Astrology Pacific 1       |       Zajímavosti      


Rabbónú Ješúa Ham-Maší´ach

Nalezeno z pozůstalosti pana EMANUELA ŠIMANDLA.

Z kopírovaného originálu přepsal Zdeněk Juřík


Emanuel Šimandl

Ž I V O T   P Á N A   N A Š E H O   J E Š U A   H A M – M A Š Í ´ A CH,
vyvolený podle nativity, vypočtené podle „Tabulek pro každého“ od Karla Schocha (1926), a na základu ústního údaje blahoslavené Anny Kateřiny EMMERICHOVÉ, stigmatizované jeptišky z Dülmenu, rodem z Koesfeldu, podaného dne 14.XI.1821 německému spisovateli Klimentu BRENTANO a zaznamenaném od něho v díle „Život přesvaté Panny Marie“. Dílo přeložil farář Matěj Fencl, vydal roku 1929 Ladislav Kuncíř v Praze.

Podle A.K.Emmerichové narodil se Pán Ježíš Kristus dne 24.listopadu čtvrtého roku před naším letopočtem, tj. 3.roku astronomického před naším letopočtem o půlnoci.

Podle výpočtu jsou možné dva časy narození :

1.
11h 54m 11s večer dne 24.XI. –4r.
a to podle primární konversní direkce :
AR Saturna 26°18´ + 33°25´ (oblouk smrti Kristovy) = ARMC 29°42´, tj. X.hrot na 1°48´ Blíženců. V tomto případě skon na kříži nastal 25.dubna 30.r. našeho letopočtu.

2.
00h 22m ráno dne 25.XI. –4r.
podle direktní direkce ARMC kvadratura Mars : AR kvadratura Mars 98°56´ – 33°25´ (oblouk smrti Kristovy) = ARMC 65°11´, tj. X.hrot na 07°01´ Blíženců ; XI. 9° Raka, XII. 10° Lva, ASC = 9°07´ Panna, II. 5° Váhy a III. 5° Štíra.

Kdyby byla přijata druhá eventualita, nastalo ukřižování rovněž cca dne 25.dubna –4r.
V tomto případě je dále nápadné, že AR konjunkce Jupitera 99°02´ – 33°25´ dává 65°37´, tj. rozdíl 0°26´ oproti direkci direktní s Martem. To by však znamenalo, že povýšený Jupiter v Raku v 1.domě splněných přání by vedl o cca 5 měsíců a 6 dní později ke korunovaci Ježíše Krista na pozemského krále židovského opravdu tak, jak se židovští kněží a zákoníci obávali. Ovšem Mars zničený ve Vahách a ve kvadratuře na Jupitera, povýšeného v Raku, tuto možnost zhatil, jak vyplývá z dalšího líčení. Korunovace by byla nastala cca 1.října r.30 po Kristu.


První čas by byl odůvodněn tím, že Saturn, stoje v Beranu, znamení svého pádu, a těsně za 9.hrotem, ovládá nejméně 5 posledních stupňů předešlého 8.domu smrti – determinuje tedy hlavně kruté přibití na kříž (neboť Beran znamená ostré, železné nástroje a načiní), mimoto Beran symbolizuje výrok „Beránek, který snímá hříchy světa“ (svou smrtí).

Druhý čas by ukazoval na smrt nadiktovanou veřejnými nepřáteli (Mars ve Vahách–Váhy : veřejní nepřátelé) pro jejich obavy, že Ješúa chce uplatňovat nárok na královskou moc (Jupiter = král povýšený v Raku a 11.poli splněných přání). Opravdu byl potupně korunován a „povýšen“ na dřevě kříže (jak známo tvoří osy lidí narozených v Panně skoro exaktní kříž).

Poznámka k výpočtům: primární direkce byly provedeny zkráceně podle cenných tabulek Ericha Carla Kühra, vratislavského astrologa (+ 1951). Z hotového nákresu uvádím tyto hlavní body : Podle poučky „Jako nahoře, tak i dole“ kladu na Trojici
1) Saturn v Kozorohu za Hospodina (Starý Dní /to slovo nelze dobře přečíst- ZJ/),
2) Urana ve Vodnáři (v němž spoluvládne Saturn) za Syna (proto „Já a Otec jedno jsme“ je astrologicky podloženo) ;
3) Neptuna v Rybách za Ducha Svatého, který vychází z Otce a Syna, ale vane, kam chce“.

1) Trpělivost, ochota sloužit, podstoupení kruté smrti, zrození z čisté Panny dává ascendent (výchozí bod) v Panně. (Narodil se z Marie Panny)

2) Ježíš tělesný je dán Merkurem (vládcem 1.domu osobnosti a 10.domu veřejného působení), zničeným ve Střelci (21,1°Střelce, tedy již ve druhé, zvířecí polovině Střelce a ve třetím dekanu slunečním). Výklad Střelce ukazuje na bytost, který je prchlivá, prudká, pokud běží o zájmy jeho Otce (Merkur stojí ve 4.domě otcově, proto se Ježíš mohl rozhněvat na kupčíky a vymrskat je z chrámu (domu Otce Svatého) zcela právem.
Otec nebeský je dán Sluncem těsně před 4.hrotem ve Střelci, tj. znamení ciziny, neboli i do tehdy cizího lidem pojmu „království nebeského“. Toto království se stává královstvím božím v nás, odmítneme-li pozemské hodnosti, jako musel učinit Kristus, neboť jeho prázdné 10.pole veřejného života obsahovalo jen první bod štěstí (Fortuna), avšak bylo napadeno opozicí Slunce těsně, a volně opozicí zničeného Merkura.

3) Kristus, ham-Maší´ach, tj. pomazaný (Páně) je dán Uranem v Rybách (:dej!) a v 7.domu společníků i veřejných a tajných nepřátel. 7.pole jsou veřejní a Ryby tajní nepřátelé. Proto ham-Maší´ach přijal křest v Jordáně od svatého Jana Křtitele (opět Ryby a Uran, Uran v Rybách, Ježíš Kristus, ovládaný Neptunem, vládcem Ryb ze Štíra, 3.domu cest, při čemž se snesl nad Krista Duch v podobě holubice (Neptun trigon, napěťový úhel, na Urana v Rybách), a mohl se ozvat hlas z nebe : „Totoť jest ten můj Syn milý, v němž se mi zalíbilo“ (neboť trigon zahrnuje 4 znamení celá po 30 stupních hraničící a 5.znamením a to již jest „láska“, mimoto čtyři znamení značí opět dům Otce. Proto Otec mluví o milém Synu, v němž se mu zalíbilo. Teprve po Křtu počal vyučovat).
Tento Uran je v opozici na 1.pole osobnosti tělesné Ješúovy (3.sekt.). Proto svádí brzy po Křtu v Jordáně boj s ďáblem na poušti, kde lační. Tím přemohl v sobě Ješúa tělesného a zbyl Ješúa ham-Maší´ach. Mimoto ilustruje tento Uran v Rybách výrok Kristův : „Nepřináším mír, nýbrž meč“. I když na druhé straně mluví Kristus o „Pokoji, který dávám vám (Já)“, myslí na pokoj, který se dostaví, když člověk zapře sám sebe, jako zapřel Kristus svoji vůli (sestupný uzel ve 12.domě vězení, nirvány, rozpouštění svého malého Já).

4) Dále tento Uran ukazuje, že si vybral stejné revolucionáře (Uran = revolucionář), jako byl sám, z prostých lidí: z rybářů a z opovržených publikánů (celníků), aby hlásali Jeho blahozvěsti chudákům (Rybám) a chytali duše jako ryby do sítí v době, kdy již Slunce asi 240 let probíhalo precesně Rybami. Proto správně se první Křesťané seznamovali tak, že si kreslili prve, nežli promluvili, znamení Ryb do písku a tím se hned poznali.

5) Ještě dále : Uran, revolucionář, musil napřed vzbudit touhu po změně v prostých lidech, ale jakmile procitla, ihned se dostavila napřed tajená (Ryby), potom veřejná (Váhy) nepřízeň vůči němu (Uran). On sám přišel reformovat kněze (Ryby), farizeje (Ryby), zákoníky (Střelce), oblíbené hroby (Neptun ve Štíru) pozitivními vlastnostmi syna Božího, danými týmiž znameními a týmiž tělesy. Neboť na zemské úrovni vše se promítá s dvěma tvářemi jako římský bůh míru a války Janus.

6) „Počat z Ducha Svatého“. Tato část kréda je rovněž doložena Neptunem (Duchem Svatým)
ve vodním znamení Štíra (8.znamení smrti a tajemství skrytých lidem) ve vztahu k Uranovi v Rybách, znamení to, kde vládne Neptun. Tedy Syn Boží mohl být podle této astrální nauky počat z Ducha svatého, aniž by se tím rozum lidský musil pohoršovat !!!!

7) Kristův vztah k Duchu Svatému byl Jím oznámen veřejně (Uran v 7.poli společnosti lidské). Duch Svatý (Neptun ve Štíru) mu umožňoval uskutečnit náplň svého života, daného 3.polem (obsazeno Neptunem). 3.pole dává při obsazení učitele. Kristus byl učitelem štírovských tajů a předavatelem uzdravující síly (Štír je magnetické znamení a je v něm zrozeno mnoho výtečných lékařů, chirurgů a přírodozpytců – ne přírodopisců, ti mají silně obsazenu Pannu). Mohl tedy i křísit z mrtvých (Štír, říše mrtvých) a mohl vstát sám z mrtvých (Neptun trigon Uran!!), o němž viz ještě bod 18.

8) Kristův poměr k ženám a jejich k němu : je dán Vodnářem v 6.poli práce. Ženy Kristu sloužily, dokud byl živ, i když skonal. Byly mu přítelkyněmi (Vodnář : 11.znamení přátel). Matce byl přítelem dosti strohým (jmenoval ji jen „ženo“). Toto postavení k matce je dáno povýšeným chováním všech lidí, kteří musí uplatnit nějak znamení Vodnáře v kterémkoliv svém poli horoskopickém.

9) Poměr k dětem dán krásně slabou Venuší v Kozorohu. Totéž postavení Venuše oslabené v Kozorohu je nám vysvětlením pro jeho odpuštění padlým ženám. Venuše stojí v hospodinovaném, tj. Saturnově znamení, Kozoroh v 5.poli lásky. Kristus tedy miloval hebrejského boha Saturna, toho krutého, dával mu však atribut laskavý, milující Otec, neboť pro obsazení bhakti-jogínského pole Venuší nemohl jinak nežli Otce (Saturna) milovat.

(Poznámka ZJ : Ježíš byl vlastně jogín. K.M. píše, že bhakti-jogín znamená, že se učil odevzdávat se do vůle boží. Z psychologického hlediska se mu pomocí této jógy otevíraly vyšší principy, které vzýval. Tímto způsobem dobře potlačil nižší zřetele a tím se upravil na vyšší vjemy a prožívání, jakož i na realizaci božských stavů. Bhakti-jóga je tedy škola lásky k Bohu. Takový člověk ve třetím stupni nachází a vidím sám sebe ve všem. To přináší rozvoj vnitřní svobody až do stavu, kdy člověk poznává sám sebe jako absolutno.)

Kozoroh oslabuje sexualitu na nejmenší možnou míru, pročež Venuše v Kozorohu v 5.poli obyčejně umožňuje nastoupení nejlepší cesty mystické, cesty vedoucí k Bohu láskou z lásky. 5.pole má svojí nejvyšší kategorii v charis, charitě, nejvyšší a nejušlechtilejší lásce, jíž je člověk schopen. Pro tuto Venuši v 5.poli není Kristus pomstychtivým, ani nevidí Boha pomstychtivým, nýbrž odpouští jako jeho Otec nebo jako matka dítěti. Pročež „Nechte maličký přijíti ke mně“ je pěkná oklika poměrů v 5.poli Kristově.

10) Pracující lid (Luna ve Vodnáři v 6.poli práce) byl mu přátelsky (Vodnář) nakloněn (Luna sextil Merkur: Ježíš), Luna sextil Saturn (Otec a Ježíš: Já a Otec jedno jsme!).

11) Avšak týž lid (Luna ve Vodnáři), byv poštván kněžími (kvadratura Luna s Neptunem) kvůli jeho učení (3.sektor ; blahozvěst = evangelium = učení = Střelec) i zákoníky (Slunce ve Střelci ve 3.poli) pro jejich strach, aby se neujal „královské vlády“ (Jupiter povýšený v Raku), přál si Jeho smrti (Luna kvadrát Neptun v 8.znamení smrti), která stihla Pána Ježíše Krista na cestě (Neptun ve 3.poli cest kratších a náboženských + Neptun, tajných a skrytých lidskému rozumu: Štír). Týž důvod (Neptun ve Štíru a 3.poli), proč učedníci nechápali stále jasně, že Kristus si jde do Jeruzaléma pro smrt, ač jim to několikrát naznačoval. Jidáš (daný též Uranem v Rybách v 7.poli napřed tajných, potom veřejných nepřátel) prohlédl teprve v Jeruzalémě, že z pokladnictví nic neříká, když se Kristus nedal provolat králem. Proto zradil (Ryby : na nejnižší úrovni nejčernější nevděk, zrada). Protože kněžský (v tomto případě) Neptun je dispozitorem Urana v Rybách, je vidět, že se ho velekněží mohli zmocnit (oni jím skutečně nakonec disponovali) a že od nich nemohl vyjít jiný verdikt nežli smrti (Neptun ve Štíru, 8.znamení smrti). Avšak pro napěťový trigon mezi Uranem a Neptunem, a protože je Uran nad Neptunem elevován (povznesen), zvítězil Kristus nad potupnou smrtí i nad velekněžími svým zmrtvýchvstáním (Neptun je povýšen, či posílen trigonokracií, stoje ve vodním znamení, obdobném Rybám, v nichž stojí Uran, čili nyní se uplatnila vyšší složka, vyšší kategorie Neptuna, který vstal z mrtvých jako vítěz nad zlobou kněžskou.

12) „Plnil vůli otce svého, kterýž je v nebesích“ : Tento výrok je doložen v horoskopu Kristově vzestupným uzlem ve Vodnáři v 6.domě práce a služby, tj. pracoval pro prostý lid (Luna ve Vodnáři), přátelsky (Vodnář) pro ně zaujat, respektive již kristovsky zaujat (Vodnář je znamením, kde vládne Uran-Kristus ze 7.pole společníka). Svoji osobní vůli, uvězněnou (12.sektor) ve 12.poli ve Lvu (láska-charis) podrobil z lásky k Otci (Lev : Slunce : Otec) Jeho vůli. Právem spatřují astrologové ve 12.sektoru pole sebezapření.

13) Velký rozpor mezi Ježíšem tělesným (Merkur ve Střelci, vládce 1.pole osobnosti Ježíšovi) a mezi Uranem v Rybách. Obě planety jsou v separativní, již slábnoucí kvadratuře. Proto se jeví jednak v některých jeho činech rozpor a tím, co vyřknul a hlásal. Merkur ve Střelci je hodně prchlivý, Uran v Rybách hodně pasivní až flegmatický. Jenže – trestal důtkami rušitele svatosti domu Otce Jeho – avšak přijatý políček neoplatil. V tom je ten velký rozdíl, který mnoho lidí nemůže nebo nechce pochopit. Jmenovanou kvadraturou je rovněž dáno jeho pokušení ďáblem (nižší tělesné substráty, hrubým zvířecím Střelcem, druhá půle Střelce jest již koňské tělo kentaurovo), vykládá to event. strach před ukřižováním v noci na Olivetské hoře (Merkur „zničený“ u dolního meridiánu, před půlnocí, pavor nocturnus, noční blázen).

14) Štěstí ve veřejném životě je naznačeno 1.bodem štěstí (Pars Fortuna) v 10.sektoru veřejného života na kratších cestách (stojí v Blížencích) jako řečník (Blíženci), i jako vykladač Písma (Blíženci).

15) Kamenem úrazu (2.bod štěstí = Kakodaimón, ve 3.poli učitelské činnosti) bylo jeho léčení trpících (Štír) a kříšení mrtvých (Štír) lidem tajemnou silou (Štír). Dvakrát se mu podařilo dokonce tajně zmizet davu, když měl být jat a kamenován. Kamenování ho nemohlo postihnout, protože kamení (Kozoroh) je chráněno dobrou a nepoškozenou Venuší. V 5.poli štěstí a lásky.

16) Horoskop Kristův ukazuje na duchovní bytost proto, že má obsazena okultní pole 3.,5., 6., 9. a 12. pro splnění úkolu daného každému na Cestu. 5.pole znamená charis, 9.pole duchovní život a 12.pole sebezapření. Třetí pole vyučování, psaní, četbu, řečnění, kázání (kázal též z loďky na jezeře: Neptun ve vodním znamení Štíra, jenž představuje jezera a rybníky: mohl neptunovskou mocí – jako Neptun trojzubcem – utišit rozbouřené vlny jezerní, mohl z moci Neptunovi chodit po vodě štírovským, neznámým způsobem).

17) Vlastní příčinou jetí Krista byla (veřejná) společnost (Váhy) „na smrt“ (kvinkunx) nepřátelsky (Mars) zaujatá (kvinkunx Uran) proti Kristu (Uran) a to z důvodů státních (druhý bod smrti v Kozorohu = stát) a majetkových (Mars ve 2.poli peněz). Mars vládne 8.poli smrti v Beranu a Saturn blizoučko 8.pole vládne 2.bodu smrti. Mars vládne prvnímu bodu smrti, který je v konjunkci se Saturnem zničeným v Beranu, Mars zničený ve Vahách : veřejná společnost je rovněž zaujata proti tomu, aby se stal králem židovským (Mars kvadrát Jupiter).

18) Vrcholně důležité je postavení Plutona na hrotu 2.sektoru, dále Slunce na hrotu 4.sektoru a Saturna na konci 8.pole, těsně za hrotem 9.sektoru (cca 0,3° = 0°18´). K smrti musilo dojít, (pro Plutona kvinkunx - smrtelný úhel na Saturna) tedy nemohlo dojít k provolání Krista králem
(ARMC – 33°51´ : retrog. Jupiter konjunkce hrot 10.domu).
Avšak pro Plutona na přechodu mezi Pannou a Vahami, kde je v konjunkci se zničeným Martem ve Vahách, je dán předpoklad pro zmrtvýchvstání. Pluto vítězí nad smrtícím Martem svým kritickým postavením na rozhraní dvou vysoce důležitých znamení pro zmrtvýchvstání (Panna-Váhy). Mimoto je Pluto planetou regenerace, resurrekce. Tři planety na hrotech tří sektorů, to se skoro v literatuře astrologické nevyskytuje, najmě ne v tak exaktním obsazení hrotů planetami.

19) Pokládám tento jediný horoskop za plně výstižný pro Ježíšovu i Kristovu osobnost. V žádném z doposavad publikovaných horoskopů není jeho život, učení a utrpení tak doloženo. Najmě nevyhovuje žádný z nich primární direkci při zjišťování meridiánu podle doby ukřižování.

20) Vyznávám, že sdělení blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové je po astrologické stránce bezvadné a proto je přijímám za jediné správné pro další úvahy o našem Pánu Ježíši Kristu.

Dokončeno dne 23.prosince 1960 v 18h 12m SEČ.

Vypočetl, vyložil a svým přátelům daruje na svědectví upřímné lásky
Emanuel ŠimandlHoroskop Ježíše


Po přepočtu na čas světový (– 2hodiny a 25 minut ) a drobné úpravě zeměpisných souřadnic Betléma, spočítal program Johannes V 2.1 Professional tento diagram.Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý