Astrology Pacific 2       |       Astrologická praxe 1      |       Astrologická praxe 2ASTROLOGIE
především
v OBRAZECH

* * * * *
… ale bez doprovodných textů to skutečně nejde

Především pro začínající astrology seskupil
Zdeněk Juřík
email: zd.jurik@seznam.cz
--------------------Obsahový přehled : ( prozatimní )

Umělá konstrukce, struktura a kresba
TROPICKÉHO ZVĚROKRUHU
především v obrazech

----------


Postupný vznik vzorce vesmírného záměru,
VELKÉ MANDALY
univerzálního, komplexního, vše zahrnujícího a uceleného symbolu, dokonale vystihujícího vibrační stav entity zvané člověk.
-----------------------------------------------------
Poznámka : Vzhledem k určité omezené kapacitě obrázků na těchto stránkách mohu
skutečně velké obrázky zaslat na požádání e-mailem nebo také na CD či DVD poštou.
-------------------------------------------------
1. Úvod

Nedávno mě kontaktovala jedna paní, jestli prý bych mohl v těch svých obrázcích nakreslit „ty znamení zvěrokruhu, živly a kvality barevně“, aby se jí to lépe na první pohled chápalo. Tak jsem zkusil seskupit dohromady něco, co by mohlo připomínat postupný vznik celé horoskopické mandaly. Většina z vás tuto problematiku zná a chápe, ostatní ji mohou najít v několika různých literárních dílech či si poslechnout na přednáškách astrologických škol. Já jsem tentokrát ponejvíce čerpal z díla Elmana Bachera, Dane Rudhyara, hieroglyfické monády Dr. Johna Dee a astrologické školy Pavla Turnovského. Výsledkem by ale měl být především obrazový materiál – to povídání je „jen“ takový orientační doplněk … Původně jsem si tento příspěvek připravil tak, jako by se měl vytisknout v knižní podobě na formát A4, ale pro potřeby internetu jsem byl nucen text a obrázky ve velké většině rozdělit, aby si čtenáři mohly menší obrázky snadněji stáhnout na svůj PC.

klikni na obrázek2. Celek a jeho dělení

Jak už bylo kdesi řečeno, vše ve vesmíru je celek. Není nic a nikdo, kdo by do tohoto celku nepatřil. Různé esoterické disciplíny osvětlují ( každá svým způsobem ) dělení tohoto celku, aby následně zdůraznily opětné sloučení oddělených částí do jednoty všeho. Pro náš případ postačuje znát, že horoskopický obrazec je jedna kruhová mandala, jež se postupně dělí až na dvanáct základních částí. V celé mandale pak působí síly, podílející se na postupném zdokonalování bytosti zvané člověk. Na tomto místě si stručně připomeňme úvodní tři teorémy Hieroglyfické monády Dr. Johna Dee :

1. Nejprostší představou a příkladem pro zobrazení všech věcí jsou přímka a kruh a je celkem jedno, existují-li sami o sobě, nebo jsou skryty pod příkrovem Přírody.

2. Nelze uměle vytvořit kruh ( Monádu ) bez použití čáry, a nelze uměle vytvořit čáru bez užití bodu. Pouze díky bodu a kruhu ( Monádě ) se mohou věci projevovat jako takové. To, co se nalézá na obvodu Monády kruhu), ať je to jakkoliv velké a vystavené jakýmkoliv vlivům, je vždy podpíráno centrálním bodem.

3. Tak centrální bod, symbol vesmírného i lidského vědomí, zobrazuje planetu Zemi obklopenou Sluncem, Lunou a ostatními planetami, patřičně putujícími svými drahami. Slunce vládne vyšší ctností a my ho tak představujeme kruhem s viditelným středem.

klikni na obrázek


Středobod, archetyp zdroje :
Symbol VĚDOMÍ. Božský zdroj manifestující se síly „BYTÍ” na všech rovinách, v oktávách a cyklech. Bod, který umožnil zrod naší galaxie, naší sluneční soustavy a inkarnaci lidských bytostí. Bod, obsahující dynamické i pasivní principy Univerza, ležící na křižovatce základních sil, jejichž působením dochází k vlastní manifestaci. Naše individuální identita v této dimenzi je dvoudílná; je to nenaplnění a relativní naplnění. Je to tvořivá, archetypální idea lidstva-jako-celku. Jejím specializovaným výrazem je člověk, inkarnující se podle zákona ve třech rozměrech : v PROSTORU, ČASE a POLARITĚ. V horoskopu jednotlivého člověka značí tento středobod „jiskru boží“, individuální porci Božství.

Úsečka :
Ohraničená přímka, dokončená práce vymezená svými atributy, speciální následek vlastní příčiny, bodu. Je to archetypální zobrazení manifestace síly ZDROJE. Úsečka, směřující vlevo od středobodu, vyjadřuje svým chemikalizačním projevem “boží jiskru”, je to abstraktní ascendent, Beran, čili “já jsem” všech lidských bytostí.

Ascendent :
Dotek úsečky s obvodem kruhu značí bod fyzického zrození. Je to objektivizace Beranova “JÁ JSEM” – tedy vstup bytosti do fyzické úrovně, astrologický ASCENDENT.

Kruh :
Symbolické vymezení prostoru, manifestace či nástroj konkrétní, dokonalé formy, kdy každý bod kruhu je stejně vzdálen od středobodu, nejvyšší symbol duchovního poznání a dokonalého využití potenciálu tvorby. Kruh je ve dvou rozměrech v podstatě vymezení nebeské klenby, nebeské sféry. Ve třech rozměrech je to koule. Uprostřed je místo, ze kterého dění na “obloze” pozorujeme.

-----------

V astrologii potřebujeme kruh dělit na části. Nejčastěji používaným dělením je na poloviny, třetiny, čtvrtiny a na konečných dvanáct dílů. Praktické se jeví dělení celými čísly od 1-12, což je vhodné zejména při stanovení takzvaných „harmonických řad". Výsledným dělením celku na 12 částí dospíváme ke zjištění, že horoskop je svou konstrukcí kruh s dvanácti přímkami, vycházející ze svého středu. Střed je ta část, která se nepohybuje, kde se kříží cesty světa v čase a světa, kde čas není. Střed – to je symbol VĚDOMÍ ; v horoskopu pak místo pozorovatele, tedy naší planety Země. V kruhové monádě se následně odehrává vše, co je spojeno s lidským bytím jako celku.

3.Dělení celku dvěma

Vnitřní působení kruhu je aktivováno vodorovnou linií. Ta jej půlí na dvě neaktivní poloviny. Ani jedna z nich však není schopna bez dynamického působení svého “protikusu” tvořivým způsobem reprezentovat ŽIVOT v celé jeho šíři. To zajišťuje dynamická vertikála. Nacházíme zde tedy dva prvky, symboly kosmického principu duality, které dohromady tvoří JEDNOTU.

klikni na obrázek


Dělení celku na čtyři části

Existuje jen jeden střed horoskopu, jeden poloměr, jeden kruh a jedno jediné naplnění tohoto potenciálu středu. Vytvořením kruhu vznikly poloměry dva, čímž se spojily do průměru. Průměr je tím pádem emanací jednoho základního poloměru. Dva průměry, na sebe kolmé, následně vytvářejí symbolický KŘÍŽ, zobrazující křížení dvou základních sil – síly TVOŘÍCÍ a síly PŘIJÍMAJÍCÍ.

Vertikála :
Symbol či výraz „objektivního” bytí, dynamických a energizujících principů Přírody, symbol pro TVOŘIVOU sílu Univerza, symbol bytí ve fázi tvorby forem, symbol základní MUŽSKÉ POLARITY.

Horizontála :
Symbol či výraz „subjektivního” bytí, uklidňující, PŘIJÍMAJÍCÍ, základní ŽENSKÁ POLARITA v Přírodě, symbol všeho toho, co se poddává a čemu je nutné dodat energii.

Kříž :
Křižovatka, čili „KŘÍŽ”, vymezující hranice oblastí chaosu a neexistenci forem. Odvěký symbol „objektivizace bytí”.

Dva průměry kříže vytvářejí na kružnici čtyři body, které kruh dělí na čtyři kvadranty. Jsou to body ZVRATU, ve kterých se musí směr pohybu “násilím” změnit, jinak nevytvoříme kruh. V součinnosti kruhu a kříže vzniká vzájemná výměna mezi MUŽSKOU energií - tvořivou, pozitivní - a energií ŽENSKOU - pasivní, přijímající. Kombinace těchto energií vytváří čtyři základní identity člověka … a to :

MUŽE či ŽENU - tyto energie tvoří pohlavní identitu
MUŽSKÝ či ŽENSKÝ způsob tvoření
klikni na obrázek


Při inkarnaci ( manifestaci ) do prostředí našeho světa a života jako takového, se tyto dva termíny, tyto dvě poloviny, tyto dvě kosmické tvořivé síly, spojují ve slově „SEX”. Aktivované síly sexu jsou silami generujícími i regenerujícími, jsou to síly zachovávající běh života. Kruh se dvěma polovinami a následně se čtyřmi stejně velkými čtvrtinami je základní myšlenkovou matricí. Samotná inkarnace zrozence však znamená uplatnění této matrice v hmotném prostředí, ve třech rozměrech, v DÉLCE, VÝŠCE a HLOUBCE.

Fyzická manifestace se tedy uskutečňuje v prostoru o třech rozměrech. Z toho plyne, že každá ze čtyřech čtvrtin inkarnační mandaly prezentuje konkrétní atribut jedinečné úrovně vědomí. Zážitky zprostředkované životem prožíváme nejenom na hmotné úrovni, ale také na úrovni VĚDOMÍ.

klikni na obrázekČtyři ŽIVLY

Při dělení celku na čtyři díly narážíme na síly vesmíru, kterým se běžně říká „živly“. Existují čtyři, přičemž různá učení definují ještě pátý „živel“ označují sílu či látku, která prochází vším a vše oživuje ( vesmírný éter, čchi … ). Nás budou zajímat ČTYŘI ŽIVLY, které ve své podstatě nejsou ničím jiným, než různým projevem, různou formou sjednocující, unitární energie, která prýští Sluncem. Jsou to „plody” prvních čtyř vývojových cyklů ze sedmi, kterými musí „lidstvo-jako-celek“ projít, aby dosáhlo svého evolučního naplnění.

Z těchto výše uvedených cyklů vývoje nám tedy zůstaly čtyři základní stavební kameny pro náš nynější různorodý svět, ve kterém žijeme. Dnes tyto síly poznáváme pod pojmem „ŽIVLY“. Patří mezi ně :

klikni na obrázek

SLUNCE : element OHEŇ
ZEMĚ : element ZEMĚ
OBLOHA : element VZDUCH
MOŘE : element VODA

Symbol OHNĚ je hrotem nahoru ; dá se tak usuzovat ze směru plamenů směřujících vzhůru. Všimněte si, že živel Ohně se projevuje v kruhu třikrát viditelně a jednou skrytě (obr.112). V první, páté a deváté části kruhu je zřejmá vždy různá KVALITA projevu živlu Ohně, zde odlišená jiným odstínem. Propojením kvalit vzniká trojúhelník. Ten je součástí symbolu všech živlů.

Symbol ZEMĚ je hrotem dolů přes vodorovnou úsečku, která by mohla oddělovat vzdušný a zemský prostor - Země je pod čarou, vzduch nad ní. Hrot dolů snad symbolizuje zemskou přitažlivost směrem ke středu planety. Všimněte si, že živel Země se projevuje v kruhu třikrát viditelně a jednou skrytě (obr.112). Ve druhé, šesté a desáté části kruhu je zřejmá vždy různá KVALITA projevu živlu, zde odlišená jiným odstínem barvy. Propojením kvalit Země vzniká trojúhelník. Ten je součástí symbolu všech živlů.

Symbol VZDUCHU je hrotem nahoru přes vodorovnou úsečku, která by mohla oddělovat vzdušný a zemský prostor. Vláda Vzduchu je nad čarou, vláda Země pod ní. Všimněte si, že živel Vzduchu se projevuje v kruhu třikrát viditelně a jednou skrytě (obr.112). Ve třetí, sedmé a jedenácté části kruhu je zřejmá vždy různá KVALITA projevu živlu, zde odlišená jiným odstínem barvy. Propojením kvalit Vzduchu vzniká trojúhelník jako součást symbolu všech živlů.

Symbol VODY je hrotem dolů, snad proto, že voda padá se shora dolů a prosakuje i do země. Všimněte si, že živel Vody se projevuje v kruhu třikrát viditelně a jednou skrytě (obr.112). Ve čtvrté, osmé a dvanácté části kruhu je zřejmá vždy různá KVALITA projevu živlu, zde odlišená jiným odstínem barvy. Propojením kvalit Vody vzniká trojúhelník. Ten je součástí symbolu všech živlů.

klikni na obrázek


Čtyři trigony

Čtyři kvadranty představují FORMU, kterou se člověk projevuje, a se kterou se identifikuje v pozemském bytí. Každá z těchto čtyřech forem má ještě tři stupně vývoje, tvořící KVALITU příslušné formy. Kvalita se tak musí během vývoje třikrát vždy jinak projevit. Potom 3 x 4 = 12. To značí, že ve vztahu FORMY a KVALITY je na kruhu vytvořeno dvanáct stejných dílů s průchodem přes střed kruhu, symbolizujícího vědomí - zde vědomí lidského. Tím se život kruhu jeví ve dvanáctidílné podobě zkušeností, jimiž lidstvo a jedinec během evoluce procházejí. Dvanáctidílný kruh je statický a neměnný strukturální vzorec ; je to rámec, jehož prostřednictvím ( a v němž ) se vibrační život horoskopu uskutečňuje. Z toho se dá přirozeně odvodit, že lidstvo tvoří jeden energetický vesmírný celek, který je prostupován prapůvodní látkou, nejčastěji zvanou jako vesmírný éter.

Součástí symbolu všech živlů je TROJÚHELNÍK. Ten dostaneme také tehdy, když příslušný živel ve dvanáctidílném celku vzájemně propojíme. Potom máme možnost vystopovat v kruhu čtyři velké trojúhelníky, jinak zvané „velké trigony“.

klikni na obrázek


Přiřadíme-li k rozmístění živlů také znamení zvěrokruhu, může nakreslit živlové trojúhelníky i s jejich „vládci“.

klikni na obrázek


---------------------------------------------------------------------------


klikni na obrázek


Severní polokoule : Zde se vlivem intelektu rozvíjely civilizace, které měly obecně blíže k intelektuálnímu projevu. Atlantida, kultury Vikingů, Slovanů, Keltů, Římanů, Řeků, Anglosasů apod.

Jižní polokoule : Zde se pod vlivem přírodních podmínek rozvíjely praktické civilizace. Lemurie, různé civilizace na jihu Ameriky a Afriky, na Novém Zélandu, v Austrálii a Oceánii.

Kvadrant severní východní :
Dominantními živly jsou VODA a VZDUCH. Lidské vědomí, v této oblasti se vyvíjející, obsahuje především prvky citu, intuice a intelektu. Je zřejmé, že v tomto prostoru vznikla největší světová náboženství, zakládající svou existenci na právě na těchto kvalitách - křesťanství, hinduismus, islám a další. Prvky intelektuální a iracionální se propojují - víra a představy se míchají s intelektem. Vzniká podhoubí pro bujení náboženských a ideových soustav, které následně ovlivňují chování a život celé společnosti.

Kvadrant severní západní :
Převažujícími živly jsou VZDUCH a OHEŇ. Lidské vědomí se vyznačuje silnou aktivitou v intelektuální oblasti, neklidem a neustálou těkavostí, sklonem k soutěživosti, dobyvačnosti a mnohdy agresi. Příklad : USA a její kultura, umění a politika. Náboženství je založeno na neustálém přesvědčování a kázání intelektuálního zaměření, chybí zde cit a skutečná víra. Náboženství z Východu bylo silně racionalizováno intelektem.

Kvadrant jižní východní :
Převažujícími živly jsou ZEMĚ a VODA. Kromě Afriky jsou všechny státy “Země na Vodě”. Tvoří je v převážné míře větší či menší ostrovy od Madagaskaru až po Austrálii, kterou lze považovat za extrémní případ kontinentu “na Vodě”. Podstatními znaky vědomí v tomto prostoru světa je praktičnost a mystičnost. Přírodní kulty se zde míchají s prvky náboženskými. Došlo k prolnutí všech velkých náboženství a duchovních systémů. Národy zde očividně nedávají přednost intelektuálnímu poznání - kultura je založena na praktickém přežití i v těch nejtěžších podmínkách.

Kvadrant jižní západní :
Převažujícími živly jsou OHEŇ a ZEMĚ. Proto se jižní Amerika nazývá Ohňová země. Intenzivní vulkanická činnost dodnes tvární krajinu. Vědomí je poznamenáno prvky aktivního pohybu, tance, praktičností. Intelektuální a citová stránka je v defenzívě. Životní filozofie zdejších obyvatel je založena na přežití a prosazení se i proti nepříznivým vlivům, ztěžujícím existenci.-----------


Dělení kruhu třemi, čili tři kvality čtyřech živlů
převážně podle díla Elmana Bachera

“Trojjedinost” můžeme v rámci celého kruhu znázornit propojením živlových kvalit pomocí rovnostranných trojúhelníků, neboli „velkých trigonů“. Ty propojují vždy jeden živel. Kosmická “trojjedinost” je na fyzické úrovni manifestována tím, co je obvykle pojmenováváno jako tři rozměry : DÉLKA, ŠÍŘKA a HLOUBKA (výška), avšak žádný z těchto rozměrů se nemůže manifestovat bez pomocí ostatních dvou. Tato trojjedinost jednotné fyzické dimenze má svůj astrologický obraz v trojjedinosti rozdělení každého kvadrantu na tři domy. Čtyři kvadranty jsou pak chápany jako vyjádření celistvosti kruhu, to jest čtyř trojjediných úrovní VĚDOMÍ a poznání. Model kola s dvanácti domy zobrazuje základní postup každého lidského poznání.

Když se zamyslíme nad jednoduchostí stavby horoskopu, těžko se ubráníme pocitu respektu před hloubkou jeho symboliky. Jde přeci jen o kruh s loukotěmi dvanácti přímek vycházejících z jeho středu. A přece tento obrazec slouží jako mapa celého vesmíru. Ve veškeré symbolice světa nenajdete podobný symbol, který by promlouval o tolika významech za pomoci srovnatelných prostředků. Struktura horoskopu symbolizuje podstatu manifestace všech věcí ; lidských bytostí, událostí, národů i celé Sluneční soustavy. Každý prvek manifestace má svůj vibrační obraz a naší kruhovou kresbu s dvanácti přímkami vybíhajícími z jejího středu, a to je možné použít jako odraz „základu“ této manifestace.

klikni na obrázek


Každý kvadrant rozvíjí jeden příslušný živel. Zopakujme si tedy, že ...

1.kvadrant rozvíjí síly živlu ZEMĚ a odpovídá biologické úrovni prožívání člověka.
2.kvadrant rozvíjí síly živlu VODY a odpovídá společensko-kulturní úrovni prožívání člověka.
3.kvadrant rozvíjí síly živlu VZDUCHU a odpovídá osobní úrovni prožívání člověka.
4.kvadrant rozvíjí síly živlu OHNĚ a odpovídá transpersonální úrovni prožívání člověka.

K rozvíjení živlů ale dochází postupně ve třech fázích.

klikni na obrázek


V PRVNÍ ČÁSTI

každého kvadrantu, v jeho prvním domě - domě rohovém, základním - vydává bytost energii na akci. Činnost dostává nové impulzy, aby se vůbec mohlo do budoucna něco realizovat. Činnost a iniciativa jsou proto hlavním hnacím motorem rohových domů. Domy první, čtvrtý, sedmý a desátý jsou tedy domy svou kvalitou ZÁKLADNÍ. Jsou projevem BYTÍ, manifestace energie v podobě „JÁ JSEM“. Všimněte si také, že v každém kvadrantu je rozvíjen jiný živel – v prvním ohnivý, ve druhém vodní, ve třetím, vzdušný a ve čtvrtém zemní.

1.dům : uplatnění postoje „Já jsem individuum”.
4.dům : uplatnění symboliky „Jsem jedinečnou součástí entity, nazývané rodina, nebo duch rodiny“.
7.dům : „Jsem jednou ze dvou součástí, účastnících se konkretizovaného intenzivního emocionálního vztahu“.
10.dům : „Jsem individuum v rámci entity zvané lidstvo-jako-celek”.

VE DRUHÉ ČÁSTI

každého kvadrantu, v jeho druhém domě, pevném domě, reaguje bytost na proces započatý v první části, snaží se ho nějak zmocnit, uchopit. Počáteční impulz potřebuje být zpracován, a proto je mu zde dáván konkrétní tvar, hloubka, myšlenková i emocionální koncepce, struktura ... to, co bylo započato, musí být zpracováno - to jsou domy reaktivní. Domy druhý, pátý, osmý a jedenáctý jsou tedy domy svou kvalitou PEVNÉ, jsou projevem VLASTNICTVÍ emocionálních zdrojů, díky nimž je možné pokračovat v používání charakteristik základních domů. Všimněte si také, že v každém kvadrantu se i ve druhé části rozvíjí pokaždé jiný živel – v prvním zemský, ve druhém ohnivý, ve třetím vodní a ve čtvrtém vzdušný. V souladu s živly se bytost učí rozvíjet v každém sektoru jiné dovednosti, schopnosti, vlastnosti a následně je uplatňovat v praktickém životě.

2.dům : „Můj hmotný život je materiálními statky udržován v chodu díky využití mých vědomých tendencí vlastnit či spravovat a také směnovat s ostatními lidmi“.
5.dům : „Moje rodinné vztahy jsou udržovány při životě vědomou realizací mého vlastního potenciálu tvořivě přistupovat k lásce, kterou mám uvnitř sebe”.
8.dům : „Mé obecné vztahy se naplní transmutací mojí vnitřní touhy, vznikající vědomou realizací impulzů lásky v mém vědomí, což umožňuje emocionální interakce s mými protějšky“.
11.dům : „Má identita je dána mou příslušností k vyšší, Univerzální entitě - "lidstvu-jako-celek" - a je podmíněna praktikováním vědomí opravdové duchovní a neosobní lásky“.

VE TŘETÍ ČÁSTI

každého kvadrantu, ve třetím jeho domě, v koncovém domě, pracuje již bytost s energiemi předcházejících dvou domů, a rodí se jakýsi výsledek celého snažení. Třetí, šestý, devátý a dvanáctý jsou domy svou kvalitou PROMĚNLIVÉ. Poukazují na neosobní přeměnu toho, co bylo vytvořeno předtím. Znamená to, že už by bytost měla umět účelněji hospodařit se všemi energiemi, a proto jí nepotřebuje takové množství. To, co se zde zrodí jako výsledek, to je následně přenášeno znovu do aktivních domů, aby to prošlo dalším procesem recyklace, nyní na vyšší úrovni. Všimněte si také, že se i ve třetí kvalitě každého kvadrantu rozvíjí postupně všechny živly – v prvním vzdušný, ve druhém zemský, ve třetím ohnivý a ve čtvrtém vodní.

3.dům : „Intelektuální schopnosti umožňují zrozenci postihnout svět forem, svět hmoty.”
6.dům : Dává možnost „využít maximum kvalit osobní kreativity a postihnout to jako službu prosté bytosti ve prospěch ŽIVOTA.”
9.dům : Zde se ukrývá “moudrost ( duchovní porozumění ) získaná díky harmonické přeměně vnitřní touhy v náručí láskyplného vztahu.”
12.dům : Zde zrozenec přichází “k vědomí univerzální, všeobjímající služby jako nuceného vykoupení se z činů minulých inkarnací, které vyvolaly nutnost vstupu do inkarnace současné, a dále získává částečnou schopnost být součástí kosmického vědomí, získaného naplněním veškeré své zodpovědnosti formou neosobní a spiritualizované lásky“.

ČÁSTEČNĚ SHRNUTO

Aby cokoliv bylo učiněno dobře, musí být provedeno na tři způsoby. Tak také živly musí existovat ve třech různých vztazích mezi energií a formou. Tyto vztahy nazýváme KVALITY. Rozdělení kvadrantů zvěrokruhu na tři díly musí být provedeno proto, že všechny životní procesy v zásadě probíhají v těchto třech fázích :

1. AKCE : Představuje prvotní energii v nejčistší podobě, netransformovanou ani časem, ani podmínkami ...
2. REAKCE : Prvotní energii pomáhá stabilizovat a formovat ve tvar, dává ji hlubší a přesnější výraz …
3. VÝSLEDEK : Představuje změnu a pohyblivost již ustálené prvotní energie, je to změna do jiných forem.

V KVALITĚ ZÁKLADNÍ ( v první části každého kvadrantu ) …
bytost hledá identitu, výraz prosazení se a zdokonalení, je to energie nejzákladnějšího BYTÍ. V horším případě ale může bytost projevovat nezájmem o život.

KVALITA PEVNÁ ( v druhé části každého kvadrantu ) …
již představuje výraz “duchovní” identity v podobě LÁSKY. Je to síla, která propůjčuje možnost „vykoupení se“ ze světa neustálých žádostí a všemožných přání. V horším případě nabízené možnosti bytost nepochopí, nerozumí jim.

Také KVALITA PROMĚNLIVÁ ( ve třetí části každého kvadrantu ) …
představuje “duchovní” identitu, ale v podobě MOUDROSTI. Je to síla, která propůjčuje možnost „vykoupení se“ ze světa ignorance a nevědomosti.

Tak jeden základní KŘÍŽ - složený z dynamické vertikály a statické horizontály - vytváří dvanáct základních archetypálních vzorců ( čtyři živly ve třech kvalitách ; 3 x 4 = 12 ), kterými musí člověk “projít”, aby postupně dosáhl naplnění VŠECH potencionálních evolučních možností, jež horoskop nabízí.

------------

Rozvíjení živlů ve třech kvalitách
podle Elmana Bachera

klikni na obrázek


Obrázek č.124 ukazuje na vnějším okraji znamení podle přirozeného pořadí. Vnitřní prstenec znamení demonstruje „rozvíjení živlů“ v pojmech jejich kvalit. Vnitřní prstenec je seřazen tak, aby v každém kvadrantu byly soustředěny znamení jednoho živlu. První živel každého kvadrantu vnitřního prstence je VŽDY živel základní kvality příslušného trigonu - druhý je pak živel kvality pevné příslušného trigonu - a třetí živel je kvality pohyblivé daného trigonu. Z toho plyne, že …

První znamení každého živlového trigonu se rozvíjí ve své nejčistší a nejpřirozenější podobě přirozeného BYTÍ. Ve kvalitě základní je to v ohnivém trigonu Beran, ve vodním trigonu je to Rak, ve vzdušném trigonu jsou to Váhy a v zemském trigonu je to Kozoroh.
Druhé znamení každého živlového trigonu se rozvíjí tím, že prvotní energii zpracovává a stabilizuje do hloubky LÁSKY. V kvalitě pevné je to v ohnivém trigonu Lev, ve vodním trigonu je to Štír, ve vzdušném trigonu je to Vodnář a v zemském trigonu je to Býk.
Třetí znamení každého živlového trigonu se rozvíjí tím, že již zformovanou a zpracovanou „pevnou“ energii „shromažďuje“ a ve vhodný čas ji přeměňuje dle svého MOUDRÉHO uvážení. V kvalitě pohyblivé je to v ohnivém trigonu Střelec, ve vodním trigonu jsou to Ryby, ve vzdušném trigonu jsou to Blíženci a v zemském trigonu je to Panna.

Tak se čtyři živly postupně rozvíjejí ve třech kvalitách, čímž vzniká obraz 12-ti archetypálních vzorců, kterými každý člověk musí projít, aby získal zkušenosti. Tímto postupem může jedinec realizovat své šance na “vykoupení se” ze světa nepochopení, ignorance, žádostí, nevědomosti a nezájmu tím, že POCHOPÍ smysl potenciálu LÁSKY a MOUDROSTI - jako spirituálního vyjádření identity, čili BYTÍ každého jedince.

klikni na obrázek
klikni na obrázek


Rozvíjení živlů v DEKANECH a třech kvalitách
podle Elmana Bachera

klikni na obrázek


Každé znamení přirozeného zvířetníku vnějšího prstence lze rozdělit na tři části zvané DEKANY. Ty jsou zakresleny ve vnitřním prstenci znamení. Každému znamení vnějšího prstence jsou “přiděleny” všechny tři znamení příslušného živlového trigonu v následujícím pořadí KVALIT :

V pozici ZÁKLADNÍ KVALITY je na prvních deseti stupních umístěno vždy to znamení, kterého se rozdělení na tři části týká. V BERANU je tedy na prvním pozici Beran, v BÝKU je to Býk, v BLÍŽENCÍCH zase Blíženci, atd. Tak je příslušné znamení přirozeného zvířetníku vnějšího prstence rozvíjeno nejdříve ve své nejpřirozenější podobě, ve kvalitě základní.

V pozici PEVNÉ KVALITY je na druhých deseti stupních umístěno druhé znamení příslušné živlové trigonové sekvence, jak jde zrovna přirozeně po sobě. Například v BERANU je to Lev (pořadí je zde Beran, Lev a Střelec ), ve LVU je to Střelec (pořadí je zde Lev, Střelec a Beran ) a ve STŘELCI je to Beran ( pořadí Střelec, Beran, Lev).

V pozici POHYBLIVÉ KVALITY je na třetích deseti stupních umístěno třetí znamení příslušné živlové trigonové sekvence, jak jde zrovna přirozeně po sobě. Například v BERANU je to Střelec ( pořadí je Beran, Lev a Střelec), ve LVU je to Beran ( pořadí je zde Lev, Střelec a Beran) a ve STŘELCI je to Lev ( pořadí Střelec, Beran a Lev ).

Z uvedeného pak plyne, že každé znamení vnitřního prstence najdeme v kruhu třikrát. Vždy to bude ve stejném ŽIVLU, ale pokaždé v jiné KVALITĚ. Například v ohnivém živlu BERANA vnějšího prstence je Beran vnitřního prstence ve kvalitě základní, ve LVU vnějšího prstence je Beran vnitřního ve kvalitě pohyblivé, a ve STŘELCI je Beran vnitřního prstence v kvalitě pevné.

Každé znamení vnitřního prstence má svého planetárního vládce. Tento vládce je také zároveň
VLÁDCEM příslušného DEKANU znamení na vnějším, přirozeném kruhu. Tímto způsobem
zjišťujeme, že je každé znamení pod vlivem ŽIVLU “rozvíjeno” také ve třech KVALITÁCH
a to pod “vládou” příslušných planet.
Znamení zvěrokruhu představují pole, jimiž probíhá SLUNCE. Jejich vzájemný vztah se dělí
na čtyři ŽIVLY a tři KVALITY. Syntézou kvalit a živlů vyniká charakter jednotlivých znamení.


Výsledná mandala
klikni na obrázek


Některé doplňující obrázky
klikni na obrázek


----------------------------------------------------------------Použitá literatura :


17.02.2007 at 10:45:21   Astrolog pan Zdeněk Juřík otevřel svůj web.

04.12.2008 at 15:36:33   Právě vyšla skvělá kniha Astrologie v obrazech. Informace, jak si knihu objednat.

Předchozí stránka


Následující stránka  


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Astrologická praxe 1   |   Astrologická praxe 2   |     |   kniha hostů je na hl.straně   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 4 Pro . AceHTML 4.23 Free.
WebPage created per programme  AceHTML 4.23 Free.