www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2S astrológom Františkom Šteffekom o osude a predurčení

Duša si pri narodení vyberá matku

František Šteffek
    František Šteffek je medzinárodne renomovaný slovenský astrológ. Jeho poznanie udivuje laickú verejnosť a odborná na neho tiež hľadí s rešpektom. Dnes vám ponúkame niekoľko základných faktov o kráľovnej vied a umení - astrológii a v tejto nekonečnej téme budeme pokračovať aj v najbližších číslach.

    VITALITA: Čo je podľa vás astrológia?

    Predstavte si Tichý oceán. Na americkom brehu nastúpite na zaoceánsky parník a idete smerom do Ázie. Uprostred oceánu vás steward zobudí a povie, že kapitán vám prikazuje, aby ste vystúpili z lode a doplávali na breh... To je astrológia. Jeden život neobsiahne zmysel toho, Čo sa s nami a so všetkým okolo nás deje. Ak je niekto dobrý astrológ, potom ním už musel byť aj v niektorom z minulých životov. Astrológia je všetko, od stvorenia po zánik. Preto bola nazvaná kráľovnou vied. Všetky události, ktoré sa stali s ľudstvom, sa stali pod konšteláciami hviezd. A to je tá empirická veda, to umenie - vydolovať z takéhoto množstva údajov, kamkoľvek načriem, do akejkoľvek minulosti, to, čo je pre človeka alebo firmu potrebné. To je veda aj umenie zároveň. Astrológ nemôže pracovať bez intuície a samozrejme bez skúsenosti a poznania. Intuícia je ako u astronómov ďalekohľad. Niekedy nás veda neuznáva a chce od nás dôkazy. Také, ako robí fyzika, im dať nemôžeme, lebo my narábame so štvrtým rozmerom, a to je čas. Teraz uplynula sekunda a žiadna iná taká istá už nebude. Ako potom máme postupoval vedeckými metódami v súčasnom ponímaní vedy? Starí astrológovia hovorili, a ja to chcem tiež zdôrazniť „hviezdy síce ovplyvňujú život človeka, ale k ničomu ho nenútia". To však neznamená, že ho k ničomu nezaväzujú... Môj osobný názor a poznatok astrológa o účinku týchto božských síl je, že pôsobia priamo na bunky človeka a cez tieto ho ovplyvňujú v zmysle jedinečnej a neopakovateľnej konštelácie (plynúceho času) pri narodení, ktorú prijal ako svoj učebný plán života. Preto sa dá povedať, že vyžarovanie kozmických telies neformuje ľudský osud priamo, ale vytvára iba cesty, resp. kanály, ktorými bude k ľudskej duši každého z nás prenikať všetko to, čo má rámcovo naznačené aspektmi v radix horoskope, vrátane spätných účinkov minulých činov. Tie ho práve zaväzujú cez jeho bunky, cez DNA, aby konal v zmysle svojho určeného osudu. Keby sa nafotila hociktorá časť vesmíru a odfotila by sa mnohokrát zväčšená bunka a tieto fotografie by sa zamiešali, ani jeden vedec by nedokázal určiť, čo je bunka a čo je vesmír. A takýchto buniek máme miliardy. Cez kmitania, vibrácie (môžeme si to nazvať akokoľvek} ovplyvňuje vesmír človeka a jeho život. Keď nastane tá predurčená konštelácia, ktorá je pripravená pre konkrétnu osobu alebo aj národ, ktorému je to určené, ovplyvni sa myslenie, vedomie, aj jeho konanie cez aspekty - tie ukazujú koľko má pred sebou ciest, čo má kedy riešiť a prečo sa nachádza práve v takých situáciách, v ktorých sa nachádza.

    VITALITA: Čo všetko sa dá cez astrológiu vyčítať?

    Takmer všetko, okrem toho, že horoskop rámcovo, ako brehy rieky, ohraničí osud dotyčnej osoby - neukáže pohlavie, rasu, náboženstvo, sociálne postavenie, či iné záležitosti rodičov a súrodencov (tie ukáže len čiastočne). V horoskope existujú tzv. domy, to sú osobné údaje konkrétneho človeka, danosti, schopnosti aj časové udalosti. Na rodičov - otca poukazuje 4. dom - zakladateľ rodu a na matku ukazuje 10. dom. Po založení rodiny a narodení detí si rodičia „vymenia" svoje pozície v domoch a otec sa ocitne v 10. dome, ktorý symbolizuje status quo, povolanie, kariéru... Mesiac symbolizuje všeobecne ženu, menštruáciu, dušu, svet citov, inštinktívne reakcie, matku, atď. Matka zabezpečuje potravu a ovplyvňuje city dieťaťa do 4. roku života a „presúva" sa do štvrtého domu.

   VITALITA: Človek svojím rozhodovaním a postojom k udalostiam ovplyvňuje svoj ďalší život. Do akej miery sa podľa vás dá ovplyvniť chod života a čo je presne vymedzené v okamihu narodenia?

    Nech si mysli kto chce, čo chce, či tomu verí, alebo nie, osud je v horoskope jasne zakódovaný - od narodenia po smrť. Aj to, akým spôsobom smrť príde. Dá sa dokonca vypočítať, kedy príde, ale to je tabu, trinásta komnata. Čiže horoskop je celoživotný plán dotyčné ho človeka. Samozrejme, musí byt' vypočítaný exaktne na okamih a miesto narodenia. To sú mantinely toho človeka, v ktorých sa bude v živote pohybovať. Má určené svoje charakterové vlastnosti, ktoré nemôže nijako ovplyvniť, pretože si ich priniesol ako dar. alebo ako „trest" z minuiých životov a podľa nich ho smeruje vlastné podvedomie. To, čo v minulosti nevyrovnal, vyrovnáva v súčasnom živote. Z horoskopu sa dá vypočítať aj to, koľko má kto slobodnej vôle, podlá celkovej konštelácie, ako v ňom stoja planéty, domy, aspekty, osobné body a stálice. Hovoriť o slobodnej vôli sa dá. Ale tá je vždy prispôsobená určitému osudu - ohraničená výchovou, spoločnosťou, náboženstvom, politikou a mentalitou národa, v ktorom sa človek narodí.

    VITALITA: Čo je to ten životný plán?

    Kým sa človek ide znovu inkarnovať, má „TAM" zhodnotené všetky pozitíva a negatíva. Pred tým, ako sa ide narodiť, je zavolaný akoby pred „tribunál" a má jedinú slobodnú vôľu - vybrať si matku, z ktorej sa chce narodiť. To je neodvolateľné. Ďalšiu slobodnú vôľu má pri definovaní, čo chce v novej inkarnácíi dosiahnuť a napraviť. K tomu dostane z hriechov polovicu odpustených - tak som to nazval, pochopil, a tak to aj cítim. Množstvo horoskopov, ktoré som v živote urobil, mi dáva za pravdu, že to tak v živote aj funguje. To, čo zostáva, tvorí tabu, neznámo a to je vlastne osud človeka, ktorý nevie, do akej rodiny, spoločenskej triedy a národa sa narodí. Zvolí si matku a tá si pritiahne otca - stvoriteľa. Manželstvo je pozemská ustanovizeň, ktorá s týmto nemá nič spoločné. Matka to pocíti a pritiahne si partnera, s ktorým dieťa splodí. Z hľadiska karmy si pritiahne partnera, s ktorým má z minulých životov nevyrovnané veci. Keď vzťah nevydrží, mnohí si búchajú hlavu a hovoria - keby som nešla na to rande, nemusela som toto teraz zažívať... Ten osud ich však k sebe pritiahol, aby si navzájom vyrovnali svoje karmické dlhy. Karmu si naprávame všetci utrpením a duchovnou prácou sami na sebe.

    VITALITA: Horoskop teda výrazne pomáha pri chápaní toho, čo sa s nami deje.

    Áno, ale zapamätajme si, že astrológia nie je veštenie! Na základe presne vyrátanej, nakreslenej a získanej mapy (obrazu) horoskopu sa dá viac alebo mene] presne predpokladať či predvídať, aký jedinec prišiel na svet, aké si so sebou prináša sklony, ktoré z nich má eliminovať, ktoré má v sebe rozvíjať a umocňovať k dokonalosti, alebo akým spôsobom sa bude jeho život dálej rámcovo uberať. Teda nepodáva žiadnu falošnú nádej, ale reálny výklad, v ktorom sa odrazia prakticky všetky skutočnosti, ktoré vymedzujú jeho život a jeho vývoj. Rozbor osobných daností (predurčení) nie je však pasívny fatalizmus. Horoskop má prispieť k sebapoznaniu - pravdivému postoju k vlastnému životu. Je dôležité prestať byť zlý na iných a začať hľadať korene ťažkostí u seba. Postupne zrodenec spozná, že zákon karmy je nástrojom a najväčším milosrdenstvom i spravodlivosťou Najvyššieho Stvoriteľa... V horoskope človek vidí postavenie planét, aké tvoria medzi sebou a ostatnými prvkami aspekty a ten tvorí jeho životný plán. Od osudu dostáva to, čo potrebuje pre vývoj a rásť duše a nie to, čo by sám chcel. Osud človeka je determinovaný jeho danosťami a vlastnosťami, o ktoré sa pričinil v histórii svojich reinkarnácií. Preto ho osud vedie presne k tomu, čo je v rámci životného plánu potrebné, aby robil. Nie sú dôležité chyby, ale ponaučenie, ktoré si z nich zoberie. Kto chce na sebe pracovať a uberať sa duchovnou cestou, zistí, že to najcennejšie v horoskope je spoznanie zmyslu svojho života, vlastných sklonov, ktoré má potláčať, a spoznanie svojho nadania, ktoré má rozvíjať, a tak formovať a odstraňovať chyby a nedostatky vo svojej povahe, vo svojom správaní. Každý rodič, ktorý chce vedieť o svojom dieťati všetko, aby ho dobre viedol a vychovával, by mu mal dať urobiť horoskop, nie však od nejakého šarlatána, ktorý si precital jednu knihu a vydáva sa za astrológa. Mám na mysli horoskop presne vypracovaný na okamih jeho narodenia. To je najväčší duchovný poklad, ktorým sebe môžu pomôcť a potomkovi zanechať. Aby nás mohli mocní tohto sveta ovládať, potlačili našu možnosť vyznať sa vo svojej životnej púti a obrátili astrológiu na paškvil alebo naopak, označili ju ako démonickú. Po objavení zákonov nebeskej mechaniky Keplerom, vrhli na svet tzv. „bulvárnu astrológiu" a tú čistú, ktoré sa predtým učila na vysokých školách Európy, zdiskreditovali tak, že „kráľovná vied" musela opustiť svoje primárne postavenie a ustúpiť na 250 rokov do zabudnutia. Pritom kapitálovo mocní tohto sveta si ju ponechali pre svoje machinácie a manipulácie celého sveta, dokonca ju ešte viac utajili v kabale. Horoskop teda ukáže dobré vlastnosti, ale aj tie negatívne charakterové vlastnosti presne špecifikované. Potom je na rodičoch a ich výchove, ako dieťa povedú. Môžu ich potláčať - napríklad keď je impulzívne, naučia ho sebaovládaniu a ono aj v krajných situáciách dokáže zachovať chladnú hlavu, alebo sa o ťo aspoň snaží a svoj výbuch tlmi. Dobré vlastnosti, talent, napríklad na jazyky, umeleckú činnosť, či hudobné nástroje, zas môžu rodičia v dieťati rozvíjať a podporovať. To treba rešpektovať, Nemáme právo vychovávať dieťa na svoj obraz, lebo je to samostatný jedinec so svojím vlastným osudom, ktorý mu nik nemôže ani zmazať, ani preonačiť. Ten je určený okamihom konštelácie pri narodení, pri prvom nádychu a zaplakaní dieťaťa. Či sa narodil predčasne, nie je dôležité. Konštelácia bola pri jeho narodení a bola určená jemu - aj to, či prežije.


Vyšlo v časopise Vitalita č.9 a 10/2005
Web autora: Astro-tabu


Druhá část


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý