www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Zajímavosti      

78. seminář ASTROTHEOLOGIE Ing. J.Popelky

Mayský kalendář a jeho význam

Horoskop úplného zatmění Měsíce

Horoskop částečného zatmění Slunce

(Dům techniky Ostrava 4.6.2011)
Ing. Popelka

Dnes bych se chtěl věnovat situaci, ve které se nacházíme včetně celého lidstva. Blíží se to, co se nazývá příchod Krista a lidé, kteří nebudou do určité míry duchovně vyvinuti, to budou mít opravdu složité. Druhému příchodu Krista je ale třeba správně rozumět. Kdy tento příchod nastane? Teorií o konci světa je spousta, nějaký americký kněz prohlašoval, že konec světa má nastat letos 21. května v 18 hodin, což se samozřejmě nesplnilo. Je ale zajímavé, že přesně v tu hodinu vybuchla sopka na Islandu. Další datum, nad kterým se hodně diskutuje, je 21.12.2012, což je datum, které se dává do souvislosti s Mayským kalendářem.

Existují tzv. astrologické věky, které jsou dány tím, že jarní bod precesí prochází přes souhvězdí na obloze, ašak astrologové se neshodnou, který základní prvek ve hvězdném zvěrokruhu určuje věk Vodnáře. Já razím tu myšlenku, že tímto prvkem je stálice Regulus, která tento rok 1.12.2011 přechází ze znamení Lva do znamení Panny a tím pádem dva zvěrokruhy (siderální a tropikální) se navzájem budou rozcházet o 30°, to znamená, že 1.12. 2011 začíná věk Vodnáře.

Dělám roční horoskopy, které vypočítávám pro 21. března, kdy začíná jarní rovnodennost. Horoskop pro tento rok je velice silný, je tam konjunkce Uran-Slunce (1 stupeň Berana), což představuje velkou revoluční energii, která naznačuje výraznou změnu.

Key Carey v knize Vize napsal (na základě svého vnitřního kontaktu s Bohem), že poslední tři desetiletí před rokem 2011 Bůh urychluje svůj příchod (svoji přítomnost na této planetě). Většina lidí vede svůj soukromý život a neuvědomují si, že tento rok není obyčejný, ale je nejzlomovějším v celé historii lidstva.

Dnes bych vám chtěl přiblížit myšlenky Carla Johana Callemana, švédského mikrobiologa, žijícího nyní v USA, přednáší na univerzitách a letos v dubnu měl přednášku v Praze, na kterou přišlo asi 500 lidí. To, že tento rok je něčím zvláštní, někdo tomu může věřit a někdo nemusí, ale pokud je někdo vnímavý a citlivý, měl by cítit, že se něco niterně děje.

Na Mayském kalendáři je zajímavé to, že v sobě obsahuje prorocké možnosti. Mayský kalendář (na rozdíl od astrologie, která je dána na základě nějakých astronomických jevů) s astronomickými jevy vůbec nesouvisí. Astrologie pracuje s pohyby planet, Luny, Slunce atd., ale Mayové k tomu měli odlišný přístup. Kdysi i Řekové pojímali čas ze dvou úhlů pohledu. Pojímali čas jakožto něco, co probíhá lineárně. Rok má určitou délku, za určitým rokem je další rok atd. Řekové tomu říkali Chronos. Řekové ale hovořili i o druhém času, kterému říkali Kairos. Tam zvažovali, že určitý časový moment má určitou evoluční kvalitu.

Dnešní západní svět zajímá čas jen co se týče linearity. Toto vnímání ale nebere v potaz evoluční kvalitu daného okamžiku. To pramení z toho, že západní civilizace vnímá, že stvoření nemá žádný smysl a že vzniklo náhodně, nevnímají, že někdo inteligentní vesmír stvořil za určitým účelem. V astrologii sledujeme tento Kairos precesí, kdy se střídají jednotlivé věky, kdy každý věk cca 2160 let má určitou kvalitu. Mayové vnímali jak linearitu, tak i kvalitu času.

Pan Calleman si dal tu práci, že se snažil pochopit, na čem je Mayský kalendář vybudován a co se nám snaží říct. Došel k tomu, že prorocká schopnost Mayského kalendáře je dána jeho koncepcí, což vůbec nesouvisí s astronomickými jevy. Hlasatelé, kteří říkají, že 21.12.2012 má dojít ke zlomového okamžiku, kdy Mayský kalendář končí, to zdůvodňují tím, že v tento den zimního slunovratu se naše Slunce (a celá sluneční soustava) dostane do zákrytu s galaktickým centrem a že k tomuto zákrytu dochází jednou za 26.000 let, což odpovídá oběhu jarního bodu siderickým zvěrokruhem. Pan Calleman tvrdí, že datum 21.12.2012 je naprosto nepodstatné datum, které vůbec nemá souvislost s Mayským kalendářem. Toto datum je prosazováno lidmi a nemá nějaké opodstatnění, protože z astrologického pohledu galaktické centrum se nyní nalézá na pozici 27°01´ znamení Střelce. Slunce je každý rok kolem 21.12. na 0° stupni.

21. prosince se vždycky Sluníčko nachází na 0°00´ Kozoroha. Galaktické centrum se momentálně nachází na 27°01´ Kozoroha. Protože se každá stálice posune o 1 stupeň cca za 72 let, na 0°00´ Kozoroh bude GC cca za 216 let. Kdybychom to sledovali na zvěrokruhu, z astrologického hlediska přesná konjunkce GC se Sluncem o zimním slunovratu nastane ode dneška až za 216 let.

V čem je tedy zajímavý Mayský kalendář?

Stálice Regulus 1.12.2011 přechází ze znamení Lva do znamení Panny a dosáhne pozice 0°00´ Panny. Je to zajímavé datum, které signuje začátek věku Vodnáře. Víme však, že přechod jednoho věku do druhého není jednorázová událost, ale je to postupný proces. Konec věku Ryb je již ovlivňován působením Vodnáře a začátkem věku Vodnáře budou doznívat energie, nesoucí kvalitu Ryb.

Mayové čas vnímali ze dvou úhlů pohledu. My to máme jednoduché, egyptský kalendář, vybudovaný astronomy na popud Julia Caesara má dvanáct měsíců, každý měsíc má 30 nebo 31 dnů a sleduje pohyb Slunce zvěrokruhem, který je dán otáčením Země kolem Slunce. Hlavní účelem tohoto kalendáře je využití v zemědělství. Mayové to měli trošičku jinak. Jako je náš kalendář vybudovaný hlavně na čísle dvanáct (12 měsíců, 24 hodin), u Mayů byla klíčová třináctka. Luna oběhne kolem Země za 1 rok 13x. Slunce projde dvanácti znameními, ale Luna oběhne během jednoho kalendářního roku 13 x kolem Země. Proto bylo číslo 13 u Mayů velice důležité.

Mayové měli jeden kalendář, který byl pro obyvatelstvo Mayské říše posvátný, který byl vybudován na kombinaci čísel 13 x 20. Třináct měsíců po dvaceti dnech. Jeden jejich cyklus měl 260 dnů. 13 x 20 = 260 Tento kalendář byl velice důležitý pro různé náboženské obřady a řídil se podle něj život společnosti. Ale protože museli také brát na zřetel přírodu a tím pádem zamědělské práce, museli mít druhý kalendář, který byl vybudován na čísle 18 x 20. Bylo 18 měsíců po dvaceti dnech. Dostaneme číslo 360. 18 x 20 = 360. Číslo 360 bylo pro Maye velice důležité, a co se týče prorockých záležitostí, toto číslo je mnohem důležitější než číslo 365, což je skutečný počet dnů v reálném astronomickém roce, kdy Země oběhne kolem Slunce. Mayové byli výborní počtáři. Ze všech starých kultur měli pravý astronomický rok nejlépe vypočtený, věděli, že oběh Země kolem Slunce trvá přesně 365,242 dne. Z toho důvodu, aby kalendář fungoval, zavedli devatenáctý měsíc, který měl pouze pět dnů. Dohromady to dělalo 365.

Měli tedy jeden kalendář, který byl důležitý pro zemědělství (18 měsíců po dvaceti = 360 a ještě zavedli devatenáctý měsíc, který měl pět dnů, což dělalo celkem 365). Pět dnů devatenáctého měsíce vnímali jako pět nešťastných dnů, kdy se snažili nic nedělat. Říkali, že v tomto období mají prostor temné síly a proto není žádoucí, aby se v té době něco podnikalo.

Dále měli druhý kalendář, který byl pro ně důležitý, protože se podle něj řídil život ve společnosti (13 x 20).

Tyto dva kalendáře kombinovali, takže jednou za 52 let se počátky těchto dvou kalendářů setkaly ve stejném dni. Tím vám jen zjednodušeně vysvětluji, jak Mayové měřili čas způsobem Chronos, kdy se měří čas z pozice linearity. Tento způsob měření času nám ale vůbec nic neříká o ukončení Mayského kalendáře. Tento způsob vnímání času může pokračovat do nekonečna. Mayové ale ještě měli jiný, evoluční úhel na čas, který západní civilizace vůbec nebere v potaz. Tento druhý úhel pohledu na čas Mayové vyjadřovali ve svých pyramidách, kdy na rozdíl od egyptských pyramid (rovnostranný trojúhelník pod úhlem cca 52°) je stavěli tímto způsobem:

Bylo devět úrovní a na deváté úrovni měli nádstavbu. Tím vyjadřovali Kairos – evoluční kvalitu času. To je pro nás mnohem zajímavější než jen počítání linearity. Mayský kalendář je prorocký kalendář a je zajímavé, že Mayové nepotřebovali vůbec sledovat oblohu. My stále sledujeme oblohu a na základě nějakých aspektů a vazeb se snažíme dešifrovat kvalitu nějakého daného okamžiku, ale Mayský kalendář nepotřeboval sledovat astronomické úkazy.

Mayové tvrdili, že od vzniku vesmíru se vesmír vyvíjí. Tvrdili, že má nějaký počátek a nějaký konec. Tak jako strom začne mít květy, pupeny a plody, i vesmír, jak se vyvíjí, někam spěje a jednou bude dosaženo „plodu“, který dozraje. Tvrdili, že vesmír, který vznikl dle našich vědců někdy před cca 15 miliardami lety, se vyvíjí v devíti etapách. Každou etapu nazývali podsvětím (název podsvětí je jako určitá etapa vývoje světa). Proto každá úroveň této pyramidy představuje jedno podsvětí.

Dotaz posluchačky: A to všechno se děje současně?

J.P.: No, současně, každá úroveň navazuje na tu předcházející, ale všechny tyto úrovně končí v jednom časovém bodě.

Máme devět úrovní, které mají svoji specifickou kvalitu v daném podsvětí. Tento jejich systém nám ukazuje evoluci (transformaci) vědomí. V první etapě se vědomí soustřeďuje pouze na jednotlivou buňku, dále se vědomí rozšiřuje, až v deváté úrovni začneme ve svém vědomí obsahovat celý vesmír. V rámci tohoto fyzického vývoje se rozšiřovalo vědomí. Na deváté úrovni to skončí a završení stvoření je o tom, že se potom začne žít to, co se celou tu dobu vyvíjelo. Je jasné, že to, co se vyvíjelo, je člověk. Lidské vědomí by tak mělo projevovat to, k čemu evolučně dospělo.

Základní koncepce tohoto Mayského kalendáře je dána tím, že každá tato úroveň trvala jinak dlouho:

První etapa trvala 16,4 miliard let. Když Mayové měřili lineární čas, tak když byl jeden kalendářní rok 13 x 20, a ten další 18 x 20 plus pět dnů, dvacítka tam hrála roli. Proto bylo vždy to další, vyšší podsvětí dvacet krát kratší. Všechny podsvětí začínají v určitý okamžik a trvají do určitého data, všechny tedy končí 28.10.2011. Dá se říct, že tento rok končí evoluce (na všech úrovních), od 28.10.2011 začíná završení vesmíru. To, co se vyvíjelo 16,4 miliardy let, se má od letošního roku plně projevit. Jak říká p. Calleman, od letošního roku se má projevit vědomí jednoty. Každý člověk by měl být nyní schopen vnímat jednotu veškerého bytí. Od 28.10. bude všechno, ať to bereme z pozice lidského, kdy člověk není schopen vyjádřit vědomí jednoty, či pokud to bereme z pozice nějakých společenských systémů, kdy všechno, co bude v systému překážet vnímání jednoty, bude odstraněno, či bude postupně odumírat a zanikat.

Tento kalendář má mnohem větší návaznost na vnímání času z evolučního hlediska. Mayové zavedli koncepci, že se čas zrychluje, protože každé podsvětí, které následuje, je dvacet krát kratší než to předcházející.

Jejich posvátný kalendář, který měl 13 x 20 dnů, kdy rok měl 260 dnů, se blíží periodě těhotenství. Dvacítku v tomto evolučním kalendáři máme obsaženu tím způsobem, že každé podsvětí je dvacet krát kratší než to předchozí. Třináctka je obsažena tím způsobem, že každé podsvětí je rozděleno na třináct pod-úseků, kterým říkali nebesa. Každé nebe mělo specifickou kvalitu.

Třináct nebes sestávalo ze sedmi dnů a šesti nocí. Dny jsou aktivní a noci pasivní (reakce během noci na to, co se dělo v předcházejícím dni). Každé dané podsvětí mělo první den a první noc, druhý den, druhá noc…

Je jasné, že pokud celé podsvětí mělo určitou délku, i jednotlivé nebe mělo jinou časovou délku. I v rámci tohoto jednoho podsvětí můžete sledovat, kdy jsou v daném podsvětí určité důležité časové momenty. Bez ohledu na sledování astronomických úkazů můžete sledovat tyto důležité momenty z evolučního hlediska.

Charakteristika dnů:

Vývoj daného podsvětí tak můžete sledovat na základě třinácti nebes.

Tabulka podsvětí: (kombinace 13 x 20)

1 tún = 360 dnů (druhý kalendář měl 18 x 20)

Uvědomujete si, jak dlouhý vývoj končí v letošním roce?

Začátek nového podsvětí je vždycky provázen nějakými událostmi. Když jsme si řekli, že sedmé podsvětí (planet) začalo 24. července 1755, je to období, kdy začala průmyslová revoluce, v roce 1755 došlo k obrovskému zemětřesení v Lisabonu, které bylo následováno obrovskou vlnou tsunami, kdy zemřelo 60 000 lidí. Bylo to jedno z největších zemětřesení, které bylo v historii zaznamenáno.

Deváté podsvětí začalo 9. března 2011 a přesnou charakteristiku budeme vědět, až skončí.

Když toto podsvětí 9.3.2011 začalo, tak hned dva dny na to bylo zemětřesení v Japonsku, které bylo také následováno tsunami. Calleman tvrdí, že začátek devátého podsvětí je dokumentován právě zemětřesením v Japonsku.

Pokud by si chtěl někdo přečíst podrobnější informace, od p. Callemana vyšla kniha Mayský kalendář – průvodce lidskou evolucí.

Protože nyní žijeme v posledním, devátém podsvětí, nakreslíme si tabulku jednotlivých nebes tohoto podsvětí:

Nebesa devátého podsvětí:

Tedy 28.10. 2011 končí Mayský kalendář.

Zde se doporučuje, aby každý člověk sledoval (protože jedno nebe trvá 18 dnů), co se odehrává v jeho životě (v nitru i navenek).

Středobod třetí noci, která začne za tři dny, 7.6.2011, která trvá až do 24.6., bude z 15. na 16.6. a 15.6. se odehraje úplněk, který bude současně úplným zatměním Měsíce. Na tom jsou zvláštní dvě věci: Bude to páté nejdelší zatmění v celém 21. století, až se Měsíc plně schová ve stínu Země, bude to trvat 1 hodinu a 40 minut. Navíc to je jediné zatmění Měsíce v celém devátém podsvětí a navíc Luna bude stát v konjunkci s galaktickým centrem (GC).

Dva týdny na to (čtvrtý den 9. podsvětí, který trvá od 25.6. do 12.7. a jehož středobod je z 3. na 4.7.) tři dny před středobodem 4. dne 9. podsvětí bude částečné zatmění Slunce (1.7.2011). Podíváme se na horoskopy úplného zatmění Měsíce a následně na horoskop částečného zatmění Slunce, které budou v tomto devátém podsvětí.

Horoskop úplného zatmění Měsíce

15.6.2011 v 22:12 SELČ (21:12 SEČ)
Hoproskop úplného zatmění

Toto zatmění je jedno z nejdelších v tomto století. Bude krátkou dobu po západu Slunce a kdyby bylo o půlnoci, bude v konjunkci s GC, kde je největší hustota hvězd v pásu Mléčné dráhy, a ti, kteří jsou od nás více na východu, to uvidí, pokud bude jasno. Pokud bude u nás vycházet Luna nad horizont, bude už celá zatemněná. Je zajímavé, že toto zatmění nastává přesně, když bude středobod třetí noci devátého podsvětí a Luna bude v konjunkci s GC. Toto je poslední zatmění Luny v průběhu evoluce, která končí v tomto roce. Další zatmění Luny bude až letos v prosinci, ale to už budeme mimo vývojový cyklus. V astrologické konotaci vždy měla zatmění Slunce a Luny nějaký negativní význam, lidé jim připisovali nějaký prvek neštěstí. Proč to tak je? Měli bychom zde chápat symbolismus. Slunce představuje jádro naší bytosti, což je náš Duch, naše pravé Já. Luna symbolizuje naši emotivitu, osobnost, skupinový život. Pokud dochází k zatmění Luny, naproti Luny je Slunce a mezi ně se vkrade Země, která zabrání slunečnímu světlu, aby dopadalo na Lunu. Země představuje materiálno, hmotný život. Za normálních okolností, pokud je úplněk, mělo by to symbolizovat, že naše lidská osobnost a skupinový život je plně ozářen slunečním světlem (Světlem svého Ducha). Ve skupinovém životě by se tak měl projevit maximálně Duch, protože Luna za úplňku má v sobě nejvíce světla. Pokud však Země zabrání slunečnímu světlu při zatmění, může dojít k tomu, že místo toho, aby lidská osobnost plně projevovala Boží světlo, materiální podmínky toto Světlo v ní úplně zahltí a potlačí.

Za úplňku Luna - naše osobnost a naše cítění - by mělo plně prociťovat našeho Ducha – Boha a tím pádem by naše osobnost měla být plná Světla, Moudrosti, Tepla a Lásky. Navíc je Luna v tom okamžiku v konjunkci s galaktickým centrem. Tak jako je naše Sluníčko symbol našeho Ducha, i to Sluníčko je podřízeno GC, protože kolem něho obíhá. Jestliže je Slunce Bůh, GC představuje nejvyššího BOHA. Naše galaxie má mnoho Sluncí, tedy mnoho Bohů a každý tento Bůh představuje určitý jeden aspekt velkého BOHA. GC symbolizuje nejvyššího BOHA. Nejenom že by naše osobnost měla při tomto úplňku plně zrcadlit Boha, ale ještě by navíc měla být ve spojení s nejvyšším BOHEM. V tomto okamžiku bude Luna (osobnost) zatemněna naší Zemí. Toto se děje v posledním podsvětí, v závěrečné fázi evoluce vědomí. Uvědomme si, že je zde nějaké důležité duchovní poselství.

Slunce je v Blížencích. Slunce je Duch, Blíženci jsou náš intelekt. Síla tohoto horoskopu je v tom, že člověk má mít nějaké rozumové pochopení. Vládcem Blíženců je Merkur, který je ve svém znamení, je tedy zdůrazněno myšlenkové pochopení. Merkur je v konjunkci se Sluncem, je na ose opozice Slunce a Luny a tím zdůrazňuje, že by měl člověk chápat sluneční, božský princip. V opozici na Lunu by to měl ukazovat, že rozumové pochopení je v tom, že jsou různé způsoby, jak lidská osobnost může zrcadlit Božství. Buď to bude osobnost, která je plná Světla anebo to bude osobnost, která je plně zatemněná pozemskými okolnostmi. Merkur je na 27°55´ Blíženců, v přesné opozici na GC, tedy rozumové pochopení by si mělo uvědomovat, že jsou rozdílné způsoby, jak lidé chápou nejvyšší Božství.

Zatmění nastává tehdy, když je úplněk či nov v blízkosti Dračí hlavy nebo ohonu. Toto zatmění je na ose Blíženci – Střelec. Luna je ve Střelci, to znamená, že lidská osobnost (ale také široké lidové vrstvy) by měla dospět k určité duchovní Moudrosti. Luna v konjunkci s GC nám říká, že tato duchovní Moudrost by se měla týkat toho, co je to nejvyšší Bůh, ale, protože dochází při tomto úplňku k zatmění, je zde velké nebezpečí, že když se Luna zatemní, široké vrstvy toto nechápou a Moudrost je v nich zatemněna. Toto probíhá v noci. Samotná opozice mezi Lunou a Sluncem není mimořádně aspektována, pouze Slunce je v konjunkci s Merkurem, tedy je zde důraz na rozumové pochopení, intelektu. Další aspekt je Uran kvadratura Pluto, dá se říct, že tento rok a následující příští rok, kdy se blížíme z mundánního hlediska do fáze Uran kvadratura Pluto. Když v šedesátých letech byl Uran v konjunkci s Plutonem, bylo to v době, kdy začínali hipies, květinové děti atd., bylo to období Beatles a všichni vzpomínají na etapu šedesátých let jako na nejkrásnější období dvacátého století, protože se mluvilo o lásce, o svobodě atd. Kvadratura mezi Uranem a Plutonem by nějakým způsobem měla navázat na konjunkci v šedesátých letech minulého století. Dále je zde opozice Saturna a Urana, což vytváří T-kříž.

Sabiánské symboly:

Podívejme se na Sabiánské symboly tohoto horoskopu. Mnoho Sabiánských symbolů mezi těmito dvěmi horoskopy (úplného zatmění Měsíce a částečného zatmění Slunce) budou společné, protože vnější planety se pohybují pomalu. Horoskop částečného zatmění Slunce už není tak o pochopení, ale bude to o samotné realizaci Boha v nitru.

Sabiánský symbol pro Slunce při zatmění Luny:

24 - 25 Blíženců
(sabian) Zahradník prořezává velkou palmu. Klíčová poznámka: Přivést pod kontrolu přírodní expanzivní síly. Klíčové slovo: Potřeba opakovaného prořezávání. Výklad: Intelekt je jako tropická rostlina - bují divoce všemi směry, v dnešní době přemíry vědomostí je třeba ho ukáznit, žádá se nový přístup ke vzdělání.

Je jasné, že když zahradník prořezává palmu, jsou tam nějaké větve, které zůstávají a nějaké je třeba dát pryč, protože tam jsou navíc. To je symbol pro Slunce, což je náš Duch. Tím je řečeno, že co se týče našeho rozumového pochopení, co je to Bůh, máme vědomosti, které nám mohou překážet v tomto správném pochopení Božství. Proto je v této době nutné všechno, co nám vrhá nesprávné světlo na Boha, odřezat. Člověk si musí nechat jenom to pochopení, které přímo směřuje k samotnému Božství, protože pokud člověk bude sbírat jen samé vědomosti, tyto ho mohou od Boha odvést a zamezit samotnému pochopení Boha. Základní pochopení je, že Bůh je v nitru, a je to něco, co je vám neskutečně blízké, tak blízké, že máte pocit, že jste to až Vy sami.

Luna je na 25 stupni Střelce:

24 - 25 Střelce
(sabian) Tlustý chlapec na houpacím koni. Klíčová poznámka: Předvídání radosti ze sil, o jejichž užití mohl člověk jenom snít. Klíčové slovo: Předvídání zralé zkušenosti mužství. Výklad: Chlapec si představuje, že je zkušeným mužem a touto představou roste.

Lidé, kteří nějakým způsobem svůj život zasvětili (Luna ve Střelci) usilování o Moudrost, která směřuje k nejvyššímu Božství (konjunkce s GC), by měli pociťovat, že to, o co usilovali, se blíží nějakému naplnění. Měli by pociťovat, že se blíží nějaká doba, která pro ty, kteří chtěli a chtějí následovat Hlas Ducha, nakonec jim může přinést spoustu radosti. Je zde nebezpečí, spojené s úplným zatměním, tedy zde mohou být nějaké pozemské vlivy, ať už globální, ekonomické, politické, společenské apod., kdy se člověk může nechat zastrašit a přestane usilovat o dosažení duchovní Moudrosti, anebo ať to budou nějaké záležitosti přímo jeho osobního života, člověk by se měl držet svého úsilí, protože je zde příslib, že to přinese něco, co bude radostné.

V karmické astrologii mají lunární uzly určitý význam. Dračí hlava nám říká, kam by to mělo směřovat a co je podstatné v dané chvíli, je poblíž Luny na 24 stupni Střelce.

Dračí hlava – 24 stupeň Střelce:

23 - 24 Střelce
(sabian) Modráček slétl na vrata domku. Klíčová poznámka: Odměna, s kterou se setká každá snaha o integraci do sociálního okolí pro toho, kdo zůstane věrný sám sobě. Klíčové slovo: Štěstěna se chystá požehnat váš život. Výklad: Modráček je dobře známým symbolem štěstí, ale také duchovně orientované mysli.

Zde bych to chápal tak, že i když zřejmě dojde k nějakým temným okolnostem, člověk by měl zůstat věrný svému Ideálu.

V Beranu se nachází na pátém stupni planeta Uran, planeta změny, přemýšlení, dělání něčeho novým způsobem. Co by měl člověk inovovat ve svém konání. Je to planeta nečekaných událostí, která je na symbolu, který je mi dobře známý, mám na pátém stupni Slunce.

Uran – pátý stupeň Berana:

4 - 5 Berana
(sabian) Trojúhelník s křídly Klíčová poznámka: Schopnost pro transcendenci.

Klíčové slovo: Nová dimenze bytí. Výklad:: Touha po vyšší rovině existence, čistá aspirace a oddanost - je to symbol bhakti. Dětská touha realizovat Boha v sobě, vznést se k Němu na křídlech své lásky - je to tvůrčí úsilí naplnit tuto vizi.

Vidíte, že lidská mysl by měla využít svých tvořivých sil k tomu, aby se obrátila k Bohu, aby přemýšlela o Bohu jakožto o Bytosti, která je absolutní Láskou, a této Bytosti se nemůžete přiblížit jinak než kvalitou, která je stejná jako ta, kterou má ta Bytost, tedy jedině na křídlech Lásky. Vidíte, že období, které bude nastartováno tímto úplňkem a zatměním Luny, má platnost minimálně čtyři měsíce, kdy končí tato etapa, a zdůrazňuje nám to, jak bychom měli využít tyto zbývající čtyři měsíce. To znamená, že veškeré tvůrčí aktivity mysli bychom měli investovat do setkávání se s Bohem ve svém srdci a snažit se k Bytosti, která je absolutní LÁSKOU, cítit tutéž Lásku v rámci svých schopností.

Další planetou je Jupiter, což je planeta náboženství a filozofie, štěstí, expanze. Co je důležité pro naši duchovní Moudrost.

Jupiter – třetí stupeň Býka:

2 - 3 Býka
(sabian) Přírodní stupně vedou na trávník pokrytý jetelem v květu. Klíčová poznámka: Postupná expanze individuálního vědomí po oplodňující zkušenosti. Klíčové slovo: Přirozené naplnění. Výklad: Jetel je symbolem trojice - rozkvetlý jetel voní medem, je to symbol štěstí. Rozkvetl po bouři, kterou jsme překonali a přišli skromně po stupních a těšíme se z jeho krásy. Evokuje představu vnitřní harmonie, pocitu naplnění.

Tento symbol potvrzuje symbol Dračí hlavy ve Střelci, zde je to přímo vládce Střelce. Pokud se člověk bude neustále držet snahy, aby, co se týče duchovního pochopení, na tom neustále pracoval, tak i když mohou přijít nějaké složité události, nakonec to přinese nějaké výsledky, požehnání, kdy nás naplní pocit štěstí. Tento symbol nás tedy posiluje k rozvíjení duchovní Moudrosti.

Mars, který je na 27 stupni Býka, se v astrologii popisuje jako bůh války, agresivity. Já tvrdím, že Mars je energie, kterou musíte používat, co se týče skupinového soužití, kdy se nějakým způsobem musíte realizovat v rámci skupiny. Jak byste měli fungovat mezi lidmi či ve skupině, ve které se nacházíte.

Mars – 27 Býk:

26 - 27 Býka
(sabian) Stará indiánka prodává tradiční výrobky svého kmene kolemjdoucím. Klíčová poznámka: Poklidná adaptace na kolektivní potřeby. Klíčové slovo: Klidné vyrovnání se a přizpůsobení vitálním potřebám celku. Výklad: Stárnoucí mysl se smířeně reintegruje do psychické matrice své kulturní epochy.

V této době bychom se měli obzvláště napojit na životy jiných lidí a přirozeným způsobem se zaangažovat do potřeb kolektivu a snažit se jim něco předávat. Záleží ale, z jakého kmene jste, jestli z toho materialistického či z idealistického, protože každý se potom bude snažit prodávat ty své výrobky. Vnímám to tak, že se nemáme odtrhávat od lidí, od kolektivu, ale harmonicky se tam zakořenit, nějakým nenásilným způsobem, abych nevyčníval a snažit se v rámci přirozeného začlenění do kolektivu jim nenásilným způsobem něco nabízet, to, o čem hovořily předcházející symboly.

Následuje Venuše, planeta vztahů, vnímání odlišnosti kvalit.

Venuše – osmý stupeň Blíženců:

7 - 8 Blíženců
(sabian) Stávkující obklopili továrnu. Klíčová poznámka: Ničivá síla ambiciózní mysli na organickou celistvost lidských vztahů. Klíčové slovo: Revolta proti privilegiím. Výklad: Neklid a zlo. Člověk využívá zemi, aby demonstroval svou sílu a moc a zintenzivnil své požitky pyšného pána. Tím jsou započaty konflikty a ničivé procesy.

Stávkující obklopili továrnu. A navíc v době, kdy stávkuje dopravní podnik. () Vidíte ale, co se děje ve Španělsku, demonstrace, v Řecku, v Africe to trvá už delší dobu, nyní se to začíná trošičku probouzet i v Evropě. To vysvětluje, že roste revoluční nálada, symbol to vysvětluje. Klíčová poznámka: Ničivá síla ambiciózní mysli na organickou celistvost lidských vztahů… Budeme si nyní uvědomovat., že vymoženosti a privilegia určitých lidí ostře konfrontují s tím, v jaké situaci se nachází většina populace. Tento symbol nám říká, že nespokojenost mezi lidmi asi bude. To by ale člověka nemělo odradit, měl by chápat důležitost jiné věci, duchovní realizace, protože jsme na konci nějakého vývoje a tuto sociální nespravedlnost vyřeší už někdo jiný.

Merkur, intelektuální pochopení, je na 28 stupni Blíženců:

27 - 28 Blíženců
(sabian) Skrze bankrot dává společnost přetíženému individuu příležitost začít znovu. Klíčová poznámka: Uvolnění neúnosných tlaků, osvobození pro nové cíle. Klíčové slovo: Osvobození od minulosti. Výklad: Selhání individua se nedá oddělit od společnosti. Společnost, která povýšila princip bezohlednosti v soutěži, musí také vyvinout mechanismus soucitu. Princip známý v Severním Buddhismu i v křesťanství. Bankrot vysvobozuje z nesnesitelné tenze.

Opět se potvrzuje to, co jsem říkal před chvílí, člověk by měl pochopit, že tato situace, která nyní je ve světě, je neúnosná a stejně musí skončit, a musí zde dojít k úplně novému začátku.

Saturn představuje kvality, které by měl člověk projevovat navenek, je to princip zhmotňování.

Saturn – jedenáctý stupeň Vah:

10 - 11 Vah
(sabian) Profesor zírající přes brýle na své studenty. Klíčová poznámka: Problémy doprovázející předávání vědomostí ve speciálně kulturní struktuře. Klíčové slovo: Instrukce. Výklad: Je velmi těžké předávat spousty vědomostí. Svým způsobem musí učitel být schopen se povznést nad tyto vědomosti, aby viděl život tak, jak ve skutečnosti vypadá.

O tomto symbolu často hovořila Milada Smrčková, když si představíte, jak se profesor dívá na ty studenty, někdy profesor či ten, kdo chce něco vyučovat, někdy podává informace takovým způsobem, že si udržuje od lidí odstup. Zde se jedná o to, že pokud chce někdo předávat vědomosti, musí si uvědomit, že jedinci, který vědomosti předává, jsou důležitější než samotné vědomosti. Pokud se nevytvoří přirozená vazba mezi lidmi, pocit vzájemné důvěry a sympatie, informace se velice špatně předávají. Z duchovního hlediska bych to vnímal tak, že i když přijdou nějaké těžkosti (vlivem Saturna), protože všechno, co v životě zažíváme, je proces učení, tak neustále by měl člověk s učitelem udržovat vzájemný lidský vztah. I když mohou být pro nás tyto vědomosti či zkušenosti náročné a nebudeme jim rozumět, přesto máme být s „učitelem“ ve vztahu důvěry.

Pluto je na sedmém stupni Kozoroha. Pluto je princip transformace, ve své podstatě symbolizuje vědomí vlastního Božství.

Pluto – sedmý stupeň Kozoroha:

6 - 7 Kozoroha
(sabian) Zahalený prorok mluví, sestoupila na něj síla Boha. Klíčová poznámka: Schopnost být ústy pro zjevení transcendentální vůle a pravdy určující budoucí akce. Klíčové slovo: Mediátorství - prostřednictví. Výklad: Jasný.

Můžete to chápat ze dvou hledisek. pokud nyní bude docházet k nějakým událostem, jako je střevní chřipka apod., tak i když to bude „zahalený prorok“, tedy nebudeme chápat pozadí, protože ty události budou spíše jakoby Boha popírat, každopádně je to zahalený prorok, který hovoří a sestoupila na něj síla Boha, čili to budou opravdu mimořádně události, které budou vyvolány Bohem či těmito událostmi se nám Bůh snaží něco sdělit. Z osobního hlediska by se nyní měl každý člověk snažit být v silném spojení se svým Božstvím a měl by být činitelem, přes kterého Bůh působí v daném prostředí, ve kterém se daný jedinec nachází.

Neptun se nachází ve svém znamení Ryb, na prvním stupni.

0 - 1 Ryb
(sabian) Farmáři a překupníci vystavují velké množství různých produktů na živě zalidněném tržišti. Klíčová poznámka: Proces vzájemné výměny, který na všech rovinách demonstruje zdraví společnosti. Klíčové slovo: Obchod. Výklad: Sklidíš, co jsi zasel. Přehlídka úrody. Každá originální myšlenka dozrála do své konečné podoby a může být nabídnuta celé společnosti.

Neptun je planeta kolektivního vědomí, to může ukazovat, že opravdu žijeme v době, kdy se všichni starají jen o nějaký nákup a prodej, ale Neptun představuje nějakou vnitřní Moudrost, takže každý člověk by měl dosáhnout takového vývoje, aby dosáhl nějakého vnitřního poznání, které může nabídnout širším vrstvám lidí.

Horoskop částečného zatmění Slunce
1.7.2011 v 9:38 SELČ

Úplné zatmění Luny je obecně určitě zajímavější úkaz než častečné zatmění Slunce. Častečné zatmění Slunce 1.7.2011 je však zajímavé tím, že přímo časově koresponduje se středem devátého podsvětí. Částečné zatmění Slunce nastane 1.7.2011 v 9:38 SELČ. Je to nov, kdy Slunce a Luna jsou v jednom místě. Slunce je náš Duch, naše vyšší Já a Luna je naše osobnost a tyto se mají sjednotit. Za úplňku má naše osobnost plně zářit Sluncem, kdy je naše osobnost se svým Duchem jako s partnerem. Nov je o tom, že osobnost se sjednotí s Bohem. Za novu není Luna vidět, jakoby ani osobnost neexistovala, ale existuje jen Bůh. Nov nám ukazuje, co má člověk dělat, aby se jeho osobnost sjednocovala s Bohem. Pokud máme úplné zatmění Slunce, je to problém, protože Luna stojí před Sluncem a zakryje ho. Proto je konotace zatmění Slunce negativní, protože to znamená to, že osobnost (nějaké negativní vlastnosti a ego) úplně překryje (a dominuje) Boha. V tomto případě nám nov ukazuje, co je důležité v procesu sjednocení se naší osobnosti s Bohem a pokud dochází během novu k zatmění, v tomto případě částečnému, může nám to říkat, že osobnost něčím částečně zakrývá Boha, který tak není plně vidět. Naše Já tak nemůže plně zářit. Toto zatmění nám říká, co máme dělat, aby se naše osobnost sjednotila s Bohem a také nám to ukazuje, v čem je nebezpečí, kdy by naše osobnost mohla Boha potlačovat. Tyto dva horoskopy mají některé prvky společné, Saturna, Urana, Neptuna a Plutona. Je zajímavé, že tam, kde byla u zatmění Luny Venuše, se nyní octne Mars. Nov bude v Raku, na desátém stupni. K tomuto zatmění Slunce dochází uprostřed čtvrtého dne (středobodu) devátého podsvětí.

Z astrologického hlediska je zajímavé, že se zde vytvořil velký kříž. Ukazuje to na to, že pokud bude někdo usilovat o sjednocení se svým Duchem, nebude to jednoduché. Vidíte, že postavení novu je v opozici na Pluta, má kvadraturu na Urana a Saturna. Sabiánské symboly však zaručují naplnění a štěstí, pokud člověk vytrvá ve svém duchovním úsilí.

Sabiánské symboly:

Podíváme se na symbol, na kterém se odehrává částečné zatmění Slunce.

Slunce – 10 stupeň Raka:

9 - 10 Raka
Velký diamant v první stádiu broušení. Klíčová poznámka: Obtížný trénink pro perfektnost, aby byl plně manifestován ideál. Klíčové slovo: Odbornost. Výklad: Evoluce vědomí začíná. Je to těžký a bolestný proces, učitel by měl být skutečně odborník.

Proč se brousí diamant?

Odp. posluchačky: Kvůli čistoty.

J.P.: Aby se z něho stal briliant. Tento symbol nám říká, že člověk by měl mít perfektní pochopení nejvyššího Božství. Vidím to tak, že opravdu by měl člověk (od 1.7.) všechno dát stranou a maximálně se snažit o sjednocování se se svým Já. Tím, že je tato konjunkce v Raku, který představuje naši niternost, ukazuje to, že bude nutné neustále přebývat v nitru a tam někoho objevit. To platilo vždycky, ale nyní vám to poukazuje, že v následujících měsících to bude bezkonkurenčně požadavek číslo 1. Z toho něčeho, co jsme už na této evoluci vydobyli, to znamená, že už máte nějaký diamant, který ale nyní můžete ještě vybrousit, aby projevil svoji maximální krásu. Já to cítím tak, že si uvědomujete ve svém nitru přítomnost Boha v určité intenzitě, že o tom ani nepochybujete a zažíváte Ho každý den, sem tam slyšíte Jeho myšlenky, sem tam slyšíte Jeho výklad, kdy vám něco našeptává, ale to má spět k tomu, že Bůh v následujících měsících usiluje o to, aby se vám zjevil naprosto reálně ve vašem nitru jakožto lidská Bytost. Pokud se budou dít určité události (když třeba zkolabuje finanční systém a lidé začnou panikařit, či se začnou rozpadat nějaké sociální struktury), budete muset mít tu schopnost být tak daleko, abyste přítomnost zosobnělého Božství vnímali. To bude jediné záchranné lano, které můžete mít k dispozici.

Merkur, planeta rozumu, je v Raku na 29 stupni:

28 - 29 Raka
(sabian) Řecká múza váží nově narozená dvojčata na zlatých vážkách. Klíčová poznámka: Intuitivní zvažování alternativ. Klíčové slovo: Na prahu nového cyklu jsou nám vnitřně prezentovány alternativy. Výklad: Okamžik rozhodnutí, intuice nám pomáhá si vybrat tu správnou ze dvou cest.

Vidíte, že zde budou nějaké dvě radikální možnosti. Buď se držet nějakých starých struktur, které jsou stejně určeny k zániku, anebo se přidržet jiné, naprosto odlišné alternativy, která se zdá zatím jakožto nějaká hypotetická možnost či naděje, která, kdo ví, jestli má šanci na úspěch. Každý člověk se bude muset pro jednu z těchto alternativ rozhodnout.

Uran – pátý stupeň Berana. Stejné téma – Trojúhelník s křídly. Veškeré tvůrčí energie duše se musí zaměřit, aby si v srdci duše udržovala Lásku k Bohu a snažila se k Němu dostat. Pouze to je cesta.

Jupiter – pátý stupeň Býka:
Co bude rozhodující pro naši duchovní Moudrost?

4 - 5 Býka
(sabian) Vdova nad otevřeným hrobem. Klíčová poznámka: Nestálost všech materiálních a sociálních pout. Klíčové slovo: Odložení minulosti (zbavení se jí). Výklad: Vše je vzato, zbývá bolestná prázdnota - co dál? Musíme začít znovu, je-li to možné na vyšší a dokonalejší úrovni. Situace otvírá dveře sebeobnově. Ale je to bolestivá zkušenost - učí nás nepřipoutanosti.

Vidíte, že Jupiter, planeta Moudrosti nám říká, že od všeho, k čemu doposud naše civilizace spěla, by se měl člověk oprostit a nebýt na tom závislý. Zde se otvírá opravdu nová dimenze bytí. je to dimenze, kdy musí člověk opravdu pociťovat Boha v sobě a uvědomit si, že tato doba je dobou, která patří Bohu, ne nějakým politikům, nějaké finanční oligarchii, ale uvědomte si na základě toho Mayského kalendáře, že Bůh si přes 16 miliard let něco vyvíjel! Vyvíjel si nástroj (pozemského člověka), skrze který se ON může realizovat a projevovat ve hmotě a to v té nejzvláštnější hmotě, která ve vesmíru existuje (hmotě této planety). Skrze pozemského člověka má dojít k sjednocení nejniternějšího Božství s tou nejzevnější hmotou. To všechno směřovalo k tomuto časovému okamžiku, a Bůh si chce nyní „vzít“, co mu patří, proto to všechno dělal. Samozřejmě, že ti, kteří si zvykli vládnout ve světě, se nebudou chtít vzdát své moci dobrovolně. Tady platí to, co říkal Ježíš, když mu dali peníz, komu to patří. Co patří císaři, dejte císaři, co patří Bohu, dejte Bohu.

Dále je zajímavé, že tam, kde stála v předcházejícím horoskopu Venuše, planeta vztahů, nyní stojí Mars.

Mars – osmý stupeň Blíženců:

7 - 8 Blíženců
(sabian) Stávkující obklopili továrnu. Klíčová poznámka: Ničivá síla ambiciózní mysli na organickou celistvost lidských vztahů. Klíčové slovo: Revolta proti privilegiím. Výklad: Neklid a zlo. Člověk využívá zemi, aby demonstroval svou sílu a moc a zintenzivnil své požitky pyšného pána. Tím jsou započaty konflikty a ničivé procesy.

Mars jakožto energie, která vede nějaké skupinové aktivity, může znamenat válečnou či agresivní energii. Zde je nám naznačováno, že v těch měsících může dojít na úrovních lidského soužití k nějakým dramatickým událostem, protože někteří lidé nebudou spokojeni s momentálním uspořádáním společnosti.

Venuše (planeta vztahů) se posune na 27 stupeň Blíženců.

26 - 27 Blíženců
(sabian) Cikánka se vynořila z lesa, kde táboří její kmen. Klíčová poznámka: Vztažení ruky - pokus podílet se na existenci většího celku. Klíčové slovo: Repolarizace. Výklad: Divoké popudy se samy pokoušejí vyvolat situaci, v níž budou ztraceny. Je to perioda přechodu, čistá touha po novém stavu vědomí a vnitřní transformaci.

Když chápeme, že Venuše představuje vztahy, a je to vědomí odlišnosti, takže máte nějaký kmen, skupinu lidí, Cikáni jsou lidé, kteří žijí na základě svých nějakých emočních popudů, ale zde je nějaká Cikánka, která se snaží z tohoto kmene vyčlenit a taky opustit ten les. Tento symbol nám říká, že je třeba nějakým způsobem vystoupit z toho, v čem žije většina naší kultury. Máme tedy fungovat jinak než funguje náš kmen.

Saturn má symbol profesora, dívajícího se na své studenty. To znamená, že můžete být pro jiné lidi zdrojem nějakého poučení, ale musíte to dělat takovým způsobem, aby ta lidskost byla důležitější než samotné vědomosti, které jim předáváte.

Pluto je ten zahalený prorok, na kterého sestoupila síla z Boha.

Tento seminář jsem chtěl pojmout tak, abychom si všichni uvědomili, že žijeme opravdu v mimořádné etapě. Málokdo tuší, že jsme opravdu na konci určitého vývoje, který má počátky ve vzniku vesmíru. Jedná se o to, že každý průměrný jedinec má na to, aby v sobě zrealizoval Božství nebo-li své vyšší Já.

Dvanáct potřeb Jáství:

Když jsem v rámci těchto seminářů hovořil o meditačních technikách, vždycky základ zůstával stejný a přidával jsem tam nějaký jiný aspekt. Když jsem hovořil, že každá kvalita ve zvěrokruhu se znovu dělí na dvanáct pod-kvalit, tak když si vezmeme nějaké ohnivé znamení, třeba Berana, který v sobě obsahuje všech dvanáct kvalit, dostaneme takové rozdělení,

Beran:

Každý z nás má jedno jediné Já. když si představíte, že Beran představuje naše pravé Já, každý z nás má jedno jediné Já. Toto jediné Já má dvanáct potřeb. Má nejzákladnější potřebu – Berana (Beran-Beran), být sám sebou, být tím, kým jsem. Další potřeba je potřeba Býka (Beran-Býk), kdy se chce Já nějak navenek realizovat. Jedno jediné Já má dále potřebu rozumět (Beran-Blíženci), naše Já má potřebu zažívat nějaké společenství (Beran-Rak), svoji niternost… atd.

Celý duchovní problém spočívá v jedné věci, zde to zredukuji na dvě kvality: Beran-Beran a Beran-Kozoroh.

Jedno jediné Já má potřebu se manifestovat navenek, mít nějaké fyzické tělo, to je božská potřeba. To není nějaké odpadnutí od Boha, ale to je potřeba samotného Boha. Naše Já má takové dvě základní potřeby. Být samo sebou, tím, kým jsem, ale současně mám potřebu být manifestovaný navenek. Jak říkal Ježíš: Buďte v tomto světě, ale nebuďte z tohoto světa. Musíte tyto dvě potřeby dát do harmonie. Jedná se o to, aby jedna z těch dvou potřeb nepřeválcovala tu druhou. Není to o tom, že jsem sám sebou, protože kdybych se zaměřil jen na tuto kvalitu, uvědomoval bych si sám sebe jen jakožto duchovní bytost, která sídlí v tom nejhlubším středu a úplně bych zapomněl na vnější svět. Ale je tu i druhý extrém, pokud jsem projevený navenek, nesmím zapomínat na to, kým ve skutečnosti jsem. V tom je problém, protože u většiny lidí požadavek jejich vlastního Já být manifestovaný naprosto převálcoval požadavek jejich Já – být sám sebou. Oni tak sebe zažívají jako navenek fyzicky zaměřenou bytost, ale zapomněli na to, kým ve skutečnosti jsou. V tom je duchovní zádrhel, protože když od narození do tohoto světa jste zažívali sami sebe, jakože jste navenek manifestovaná bytost (bytost s fyzickým tělem) a žijete pouze jednostranně tento aspekt, a v určité etapě svého vývoje, kdy začnete toužit poznat své pravé Já, vám nedošlo, že ten, kdo se zažíval jakožto manifestovaná bytost, byl přímo toto Já, které hledáte. To samotný Bůh se zažíval jako fyzická bytost. Toto Já je pořád jedno, akorát toto Já má dvanáct potřeb. Ten, kdo je ve fyzickém těle, je přímo On. Až objevíte Boha, zjistíte, že to je přesně ten sám, který se cítil jako ten daný konkrétní fyzický člověk. Už nemůžete objevit žádné jiné Já než to, které máte nyní. Akorát nyní své Já zažíváte v nejtěsnějším kontaktu s fyzickým tělem, tak blízkém, že máte pocit, že toto fyzické tělo je to samé jako pocit Já. Jediné, co se nyní požaduje, je, že Já, který mám pocit, že jsem přímo daným fyzickým člověkem, uchopím tento pocit Já a umístím ho do hrudi a snažím se zažívat, že jsem to Já, a zaměřuji se na prožitek sebe sama v hrudi. Tímto tréninkem to musím dotáhnout tak daleko, že tak, jako jsem se vnímal, že jsem fyzická bytost, se budu vnímat, že jsem Bytost, sídlící hrudi. Musím cítit, že Já, bytost, která sídlí v hrudi, je pro mě mnohem přirozenější, než poloha, kdy Já se vnímám jakožto fyzická bytost. Obě dvě tyto polohy jsou Mé. Ale když začnu střídavě prožívat tyto polohy, musím pociťovat, že Já, sídlící v hrudi, je pro mne mnohem bližší poloha a cítím se daleko silněji v pocitu Já a v pocitu sebe sama, než to, že jsem fyzickou bytostí. Ale pořád je to tatáž Bytost. Pořád jsem to Já. Akorát se jedná o to, že když se prožívám v hrudi, pocit Já má tendenci se stupňovat. Když se zažívám v pocitu těla, pocit Já má tendenci se otupovat, slábnout. Když se zažívám jako fyzická bytost, zjišťuji, že moje Já má tendenci sídlit jen v mozku, kde jsou ty nejdůležitější smyslové orgány a chci být co nejblíže uším, očím, jazyku, atd., aby mi nic neuniklo z vnějšího světa. To je aspekt satana. Satan je potřeba našeho Já být častěji prožíván navenek ve vnějším světě, než prožívat sám sebe v srdci. Pokud ale chci být v pozici sebe sama, dominantní se stává hruď a srdce. Jedná se o to, zda každý z nás vyvine touhu a sílu, aby člověk své vlastní Já zažíval mnohem častěji zažíval v hrudi než v mozku. V hlavě se vám Já nemůže nikdy odhalit v plné parádě, tam se Já projevuje jakožto fyzické tělo. Pokud ale Já budete prožívat v hrudi, vaše Já vám bude chtít ukázat jiné tělo, jinou podobu, která je mnohem krásnější než fyzická podoba. Když se snažíte být v nitru, v srdci, nečekejte, že objevíte novou bytost. Vy ale vaší mozkové mysli odhalíte, že máte i jinou podobu, o které vaše lidská mysl ještě neví. Taky odhalíte své lidské osobnosti, že máte úplně jiné povahové vlastnosti, než co jste zatím projevovali skrze svoji lidskou osobnost.

V těchto následujících měsících by se měl ten, kdo se zažíval jakožto fyzický člověk, začít zažívat jako Bytost sídlící v lidském (vašem) duchovním srdci. Je to, jako byste si vyměnili oblečení. Vy zůstáváte stejný. Jediný nepřítel, který vám brání v tom, abyste se takto zažívali, je vaše pozemské uvažování, které jste si vypěstovali od narození a které tomu nechce uvěřit, že to tak je a má z toho strach a ani to nechce.

Za přepsání přednášky děkuji paní Haně KupkovéAstrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý