou, tedy body rovnodennostní a body slunovratové, dostaneme KŘÍŽ. V knize Jána Kalety „Úvod do astrologie Vodnářského věku“ jsem četl, že právě na tomto kříži je lidský duch symbolicky „ukřižován“, přičemž v celém kruhovém prostoru se odehrávají výměny vesmírných energií, jejichž středem je bytost zvaná člověk.

Dále : Ekliptika (rovina ekliptiky) svírá se světovým rovníkem (rovinou světového rovníku) určitý úhel. Tento úhel není stálý a v současnosti má velikost asi 23,5°. Je to hodnota (deklinační) maximální úhlové vzdálenosti, kam se až Slunce během své pouti na Zemi může dostat (do slunovratových bodů). Z astronomického hlediska se jedná o to, kam až se jižní nebo severní pól Země přikloní nebo odkloní od Slunce. Odborné astronomické texty udávají, že celý sklon ekliptiky vůči rovníku se pohybuje v rozmezí 21°55´- 28°18´ za období 40 000 let.

SKLON ekliptiky je příčinou střídání ročních období.

Za pomoci obrázků jsme si mohli lépe osvětlit, že právě ZMĚNOU poměrů mezi silami SVĚTLA a TMY dochází ke vzniku střídání ročních období. Tyto dva principy mezi sebou neustále bojují za pomoci principu ZVRATU. Jsou spolu neustále v proměnlivém stavu, jednota je v protikladu k nejednotě. Jde především o intenzitu a délku osvitu Země slunečními paprsky. Světlo se mění na teplo a to je příčinou vzniku života na Zemi a vzniku ročních období.

Tím budiž znova řečeno, že znamení zvěrokruhu vznikají vztahem mezi Sluncem a Zemí, mezi rovníkem (Země) a ekliptikou (Slunce) a jejich vzájemnému sklonu (23,5°). Cyklus má rytmus jednoho roku a začíná tehdy, když Slunce protíná Zemi na rovníku. Tehdy je zemská osa kolmá vůči rovníku i vůči ekliptice (Slunci). Slunce stojí na rovníku, den a noc jsou stejné dlouhé. Tak začíná vegetační cyklus, který trvá jeden rok, ale každá polovička má jiný poměr SVĚTLA a TMY. Při otáčení Země okolo Slunce se severní a jižní pól buď ke Slunci přiklání nebo odklání – tak vznikají roční doby.

DEKLINACE:
Je vzdálenost Slunce od rovníku na obě strany zeměpisné šířky. Na rovníku je deklinace nula. Na obratnících ve vzdálenosti 23°28´ Slunce dosahuje svého vrcholu, kulminuje. Vzdálenost od jednoho obratníku ke druhému (téměř 47°) se běžně nazývá tropické pásmo. V poledne zde stojí lidem Slunce kolmo nad hlavou a předměty nevrhají žádný stín. Z hlediska ročních období je zde minimální změna – pořád je tu velmi teplo. Roční doba se tu dělí na tzv. „normální“ ( na severní polokouli je léto ) a na období dešťů ( na severní polokouli je zima ).

V průběhu roku se však deklinace mění a to radikálním způsobem. V bodech křížení ekliptiky s rovníkem (deklinace se rovná 0°) je rychlost Slunce největší (body rovnodennosti) - za den urazí 0°22´41´´; zatímco ve slunovratových bodech je jeho rychlost až 97x menší - za den urazí 0°00´14´´.

Znamení zvěrokruhu jsou tedy charakterizována nejen poměrem mezi SVĚTLEM a TMOU, mezi ekliptikou a rovníkem a jejich vzájemným sklonem - ale také rychlostí ZMĚNY DEKLINACE.
Rozložení sil dne a noci na Zemi v průběhu roku
Tam, kde prochází …             20.3.
       nebo
       21.3.    
    21.6.
        nebo
        22.6.    
    22.9.
        nebo
        23.9.    
    21.12.
        nebo
        22.12.    
             
 + 90°
Severní pól
den  
    noc
 24 h      
     0 h
 24 h      
     0 h
 24 h      
     0 h
 0 h      
     24 h
 + 66,5°
severní polární kruh          
den  
    noc
 12 h      
     12 h
 24 h     
     0 h
 12 h     
     12 h
 0 h      
     24 h
  + 50°
rovnoběžka v ČR
den  
    noc
 12 h     
     12 h
 16 h     
     8 h
 12 h     
     12 h
 8 h     
     16 h
 + 23,5°
obratník RAKA
den  
    noc
 12 h     
     12 h
 13,5 h     
     10,5 h
 12 h     
     12 h
 10,5 h     
     13,5 h
 
zemský rovník
den  
    noc
 12 h     
     12 h
  12 h     
     12 h
  12 h     
     12 h
  12 h     
     12 h
 - 23,5°
obratník KOZOROHA
den  
    noc
  12 h     
     12 h
 10,5 h  
     13,5 h
  12 h     
     12 h
 13,5 h 
     10,5 h
  - 66,5°
jižní polární kruh
den  
    noc
  12 h     
     12 h
 0 h     
     24 h
  12 h     
     12 h
 24 h     
     0 h
 - 90°
jižní pól
den  
    noc
 24 h     
     0 h
 0 h     
     24 h
 0 h     
     24 h
 0 h     
     24 h


2. Dva základní pohyby, se kterými astrologie pracuje :

a) DENNÍ POHYB ZEMĚ, která se otáčí okolo své pomyslné osy : (obr.38) , (obr.39)
Všechny planety i ostatní prvky horoskopu oběhnou během 24 hodin všemi znameními a domy horoskopu.

b) ROČNÍ zdánlivý POHYB SLUNCE kolem Země : (obr.38)
Slunce během jednoho roku projde jednou všemi znameními a domy horoskopu.

klikni na obrázek
3. Určení světových stran v horoskopu :

Zde v Čechách žijeme na severní polokouli v oblasti mírného pásma. Pokud se podíváme na oblohu, Slunce vždy putuje po její jižní straně. Vychází na východě, pluje přes jih a zapadá na západě. Ale VŽDY se to týká jižní části naší Země. My jako pozorovatelé stojíme na „horní“ straně planety a na zdánlivý pohyb Slunce shlížíme „dolů“ – ze severní polokoule na jižní. Když Slunce přes den dosáhne svého největšího vrcholu, je právě na nejnižším bodě z hlediska pozorovatele ze severní polokoule. Bod naproti (v opozici) tomuto nejnižšímu místu je naopak bodem nejvyšším. Obecně lze říci, že nejnižšími a nejvyššími místy v horoskopu jsou SEVER a JIH. Nyní ale záleží na tom, kde stojí pozorovatel.

Ve dvou rozměrech kruhového horoskopu potřebujeme kreslit planety (i ostatní prvky) jak NAD obzor, tak POD obzor. Na severní části Země ale musíme vyjádřit nejvyšší dosažený vrchol Slunce v horoskopu přes den NAD hlavu pozorovatele. Jak to udělat?

Ve skutečnosti, jak už jsme si řekli, ke kulminaci Slunce dochází na jižní polokouli a přes severní část přechází Slunce v noci. V horoskopu to potřebujeme ZMĚNIT. Potřebujeme esotericky vyjádřit, že Slunce přes den máme NAD hlavou a ono přitom „osvětluje“ vše tmavé a nevědomé v lidském životě, tedy že by horní polovina kruhového horoskopu měla být polovinou denní. Vysvětlovat v horoskopu vrchol dne a přitom se dívat pozorovateli pod nohy, to je dost nešikovné, nepraktické. Proto ve dvou rozměrech horoskopu kreslíme objektivní, vědomou, denní, osvícenou část planety NAHORU. Neosvícená část planety bude DOLE. V astrologii tak dochází k převrácení mapy a světových stran takto :

SEVER je dole ; JIH je nahoře ; VÝCHOD je nalevo ; ZÁPAD je napravo
klikni na obrázek
V. Konstrukce astrologických domů
1. Obecný přístup ke konstrukci astrologických domů

Výše uvedená osvětlení v oddílech I.–IV. byla nutná proto, abychom nyní lépe pochopili vlastní postup při sestavování astrologických domů. Pokud jste tak některou část z nějakého důvodu vynechali, možná se k ní budete muset vrátit. Ale budeme pokračovat krátkým opakováním.

Žijeme na planetě Zemi. Z jejích stavebních prvků je poskládáno i naše fyzické tělo. Když tělo zemře, rozloží se zpět na všechny části, ze kterých bylo poskládáno. Na vyšších úrovních bytí je to podobné. Dýcháme tedy s planetou Zemi jakožto s vyšším nadřazeným energetickým celkem. To je vhodné znát z toho důvodu, že všechny postupy v astrologii by měly respektovat náš velmi úzký vztah k Zemi a Země ke Slunci. Člověk, Země a Slunce – to je hierarchická posloupnost.

Víme, a bylo již osvětleno, že zeměkoule rotuje kolem své osy a tím vytváří hlavní kružnici zvanou rovník. Kolmo na rovník najdeme severní a jižní pól Země. Podobné je to s kružnicí, po níž se Země pohybuje – s ekliptikou. Na kolmé ose k její rovině najdeme severní a jižní pól ekliptiky. A zvěrokruh? Jak už bylo také osvětleno v minulém oddíle, není nic jiného, než pohyb planet mezi severním a jižním pólem Země tím, že se Země svými póly od Slunce buď přiklání nebo odklání – či lépe vyjádřeno tím, že ekliptika během roku buď stoupá nebo klesá pod rovník.

    a) v bodech rovnodennosti mají planety stejnou vzdálenost k oběma zemským pólům
    b) v bodech slunovratových mají planety k jednomu z pólů buď nejmenší, nebo největší vzdálenost

ŽIVOT tedy pulsuje (vibruje) mezi SEVERNÍM a JIŽNÍM PÓLEM Země.
Podle slov astrologa Jaroslava Popelky se planety pohybem k severnímu pólu „nadechují“ a pohybem k jižnímu pólu „vydechují“. A tak je to se vším, co se pohybuje mezi dvěma póly – tento pohyb, tato změna vzdálenosti, to je ten „život“. Je to stejné jako s malou buňkou, která se pod vlivem INDUKCE vyššího celku polarizuje také mezi dvěma póly svého vlastního systému či tvaru ; nebo stejné jako ve vesmíru, kdy mezi středem galaxie a jeho druhým pólem (někde poblíž souhvězdí Plejád) prochází největší intenzita polarizované energie. A jestliže se při vlastním pohybu do tohoto pole dostane nějaký systém, pak bude vystaven účinkům této proudící energie, který na dané přímce bude nejsilnější.

V tomto kontextu jsou tedy EKLIPTIKA a ROVNÍK naprosto základní, zásadní a jediné kružnice ve vymezeném prostoru, jiné tady nejsou. Jejich vztahem a v časovém sledu vznikají znamení zvěrokruhu. To nelze popřít a doufám, že tuto skutečnost uznávají všichni astrologové. Je to v podstatě jeden systém, jeden a prioritní. A pokud chceme provést korektní výklad již sestaveného horoskopu, měli bychom si dát záležet porozumět už vlastní konstrukci. Její postupy musejí mít logickou správnost a navazovat na vztah Člověk-Země-Slunce, čili na lidskou bytost, rovník a ekliptiku, neboť v konečném důsledku všechny potřebné údaje čteme právě z ekliptiky.

Na tomto místě předpokládám, že jsme se shodli, že už dále nebudeme zpochybňovat vznik znamení zvěrokruhu, a že energie živoucího systému (celku) Země proudí mezi severním a jižním pólem. Proto při sestavování astrologických domů musíme z těchto faktů vycházet a respektovat je.

Co tedy musíme dále udělat? Máme zde tři oddělené systémy :

Naším úkolem je tyto systémy naroubovat, přetransformovat, přeprojektovat, přepočítat a promítnout do systému jediného, pro všechny společného. Jakého? Takového, na jehož podkladě vznikly znamení zvěrokruhu. A znovu opakuji, že vznikly ze vztahu dvou kružnic, rovníku a ekliptiky. Proto musíme pomocí souřadnicového systému planety přemístit na ekliptiku a následně najít další logickou posloupnost, jak vytvořit astrologické domy. Postup je tedy následovný.

a) Znamení na ekliptice již máme.

Získali jsme je podělením ročního pohybu Země okolo Slunce na dvanáct stejných dílů (viz například obr.č.36). Tento první krok je osvětlen v oddíle IV. Nyní na ekliptiku přeneseme planety.

b) Přenesení, promítnutí či projekce planet na ekliptiku.

Na ekliptice se pohybuje pouze Slunce. Ostatní planety se pohybují v prostoru buď pod nebo nad ekliptikou (obr.42). Každá planeta obíhá ve své vlastní rovině a pod jiným úhlem sklonu vzhledem k ekliptice. To, jak moc leží planeta NAD nebo POD rovinou ekliptiky, říká údaj v lepších efemeridách a v lepších počítačových programech – je to tzv. ekliptikální šířka. Při převedení tohoto údaje do vztahu k zemskému rovníku vzniká podobný údaj jaký známe pod názvem deklinace. Například rovina Pluta svírá s rovinou ekliptiky úhel asi 17°.

  Sklon dráhy
  k ekliptice
Sklon dráhy
  k rovníku
  Sklon dráhy
  k ekliptice
 Sklon dráhy
  k rovníku
Země   0°   23°27´ Jupiter   1°18´   3°06´
Luna   5°09´   1°32´ Saturn   2°29´   26°42´
Merkur     7°   2° Uran   0°46´   98°
Venuše   3°23´   177°18´ Neptun     1°46´   29°36´
Mars   1°51´   25°11´ Pluto   17°09´   ?


klikni na obrázek


Převedení planet na ekliptiku provedeme takto :

Vedeme kružnici, která protíná tyto body :
                                          1. planetu, kterou přenášíme na ekliptiku
                                          2. severní pól ekliptiky
                                          3. jižní pól ekliptiky

V místě, kde tato kružnice protne ekliptiku, pak tato poloha je zaznamenána v EFEMERIDÁCH nebo to přímo spočítá program PC. Pořád ale mějme na paměti, že ve skutečnosti leží planety stále MIMO ekliptiku – nad ní nebo pod ní. Máme-li planety přenesené na ekliptice, můžeme říci, že to jsou právě ony, které mění svou vzdálenost mezi severním a jižním pólem Země stejně jako Slunce. A jak už bylo osvětleno, v podstatě všechno se pohybuje mezi těmito dvěma póly. (obr.43).

klikni na obrázek


c) Vlastní dělení prostoru na domy :

Na ekliptice tak máme už znamení a planety. V dalším postupu chceme opět vyhovět požadavkům, aby konstrukce domů bezprostředně vycházela ze vztahu rovníku a ekliptiky. Ještě si povězme, že body rovnodennosti a body slunovratové jsou společné pro všechny lidi na Zemi, a proto je správné v názvosloví rozlišovat, na které polokouli stojí pozorovatel. Jedině tehdy mají smysl názvy jako jarní a podzimní bod, nebo obratník Raka a obratník Kozoroha. Vždy tedy mějme na paměti, že záleží na tom, kde jako pozorovatelé stojíme, neboť jarní bod na severní polokouli může nazývat pozorovatel na jižní polokouli ze svého pohledu jako bod podzimní. My máme pravdu – ale on taky.

Podle již zmíněného astrologa Jaroslava Popelky (a nejen podle něho) má každá část ekliptiky svou kvalitu. Tato kvalita je, mimo jiné, vyjádřena například i takzvanými Sabiánskými symboly. Primárně však nemá ekliptika nic společného s ročními obdobími. Princip zvěrokruhu spočívá v tom, že každá bytost, každý tvar, každá planeta potřebuje dýchat. Dech života na Zemi probíhá vlastně po ekliptice. Během roku se Slunce (a již přenesené planety na ekliptiku) pohybuje mezi severním a jižním pólem Země (potažmo světovými póly). V bodech rovnodennosti má stejnou vzdálenost od obou pólů, v bodech slunovratových je vzdálenost k jednomu pólu největší, ke druhému nejmenší. Každý pól ale vyzařuje jinou specifickou energii. Podstata zvěrokruhu tedy nespočívá v tom, ze které strany dopadají na Zem sluneční paprsky, ale v tom, jakou vzdálenost má Slunce mezi severním a jižním pólem Země, čili jakou specifickou energií budou planety ovlivňovány. Takže si můžeme zopakovat, že každý stupeň ekliptiky má svou KVALITU určenou podle toho, v jaké vzdálenosti se tento stupeň nachází od světového rovníku, protože světový rovník má neustále stejnou vzdálenost k oběma světovým pólům. A tato kvalita je stejná pro všechny lidi na Zemi.

My ale musíme poměry na obloze vztáhnout na konkrétního lidského jedince. Jak? Tím, že respektujeme místo na Zemi, kde se narodil. A vyjádřením tohoto zrození je dáno horizontálou ( jinak řečeno obzorem či obzorníkem) a zenitem a nadirem. Z obzoru se člověk poprvé dívá na oblohu. A tady začíná podstata astrologických domů. Je stejná jako podstata zvěrokruhu. Jestliže kvalita jednotlivého stupně ekliptiky je dána jeho vzdáleností od světového rovníku, tak stejným způsobem je určena kvalita astrologických domů. Pokud bereme na zřetel určité místo na Zemi, tak nebudeme už sledovat pohyb Slunce mezi severním a jižním pólem, ale budeme sledovat pohyb mezi severním a jižním bodem na horizontu. Jak? Pomůžeme si kružnicí.

Nejdříve si však určíme východní bod na horizontu. Ten je dán průsečíkem světového rovníku s horizontálou. Od tohoto bodu rozdělíme ROVNÍK pravidelně po 30°. Proč rovník a proč po 30°? Protože jiná kružnice tu není a je to právě ona, která respektuje úzký vztah s ekliptikou. Vzájemným vztahem přece vznikla znamení zvěrokruhu a na tom jsme se už shodli. Proto je to logické a proto je to správné. A po 30° proto, že chceme dostat 12 astrologických domů a ty musejí být stejné dlouhé ( 360° děleno 12 se rovná 30° ) ; jejich rozdělená plocha musí být stejná. Západní bod je opět určen průsečíkem světového rovníku s horizontálou, ale na druhé straně horizontu. Tyto body určují na východě počátek 1.domu a na západě počátek 7.domu. Těmito dvěma body, a zároveň zenitem a nadirem, vedeme nyní již zmíněnou pomocnou kružnici, která se nazývá 1.vertikála (1.vertikál). Zenitem a nadirem je vedena proto, že tyto dva body reprezentují v místě zrození na horizontu nejvyšší a nejnižší body (průsečíky s nebeskou sférou) na ose, která prochází bytostí. Tím je bytost začleněna do energetické hierarchické struktury Člověk-Země-Slunce, a zároveň je tím docílena i skutečnost, že 1.vertikála je kolmá k rovině obzoru. ( obr.č.44 ) , ( obr.č.45 )

klikni na obrázek


Protože kruh horizontu se musí dělit pravidelně, pak severní a jižní bod horizontu leží přesně 90° buď od východního nebo západního bodu. Jestliže v místech 1.a 7.domu je vzdálenost rovníku od 1.vertikály nulová, obě kružnice se zde protínají, pak v místech severního a jižního bodu je tato vzdálenost největší. Abychom maximální vychýlení určili přesně, pomůžeme si další kružnicí a tou je místní poledník. Je veden severním a jižním bodem horizontu, zenitem a nadirem – a navíc prochází i oběma zemskými ( potažmo světovými ) póly. Tím jsou dány počátky dalších důležitých domů.

klikni na obrázek


Největší vzdálenost rovníku od 1.vertikály NAD horizontem určuje průsečík rovníku s místním poledníkem. Zde je počátek 10.domu. Největší vzdálenost rovníku od 1.vertikály POD horizontem také určuje průsečík rovníku s místním poledníkem. Zde je počátek 4.domu. Tím je kružnice zvaná rovník (světový rovník) rozdělena pravidelně po 90° na čtyři kvadranty. Zbývající tzv. mezi-domy vznikají pravidelným rozdělením vždy každého kvadrantu na rovníku na tři rovné díly po 30°. Takže počátky astrologických domů jsou dány dělením světového ROVNÍKU po 30° od východního bodu horizontu. Ještě jednou řečeno, ASTROLOGICKÉ DOMY SE NACHÁZEJÍ NA SVĚTOVÉM ROVNÍKU.

klikni na obrázek


Ale protože společnou základnou pro astrologické účely je ekliptika, musíme domy ze světového rovníku přemístit, přeprojektovat na ekliptiku. Prozatím máme jen dvanáct mezi-výpočtů, dvanáct rektascenzí. Jak to uděláme? Vedeme kružnice vždy jedním ze zvolených bodů na rovníku a jeho protějškem, a severním a jižním bodem horizontu. Proč? Protože nás zajímá v daném místě na Zemi (na horizontále) vzdálenost (vychýlení) mezi jižním a severním bodem. A tam, kde nám tyto kružnice protnou ekliptiku, tam dostáváme projekce počátků astrologických domů na ekliptice - jak NAD horizontem, tak POD horizontem.

klikni na obrázek


Pokud se podíváte například do Encyklopedie západní astrologie od Milana Špůrka, můžete zjistit, že z celé škály konstrukce systémů astrologických domů respektuje vztah mezi ekliptikou a rovníkem, zenit a nadir, a rozdělení na kvadranty pouze jeden systém, všeobecně nazývaný Regiomontánův. Tolik zatím ke konstrukci domů obecně.

2. Ještě důležitá poznámka

… týkající se osvětlení pojmů „přirozený“ horoskop a „konkrétní“ horoskop.

HOROSKOP PŘIROZENÝ, OBECNÝ

z pohledu pozorovatele ze severní polokoule

Jeho počátek, hrot 1.domu, takzvaný ascendent, je dán bodem rovnodennosti. Tedy průsečíkem ekliptiky se světovým rovníkem na východě. Dohodou je tento bod označován jako jarní bod (JB). Odtud se začíná počítat první stupeň znamení Berana. Problém nastává u nejvyššího bodu horoskopu (počátek 10.domu), zde jsou dvě hlediska :
      a) v ročním časovém cyklu, měřeno po ekliptice, je to počátek znamení Raka, který je ve dvourozměrném horoskopu kreslen dole, nad severem. Důvody jsou osvětleny v oddíle IV/3 – určení světových stran v horoskopu.
      b) v denním časovém cyklu, daném otáčením Země okolo své osy, je to v poledne. Nejvyšší bod je tedy vždy na jihu, a ten je ve dvourozměrném obrazci kreslen nahoře. Osvětlení je uvedeno opět v oddíle IV. / 3.

Základní kříž, vytvořený spojnicemi mezi body rovnodennosti a body slunovratovými, je pak charakterizován přesnou úhlovou vzdáleností 90°. Důležité zjištění plyne z dělení prostoru na astrologické domy. Protože dělení rovníku na dvanáct stejných dílů začíná ve stejném průsečíku jako dělení ekliptiky, tedy v jarním bodě (JB), domy jsou zde stejné dlouhé jako znamení zvěrokruhu ; měřeno po kružnici mají všechny délku 30°. Znamení Berana tedy odpovídá 1.domu, znamení Býka 2.domu, znamení Blíženců 3.domu atd.

klikni na obrázek


HOROSKOP KONKRÉTNÍ

Horoskop bytosti, události, vzniku díla apod. z pohledu pozorovatele ze severní polokoule

Počátek konkrétního horoskopu již není totožný s jarním bodem. Jen skutečně vzácně se takto bytost narodí. Tady se už musíme pomocí kružnice souřadnicového systému přesunout z JB po ekliptice jinam, do průsečíku ekliptiky s horizontálou. Horizont představuje konkrétní zeměpisnou šířku zrození, a proto je v místě průsečíku s ekliptikou počátek konkrétního horoskopu. Z hlediska narozené bytosti je to bod nejvíce položený na východním horizontu. Ve dvourozměrném obrázku je v poslední době zvykem kreslit tento vycházející bod nejvíce vlevo ; napravo pak bod zapadající (descendent).

A podle toho, o kterou denní dobu zrození se jedná, podle toho je stanoven i zvířetníkový počátek horoskopu v bodě ascendentu. Víme totiž, že během 24 hodin, tedy během jedné otočky Země okolo své osy, projdou všechna znamení a všechny planety (i ostatní prvky) celým zvěrokruhem. Ale protože se lidé rodí na obou polokoulích, na její východní i západní části, tak ve stejný čas je někde den a někde ještě noc. Proto bylo potřeba stanovit jednotná pravidla, podle kterých dostaneme pro jeden konkrétní čas narození, ať je to kdekoliv na Zemi, stejný horoskopický obrazec. V něm pak musí být na ascendentu vždy stejný stupeň vycházejícího znamení zvěrokruhu a tím může být horoskop vykládán astrologem na kterémkoliv místě na Zemi.

klikni na obrázek


Jednotná pravidla pro čas narození byla docílená tím, že se všechny časy příslušného dne na celé Zemi přepočítávají na čas jeden pro všechny narozené společný. Ten pak označujeme jako ČAS SVĚTOVÝ (UT). V současné době se tento čas vztahuje k takzvanému „nultému poledníku“, který prochází městem Londýn v Anglii. Takže – ať se bytost narodí kdekoliv na Zemi, pomocí zeměpisné souřadnicové soustavy, pomocí její délky, stanovíme jednotný světový čas a pomocí něho pak spočítáme počátek konkrétního horoskopu. A ten bude stejný a platný pro všechny narozené po celé Zemi. Vlivem otáčení Země okolo své osy se ale na ascendentu v každou denní dobu může objevit jakékoliv znamení zvěrokruhu a jakýkoliv jeho stupeň. Vzpomeňme si na vztah : 24 hodin = 360°. Podle něho se řídí nejvyšší bod horoskopu, medium coeli (MC). Za 4 časové minuty se tento bod posune pravidelně o jednu obloukovou minutu (00°01´00´´).

Nejvyšší bod konkrétního horoskopu (MC) určíme jako průsečík místního poledníku s ekliptikou nad horizontem. Ten je ale v každé zeměpisné šířce jiný, čili na ekliptice má jinou obloukovou vzdálenost od ascendentu. Proto ani úhlová vzdálenost základního kříže ve dvourozměrném horoskopu nebude přesně 90°, ale menší nebo větší podle toho, ve kterou denní dobu se bytost narodila. Ve třech rozměrech ale stále platí – každý kvadrant = 90°.
Snad se mi to podařilo srozumitelně objasnit i s pomocí obrázků.

3. Konstrukce tří nejpoužívanějších systémů astrologických domů

V této části se omlouvám, ale vlastní konstrukce všech tří domů je část, kterou jsem zatím geometricky na PC nezvládl (jenom částečně). Nemám dostatek literatury a ani zkušeností s geometrickou konstrukcí. Pokud by mě někdo ze zkušených čtenářů či čtenářek mohl pomoci, velmi bych to uvítal - ať již radou, odkazem na někoho či na nějaké stránky nebo literaturu, kterou na toto téma nevlastním. Po zvládnutí problému tuto část doplním. Děkuji za pochopení.

4. Pokus o sjednocení názorů na správnost používání astrologických domů

V obecném postupu jsme si ukázali, jak vznikají astrologické domy. Ten respektoval promítnutí prostoru z rovníku na ekliptiku pomocí sférické trigonometrie. Tři důležité prvky horoskopu, tedy znamení, planety a domy jsme transformovali do systému jediného a to tak, aby se výsledky daly odečítat z ekliptiky. Nemyslím si, že na tomto postupu bylo něco nelogického nebo úmyslně zavádějícího.

Zde si ale musíme připomenout, že vlastní geometrická konstrukce domů je předmětem sporů celé astrologické obce a to už pěkně dlouho. Všichni astrologové sice uznávají způsob, jak vzniká základní horoskopický kříž (osy AC-DC + MC-IC), ale pak už nejsou schopni, či lépe vystiženo OCHOTNI, sledovat logiku dalších postupů. Důvod? Ten opravdu nevím. Nemusíte však astrologii příliš rozumět a přesto pochopíte, že hlavní roli zde hraje psychologie člověka, přesněji řečeno projev lidské mysli navenek. Lidská mysl je značně vynalézavá a dokáže si odůvodnit naprosto vše, co „vymyslela“, a pomocí ega na tom setrvávat nekonečně dlouho. To je podle mě obecný důvod, proč se dodnes prezentuje asi 26 různých konstrukcí astrologických domů.

Je mnoho astrologů, kteří zatím nerozumějí postupu, neumějí geometricky zkonstruovat domy a tím pádem se rozhodnout, který systém je správný. Kromě toho se za to vnitřně stydí, ale neradi to přiznávají, a tak se raději přiklánějí k takovému systému, který jim doporučí kantor v astrologické škole s dlouhou praxí, nebo autor nějaké publikace, anebo se přikloní k takovému systému, který má značnou publicitu či ho uznávají význačné osobnosti astrologického světa. Na tomto příkladu přístupu k domům by se dala docela dobře prezentovat společensko-kulturní úroveň prožívání, jak ji prezentuje ve svém díle Dane Rudhyar.

Pokud se povzneseme nad spory v této problematice, můžeme se posunout zase o kousek dál. Vesmírná sféra má své pravidla, a ani zde není možné pravdu zaměňovat s názorem většiny nebo uznávaných kapacit. Základní kříž vzniká ve všech systémech stejně a dělí horoskop na čtyři kvadranty, z nichž vždy dva protilehlé jsou stejné dlouhé, v krajním případě jsou osy na sebe kolmé. Dělení na domy je důležité proto, že domy výrazným způsobem horoskop individualizují. Zatímco postavení planet ve znameních má spíše kolektivní dopad, postavení planet v domech dělá z každého horoskopu prakticky neopakovatelnou záležitost, zvláště když při výkladu bereme v úvahu, ve které třetině domu se planeta nachází.

Proto je důležité, aby i začínající astrologové věnovali svůj čas problematice konstrukce domů, neboť v konečném důsledku jde přece o správný výklad horoskopu a ten by se měl VŽDY opírat o takový systém domů, který respektuje pravidla sférické trigonometrie bez ohledu na to, co tomu říkají ostatní lidé nebo uznávané autority. A to byl vlastně důvod, proč jsem se pustil do kreslení obrázků ve třech rozměrech – setkal jsem se s neochotou diskutovat o jiných domech, než uznává autorita. Na úvodní straně jsem uvedl, že při výkladu astrologických témat postrádám obrázky. Výsledkem mého snažení je proto několik stran textů a hlavně OBRÁZKŮ, abych se tím v konečném důsledku pokusil podpořit vaší představivost a poukázal na nedostatky, které z publikací nebo astrologických škol nejsou tak viditelné.

Není to tak dlouho, co jeden pak astrolog říkal, že dobrého astrologa pozná podle toho, jaký systém domů používá. On sám v průběhu života vystřídal tuším tři systémy (o kterých vím) a prozatím „skončil“ u takového, který uznávají význačné osobnosti minulosti. Čili nějakým tím svým vlastním způsobem se o problematiku aktivně zajímal a zajímá. Není mým úkolem vám něco vnucovat, ale poukázat na to, že byste k problému domů neměli přistupovat odevzdaně, ale aby časem ve vás uzrál názor, který po prozkoumání problematiky použije logiku a případně bude žádat i po kantorovi nebo uznávaných kapacitách, aby názorně a ve třech rozměrech na obrázku obhájili to, co učí.

A když už jsme u těch autorit … existují taky takové, které jsou v pozadí dění, nebo jsou přehlíženy, nebo úmyslně nerespektovány jen proto, že po sobě nezanechaly údajně význačné dílo. Ale jak už to ve světě bývá, pravda byla, je a vždycky bude utlačována těmi, kteří se místo nezištné pomoci druhým snaží je srazit na kolena alespoň rozumem. Proto se v poslední fázi mého snažení podívejme, jak se na systémy astrologických domů dívá jedna taková autorita, která se srazit na kolena nenechala :

-----

Horoskopie je část astrologie, která se zabývá sestavováním horoskopů. Evropská horoskopie vznikla někdy ve středověku, kdy ještě převládal geocentrický názor, což samozřejmě horoskopii značně ovlivnilo. Horoskopie se však musí zakládat na souřadnicovém systému. Ten si staří astrologové sestavovali podle toho, jak se jim podařilo vyložit sestavené horoskopy. Novodobí astrologové mnohé z těchto starých systémů vyloučili jako systémy iracionální. Za racionální se podle nich mohou považovat pouze systémy RERIOMONTANŮV, CAMPANŮV a PLACIDŮV.

A) Všeobecně pak byl přijat systém PLACIDŮV, ačkoliv to není systém správný. Nepoužívá totiž celé kružnice, jak je požadováno od souřadnicových systémů, ale vychází ze zdánlivě primárního činitele, tj. denního pohybu planet po obloze od východu k poledni a k západu. Placidus tedy tyto polooblouky, totiž denní a noční, úplně oddělil. A takovýto postup je z hlediska sférické trigonometrie NEPŘÍPUSTNÝ. Nelze rozdělit konkrétní obraz hvězdné oblohy na působení ve dne a na působení v noci. Z tohoto důvodu tento systém neobstojí. Jako důkaz to potvrzují poměry za polárním kruhem s místem „půlnočního slunce“, kde v tomto systému musíme pólové výšky mezi-domů určit odhadem. A exaktní věda (exaktní = založený na matematických metodách, na bezpečně zjištěných faktech) žádné odhady prostě nepřipouští ; buď to spočítat a nakreslit jde, nebo nejde. Proto systém Placidův nemůže být systémem správným a výklad horoskopu přináší i odpovídající zkreslené či úplně chybné výsledky. Přirozený požadavek na mezi-domy totiž je, aby se VŽDY vtěsnaly do kvadrantů, které jsou vytvořeny vystupujícím bodem ekliptiky (nad obzor) a místního poledníku.

B) Kdyby nebylo CAMPANOVA systému, byla by volba systému snadná ; museli bychom přijmout systém Regiomontánův. Proti Campanově systému můžeme mít pouze tu námitku, že země je podřízena nebesům, takže východní bod je jen katalyzátorem hvězdných vlivů, a ascendent je při správném pojetí nebeské mechaniky druhořadý činitel.

C) REGIOMONTÁNŮV systém podřídil východní bod na horizontu měnlivému působení těles, a proto je založen na zenitovém systému, který z mnoha dalších důvodů můžeme považovat za správný.

Část důkazního materiálu :

Za polárním kruhem ( zeměpisná šířka na obě strany = 66,5° ) se totiž VŽDY na čtyřech místech ekliptiky protnou obzorník (obzor, horizontála) a ekliptika jedné straně a obzorník a místní poledník na straně druhé. A od tohoto místa ekliptika buď STOUPÁ nebo KLESÁ pod obzor (horizontálu). Tím v Placidově systému vzniká zmatek ve stanovení horoskopických domů, ačkoliv z hlediska sférické trigonometrie tu není problému.

Vezmeme-li v horoskopii za příklad zkusmé místo na 70° severní zeměpisné šířky, zjistíme toto :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Část ekliptiky od 28°15´ Býka do 0°45´ Lva vůbec nezapadá, ale proti tomu část ekliptiky od 28°15´ Štíra do 0°45´ Vodnáře vůbec nevychází. V horoskopii je kladen požadavek, aby MC (medium coelli, počátek 10.domu) bylo místem na obloze nejvyšším. Tím pádem musíme MC od 28°15´ Štíra do 0°45´ Vodnáře přeložit na sever. Tím se pokaždé část ekliptiky, nikdy nevystupující nad obzor, stane v horoskopu bodem nejnižším, bodem IC (immum coelli, počátkem 4.domu). Ostatní domy se ovšem v tomto úseku rozvíjejí obráceně :

   tradiční 10. dům je v domě 3.  tradiční 11. dům je v domě 2.  tradiční 12. dům je v domě 1.
   tradiční 1. dům je v domě 12.  tradiční 2. dům je v domě 11.  tradiční 3. dům je v domě 10.
                   To trvá až do okamžiku, kdy vypočítané MC přejde zase na jih na 0°45´ Lva;                    
                pak MC přejde zase na jih na 0°45´ Vodnáře a domy se rozvíjejí tradičním způsobem.

Když na 70° severní zeměpisné šířky porovnáme systém Placidův a systém Regiomontánův, pak v místě, kde se protíná obzorník (horizontála, obzor), ekliptika a poledník (MC), systém Placidův NESPLŇUJE požadavek, aby v tomto bodě byly i ostatní průsečíky ; totiž začátky a středy mezi-domů, ale vyhovuje mu systém Regiomontánův. Abychom si učinili sice nematematický, ale názorný obraz v jednom z těchto průsečíků, podáme ukázku z tabulek domů pro oba systémy na 70° severní zeměpisné šířky pro vrcholící bod ROVNÍKU, totiž pro ARMC = 20h 11m 48s.

Porovnání PLACIDOVA a REGIOMONTÁNOVA systému na 70° severní zeměpisné šířky.

 systém  ARMC (hod)  ARMC ve ( ° )  MC  11.dům  12.dům  AC  2.dům  3.dům
Regiomontánus   20:11:48  302°57´  0°45´ Vodnář  0°45´ Vodnář  0°45´ Lev  0°45´ Lev  0°45´ Lev  0°45´ Lev
Placidus    20:11:48  302°57´  0°45´ Vodnář  23°02´ Střelec  21°12´ Blíženci  0°45´ Lev  27°53´ Rak  1°41´ Lev

Domy podle Placidova systému jsou tedy přeházené ; 11.dům je na pravé straně MC, 2.dům před ascendentem a to není samozřejmě přípustné. V Regiomontánově systému je tento požadavek splněn a od tohoto bodu se domy v jeho systému rozvíjejí směrem přímým až do 29°15´ Štíra, kde se MC setká s ascendentem a MC se začne nořit pod obzor. Proto přeložíme MC na 29°15´ Býka, odkud se domy rozvíjejí nalevo od IC. To trvá do okamžiku, kdy MC dosáhne 0°14´Lva a ekliptika se začne na jihu opět vynořovat nad obzor, což klade požadavek, abychom MC zase přemístili na jih a nechali domy rozvíjet směrem přímým.

---------

Další otázkou v horoskopii je, co je nutno považovat za začátek domů. Podle divinační astrologie jsou vypočtené špice domů jejich začátky, ale proto se zavádí jejich orbis, který se už nestanoví sféricky, nýbrž odhadem o nějaký stupeň na ekliptice zpět. Soudíme proto, že tyto špice domů je nutno považovat za středy domů, a proto posouváme jejich začátky o 15° SFÉRICKY zpět. Když to učiníme, obdržíme například …

… na 50° severní zeměpisné šířky při MC = 2°11´ Štíra tyto hodnoty :

    MC  11.dům  12.dům AC  2.dům  3.dům  4.dům
 začátek domu  -----  12°32´
Štír
 29°21´
Štír
17°08´
Střelec
 15°05´
Kozoroh
 4°51´
Ryby
18°44´
Beran
střed domu
(podle K.M.)
 2°11´
Štír
 21°13´
Štír
  7°42´
Střelec
 28°59´
Střelec
  7°29´
Vodnář
 0°0´
Beran
 -----
střed domu
(podle A.Strejce)
 2°10´57´´
Štír
 21°13´
Štír
 7°40´
Střelec
 28°58´39´´
Střelec
 7°31´
Vodnář
 0°0´
Beran
 -----

Poznámka : červeně a ve žlutém řádku jsou hodnoty z astrologických tabulek podle Antonína Strejce

Tím jsme se dostali ke správnému souřadnicovému systému v horoskopii a s jeho pomocí se můžeme přesvědčit, zda objektivní posudková astrologie platí do všech důsledků.

Ověřit správnost systému si můžeme především těmito způsoby :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Výkladem sestaveného vlastního nativního horoskopu.

V různých systémech domů vychází někdy postavení planet v domech také jinak. Je přece rozdíl mít například Saturna ve třetím nebo čtvrtém domě! A kdo jiný, než vy, by měl v první řadě posoudit svůj vlastní horoskop.

b) Pomocí tranzitních horoskopů, takzvaných tranzitů

Tranzity jsou založeny na naprosto aktuální (reálné) pozici planet ve zvěrokruhu a posuzuje se jejich „přechod“ přes planety či body v nativním horoskopu, neboť tyto nativní pozice se považují za citlivé jednou provždy.

c) Pomocí symbolických direkcí

Kromě vlastního výkladu nativního horoskopu a tranzitů se astrologie opírá i o částečné předpovědi tím, že se snaží zohlednit bezprostřední kvalitu času. Tak vznikají dynamizované či dynamické horoskopy. Jsou založeny na tom, že jeden malý časový úsek horoskopu symbolizuje mnohem delší časový úsek života. Existuje několik způsobů, jak s časem dynamicky pracovat. Kromě tranzitů je to pomocí takzvaných direkcí a těch existuje celá řada. Jako důkazní materiál pro správnost používání rozebraného systému domů můžeme používat tyto :

Progresivní horoskopy :
Ty jsou založeny na přepočtu denního pohybu planet jako na pohyb roční. Tyto horoskopy se podivuhodných způsobem osvědčují. Na základě progresivních horoskopů se došlo k progresím MC a AC. Ty už ale musíme řadit do …

Direkcí primárních :
Jejich časomíra je denní změna hvězdného času v poledne. Primární proto, že jsou odvozené od primárního pohybu Země kolem vlastní osy. Tyto direkce se považují za tak významné, že se jejich pomocí korigují odchylky v udané době narození. Při těchto direkcích se počítá s planetami jako s fixními body na obloze, jež jsou napadány planetami umístěnými v OBZORNÍKOVÝCH souřadnicích. Proto je zvlášť důležité, aby se horoskopie opírala o SPRÁVNÝ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM – tedy o systém Regiomontánův. Jinak se tyto direkce stávají bezcennými, zejména když i časový klíč je zřejmě nesprávný ( tj. 1° se v direkci = 1 roku ).

K tomu K.Minařík doslova uvádí :

„Přesto, že se direkce MC a AC tak dobře osvědčují, přece musíme primární direkce planet považovat za direkce ryze spekulativní. Osvědčuje-li se v direkcích MC a AC ekvivalent posunu meridiánu (místního poledníku), pak jsou tu vztahy k otočkám země. Planety se ovšem pohybem země neřídí. Proto by u jejich direkcí, byť primárních, měl platit jiný klíč ; soudíme, že by jím měl být střední pohyb Slunce, který je skutečnou časomírou života na zemi. …“

Tím budiž řečeno, že je potřeba používat klíče takto :

V primárních direkcích :
Protože jsou tyto direkce založeny na primárním pohybu a tím je otáčení Země okolo své pomyslné osy, proto je správné používat klíč : 1 / 365,2422 pohybu Slunce, což se rovná 0°59´8,33´´ za rok

V sekundárních direkcích :
Protože jsou tyto direkce založeny na druhém základním pohybu Země a tím je její roční pohyb okolo Slunce, pak je správné používat „tradičního“ klíče : 1° = 1 rok

d) pomocí Sabiánských symbolů

Toto je velmi užitečná pomůcka, o kterou se já osobně opírám téměř vždy. Reinterpretace symbolů Johna Tomase podle Dane Rudhyara mi dává nahlédnout nejen do „úkolů“ jednotlivce v jednotlivých domech, ale také mi pomáhá (například) v těch částech horoskopu, které nejsou obsazeny planetami či jinými citlivými prvky.

S h r n u t í :

Co říci závěrem.
Když jsem uváděl téměř vyzývavý název kapitolky „pokus o sjednocení názorů na správnost používání systému astrologických domů“, byl jsem si vědom toho, že tím vyvolám celou řadu nesouhlasných názorů a to v poměru, v jakém jednotliví astrologové používají právě „ten svůj“ systém, na který nedají dopustit. Důvody jsem již částečně naznačil. Ale není mým úkolem vnášet nesváry do řad příznivců astrologie, spíše bych měl pro vás všechny menší vzkaz.

a) Začátečníkům :

Pokud jste začátečníci nebo stále nevíte, jaký systém zvolit, neuděláte zpočátku chybu, když využijete systém zde rozebíraný a důkazy podpořený, tedy systém podle Regiomontána. Pan astrolog Jaroslav Popelka dokonce říká (volně citováno), „že to není ten nejsprávnější systém, ale je to JEDINÝ správný systém v astrologii“ …

Nestyďte se za to, že něco v astrologii neumíte nebo tomu nerozumíte. Pokud budete vykládat nativní horoskop, ověřovat své výsledky třeba tranzity, primárními a sekundárními direkcemi nebo i Sabiánskými symboly, zjistíte, že … „ačkoliv je astrologie správná, je v ní jakožto v teoretické nauce tolik dat, že je obyčejná mysl nemůže nikdy pojmout a subtilním (detailním) způsobem sestavit.“ … Jinými slovy řečeno, pokud předložíte rozbor osobnosti například v písemném projevu, vždy se najde kolega, který bude říkat – a proč tu nemáš toto, nebo dalo by se ještě rozebrat támhleto, tohleto apod. Proto nevěšte hlavu, postupně se v astrologii zdokonalujte a časem si dotvoříte názor na astrologické domy sami.

b) Pokročilým, odborníkům a znalcům :

Touto cestou vás prosím, abyste se nevysmívali těm, kteří v astrologii něco neumějí - je toho na internetu k přečtení poměrně hodně. I vy jste to kdysi neuměli a potřebovali jste pomoc. A když už nyní na nějaké úrovni jste, bylo by vhodné, kdybyste svou převahu v myšlenkovém procesu použili (například) ke sjednocení názoru na astrologické domy. Doposud to byli většinou vždy ti odborně „slabší“, kdo se museli podřídit nějakému myšlenkovému nátlaku autorit nebo názoru většiny. Nyní bych však pro vás měl jiný návrh.

Pokud vám to půjde a mohli byste na chvíli odložit ten svůj používaný systém domů stranou, pokuste se nyní uplatnit své znalosti a vědomosti k tomu, abyste nějakým seriozním, a pro běžného začínajícího astrologa naprosto srozumitelným jazykem dokázali, že zde prezentovaný systém domů podle Regiomontána je zavádějící, nebo chybný, nebo nesrozumitelný, apod. To by mohlo být celkem zajímavé pro všechny příznivce astrologie. Jinými slovy řečeno : pojďme odložit předsudky, spory a podívejme se společnými silami na předloženou nabídku.

Pro ty z vás, kteří se rozhodnou nějakým způsobem reagovat, pro ty nám z počátku tyto argumenty a připomínky : systém podle Regiomontána …

To by zatím mohlo stačit, ale loučit se nebudu. Pokud uznáte za vhodné, že by ti druzí měli něco znát a vědět, dejte nějaký podnět. Třeba kam ještě dokreslit nějaký obrázek, aby text byl srozumitelnější …

Zdraví Zdeněk Juřík
--------------------------------------------------------------------------------------

Použité zdroje, literatura a inspirace :

-----------------------------------------------------------------------------
17.02.2007 at 10:45:21   Astrolog pan Zdeněk Juřík otevřel svůj web.

04.12.2008 at 15:36:33   Právě vyšla skvělá kniha Astrologie v obrazech. Informace, jak si knihu objednat.

-----------------------------------------------------------------------

Předchozí stránka


Následující stránka  


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 4 Pro . AceHTML 4.23 Free.
WebPage created per programme  AceHTML 4.23 Free.