Astrology Pacific 1       |       Zajimavosti      


Raketoplán Columbia.Přednáška Ing. Popelky
ASTRO_spol dne 8. 2. 2003Prakticky přesně před týdnem došlo k havárii raketoplánu Columbia. Většina lidí to vidí tak, že došlo pouze k jednomu z dalších neštěstí, při němž zahynulo 7 kosmonautů, a život jde dál.
Duchovní význam této události je obrovský. V astrologii existuje polarita Kozoroh - Rak. Co nám tato polarita říká? Rak je vnitřní bytí, Kozoroh je vnější, fyzické bytí. Čili každá fyzická událost, nebo objekt, je propojen s určitou vnitřní skutečností, takže každá hmota s sebou nese určité vnitřní poselství. A takovéto obrovské duchovní poselství je skryto také v havárii Columbie. Je třeba chápat symbolismus. To, co vám zde předvádím, je snaha použít astrologii jako prostředek k tomu, aby naše mysl byla schopna neustále lépe abstraktně uvažovat. Pokud totiž není vyvinuta schopnost abstrakce, není možno chápat symbolismus věcí a událostí. To je kvalita Střelce (abstraktno a chápání symboliky).

Co víme o startu a přistání Columbie? Po startu došlo k utržení části izolace palivové nádrže, přičemž tato odloupnutá izolace narazila do levého křídla Columbie, kde narušila tepelnou izolaci keramických destiček.
Nyní si odpovězme, a je k tomu nutno přemýšlet, co nám symbolizuje raketoplán? Je to prostředek, s jehož pomocí jdeme kamsi na nebe za poznáním. Co nám tedy raketoplán symbolizuje, jakou kvalitu? No přece Střelce! Střelec, jakožto veškeré náboženství a filozofie. V těchto vědách se rovněž odpoutáváte od země, od fyzična a praktické skutečnosti, a přecházíte někam na nebe, do duchovna a mystična, abyste tam získali nějaké poznání. V tomto příběhu tedy raketoplán symbolizuje všechna duchovní hledání a náboženská hnutí na naší planetě.

Při startu, čili na počátku cesty do nebe, došlo k onomu utržení části izolace palivové nádrže. K čemu slouží palivová nádrž? K uchovávání média, udržujícího v činnosti motor, který všechno pohání. A motor zde symbolizuje srdce, které je naším pohonem. A palivo symbolizuje lásku, která pohání lidské srdce, čili palivová nádrž symbolizuje zásobník lásky. A izolace slouží k ochraně, čili ta symbolizuje nějakou ochranu, čili posvátnost lásky. Tato ochrana, čili posvátnost lásky byla odtržena, čili v lidstvu došlo k poškození posvátnosti lásky.
Odtržená izolace narazila do levého křídla. Proč do levého a ne do pravého? Křídlo symbolizuje schopnost vzlétnout a létat. Jelikož pravá strana souvisí s rozumem, tak pravé křídlo symbolizuje schopnost vzlétnout pomocí moudrosti. Levé křídlo symbolizuje schopnost vzlétnout pomocí srdce a lásky. Narušení levého křídla tedy symbolizuje, že ve všech náboženstvích (raketoplán jsou náboženské směry) došlo k poškození schopnosti vzlétnout pomocí lásky.

Posádku tvořilo 7 lidí, tedy 7 základních duchovních principů obsažených v Bohu (v pravdě). M.j. týden má 7 dnů, čili ta sedmička říká, že došlo k naplnění nějakého cyklu, že jsme v poslední fázi, nebo části určitého cyklu. Pět Američanů tam symbolizuje křesťanský svět, čili křesťanská náboženství. Protože to jsou čtyři muži a jedna žena, tak to ukazuje, že v křesťanských směrech je převaha rozumu (muž = rozum, žena = cit), a jenom trošku citu.
Je tam jeden Izraelec, symbolizující Judaizmus a židovství, a jelikož je to muž, tak v Judaizmu je naprostá převaha rozumu a žádný cit.

Indka v posádce symbolizuje východní náboženské směry, a jelikož jde o ženu, tak v oněch východních směrech jde spíše o cit, stavění na nějaké tradici, ale je tam málo moudrosti.
Arab, tedy muslimský svět, tam nebyl, čímž je naznačeno, že islám vůbec nemá schopnost dostat se do nebe, nebo jinak, že islám vůbec není schopen přijímat nejvyšší pravdy nebe. A poněvadž určitá schopnost poznávat pravdu u něj neexistuje, nebyl tam islám ani zastoupen, takže jej nebylo třeba ani ničit, a proto v posádce nebyl Arab.

Nyní se dostáváme do druhé, resp. poslední fáze letu, jíž je přistávání. Co symbolizuje fáze přistávání raketoplánu? Při přistávání jde raketoplán s Nebe na Zem, což symbolizuje uplatňování na Nebi získaných poznatků v praxi zde na Zemi. A v procesu uplatňování získaných poznatků jednotlivými náboženstvími zde na Zemi došlo k určitému odhalení. Při klesání se raketoplán dostal do vzdušného obalu Země. A co symbolizuje vzduch v astrologii? Vztahy. A jaké vztahy vytvářejí oheň, teplo, světlo? Ve kterém znamení vytváří vzduch silné energie? Je to Vodnář. Vodnář v astrologii značí spolupráci, resp. jak je uplatňována láska v mezilidských vztazích. Takže když tato náboženství jsou testována jak uplatňují lásku v mezilidských vztazích, tak bylo zjištěno, že křídlo je naprosto neschopné (křídlo je schopnost pomocí lásky se vznést) k nějakému povznášení, čili předmětná náboženství již s láskou nemají nic společného, a dojde k havárii raketoplánu.

Uvedené nám říká, že přicházející věk Vodnáře rozmetá všechna náboženství a ideologie existující v současnosti na této planetě. Důležitá je také další věc. Špička raketoplánu, symbolizující ukazováček, neboli ukazatel, spadla vedle jedné malé obce. Nespadla vedle velkoměsta, které symbolizuje světskou marnost, převahu hmoty. Malá vesnička symbolizuje pokoru a skromnost. Ona vesnička se jmenovala Palestine. Uvedený fakt ukazuje, že Ježíš Kristus žil v Palestině, a že lidstvo se má vrátit k původní a čisté nauce Ježíše Krista.

Výše zmíněný izraelský kosmonaut měl na palubě s sebou obrázek, který namaloval během II. světové války český židovský chlapec v koncentračním táboře Terezín. Takže onen Izraelec měl s sebou obrázek, jejž maloval někdo, kdo již nežije, a kdo je tedy již více méně duchem. Jde tedy o jisté duchovní poselství. Na tom obrázku bylo nakresleno, jakoby pozorovatel stál na Měsíci a díval se z něj na planetu Zemi. Měsíc symbolizuje vnitřní vědomí, nebo vědomí nitra, čili vnější skutečnosti hodnotíme z pozice našeho nitra, naší duše. A sděluje nám to někdo, kdo již nežije, čili je v duchovním světě. Zde nám tedy duch říká, že vnější skutečnosti musíme hodnotit z vnitřního stanoviska.

Obrázek namaloval chlapec, který zemřel v koncentračním táboře. Koncentrační tábor symbolizuje utrpení, čili zde na Zemi procházíme těžkými a bolestnými zkušenostmi. Tím je symbolizováno, že poznání faktu, že vnější hmotné skutečnosti musíme hodnotit z přísně vnitřního, duchovního pohledu, získáváme až po těžkých a bolestných zkušenostech. Zajímavé na tom je, že autorem obrázku byl český chlapec, čili je do celku jaksi zahrnuto češství, a dále, což nemám podloženo, je zajímavé, že stala-li se ona tragedie raketoplánu 1. února, tak ten český chlapec se údajně narodil rovněž 1. února.

Indka, která byla v posádce raketoplánu, dnes žije v Americe. Američané v posádce symbolizovali křesťanský svět, a to, že ona Indka žije v Americe symbolizuje, že do křesťanského prostoru pronikají východní náboženské systémy, a také naopak, že východ se dostává do ekonomického područí západu.

Dnes stojíme před válkou v Iráku. Uvědomte si, že všichni členové posádky byli vojáci. Onen Izraelec byl pilotem letounu, který svého času bombardoval irácký jaderný reaktor. Raketoplán se nazýval Columbia, což je poukaz na objevitele Ameriky Kolumba. A Columbus znamená v latině "holubice míru". A tato holubice míru spadla v Texasu, což je domovský stát prezidenta Bushe. Takže Bush dostal domů pozdrav "holubice míru".
Možná by bylo také zajímavé meditovat nad tím, proč ten let trval bez jedné či dvou hodin 16 dní. Takže se domnívám, že může být důležitý průběh 16-tého dne od oné havárie, nebo, protože víme, že v astrologii znamená jeden den vlastně jeden rok, tak že může být důležitý 16-tý rok od této havárie, t.j. rok 2019.

Tímto jsem chtěl naznačit, jak je třeba vnímat zevní události, v nichž je vždy skryto jisté duchovní poselství.

-------------------------------------------------
usa
Horoskop USA: 4. 7. 1776, 22:10 UT (= 23:10 SEČ), 075W10', 39N57', Philadelfia.

Naposled jsme si horoskop USA uváděli na podzim minulého roku v souvislosti s objevením Quaoaru. Tehdy jsem ukazoval na několika různých horoskopech, že pokud je Quaoar nějak v horoskopu aktivován, pak jde o velmi drastické události. Tehdy jsem také poukazoval na to, že v horoskopu USA je Quaoar v konjunkci s Měsícem.
V mundánní astrologii, t.j. v horoskopech států, ovládá Měsíc široké lidové vrstvy, a Quaoar je drastický princip, působící snad ještě silněji než Pluto, a značí-li Měsíc v horoskopech duši, tak že duše amerického národa je jistým způsobem dosti brutální, a současně, že s americkým lidem je dosti silně manipulováno.

Když se kolem roku 1860 dostal Quaoar do konjunkce s natálním Marsem USA, došlo k občanské válce sever - jih.
Když Quaoar procházel znamením Panny a vytvořil kvadraturu na Uran (planeta nečekaných událostí), došlo ke krachu na Newyorské burze, čímž začala světová hospodářská krize ve 30-tých letech 20. století.
Když se Quaoar dostal v horoskopu USA do konjunkce s Neptunem, vznikla II. světová válka. Jelikož Neptun je určitým způsobem poněkud zamlžující, stavěli se Američané zprvu k této válce dosti vyhýbavě, do okamžiku napadení Pearl Harbru, po kteréžto události vyhlásila Amerika válku Japonsku a tím také Německu a Itálii.

Když Quaoar vstoupil USA na natální M.C., shodili Američané atomovou bombu na Hirošimu.
Když jsem pak dělal horoskop George Bushe a srovnával jej s horoskopem USA, zjistil jsem, že Bush j. dává svůj natální Quaoar na M.C. USA. Tehdy mě napadlo, že když se dostal Quaoar v tranzitech na M.C. USA a shodili atomovou pumu na Japonce, tak když jejich prezident dává Quaoar na M.C., zdali nějak nezažene USA znovu do jaderné války. Následující den jsem tehdy přišel do zaměstnání, a v rozhlase hlásili, že USA si vyhrazují právo použít vůči Iráku jaderné zbraně.
Když v roce 2001 došlo k teroristickému zničení dvojčat světového obchodního centra v New Yorku, tak tehdy stálo v tranzitech Pluto na Ascendentu USA, Saturn na Descendentu, a Quaoar činil opozici na Uran (Uran jsou nečekané události), čili signoval nečekané drastické události. A již vloni v létě, po objevení Quaoaru jsem říkal, že v čase únor - březen 2003 se dostane Quaoar do konjunkce s natálním Ascendentem USA, a že tedy můžeme očekávat v USA určité drastické události.

1.února 2003, v čase havárie raketoplánu, stál Quaoar na 12°13' Střelce, t.j. na minutu přesná konjunkce s natálním Ascendentem USA. Z výše uvedeného pak zcela jasně plyne, že výrok Pavla Turnovského v souvislosti s objevením Quaoaru, totiž že jde o "kosmické smetí", je skutečně zcela mimo realitu.
V horoskopu USA je Měsíc vládcem 8. domu, kdy uvedený dům smrti se nachází ve znamení Raka. 1.února stál Uran na 27°52' Vodnáře, a činí tedy konjunkci s vládcem 8. domu USA, k čemuž jsem již tehdy uváděl, že v USA mohou nastat jisté nečekané drastické události spojené se ztrátou životů.

Toto tedy byly dva důležité vlivy, t.j. Quaoar konjunkce Ascendent, a Uran v konjunkci s vládcem domu smrti, které působily 1.února 2003 v čase havárie raketoplánu.
Quaoar na Ascendentu USA signuje, že Amerika je nyní v situaci, kdy potřebuje učinit jakousi radikální proměnu. Uvedené pak v celku signuje, že pokud Amerika spustí válku v Iráku, tak posléze za to Ameriku postihne nějaká odplata. A jelikož se Quaoar pohybuje velmi pomalu, bude natálním Ascendentem USA tranzitovat cca dva roky.

usa
Pokud jde o raketoplán, tak spojení s ním bylo v průběhu přistávacího manévru přerušeno v 15:00 SEČ (9:00 míst.č.) dne 1.2.2003. Největší část trosek dopadla v blízkosti městečka Nacogdoches.
Když jsem zde před chvílí říkal, že v každé události je obsaženo určité duchovní poselství, pak právě v tomto horoskopu uvidíte, že v horoskopu je nutno hledat právě ono duchovní poselství.
Takže Ascendent probírané události je 26°32' na konci Vodnáře, M.C. je 8°27' Střelce.
Na Ascendentu leží na 27°52' Vodnáře Uran.
V silně obsazeném 10. domě jsou: Mars na 9°56' Střelce, Quaoar 12°13' Střelce, Pluto 19°17' Střelce, a Venuše 26°39' Střelce.
V 11. domě se nachází Merkur na 17°07' Kozoroha.
Ve 12. domě stojí v trojkonjunkci Neptun na 10°44' Vodnáře, Slunce 12°17' Vodnáře, a Měsíc 13°54' Vodnáře.
Ve 4. domě v Blížencích stojí Saturn na 22°32' Blíženců.
V 6. domě stojí Jupiter na 13°12' Lva, takže svým postavením tvoří opozici na trojkonjunkci Neptun - Slunce - Měsíc ve Vodnáři.

Uvedené astrologické entity si tedy dáme do přehledné tabulky:
Asc. 26°32' Vod.
M.C. 8°27' Stř.
Slunce 12°17' Vod. | Jupiter 13°12'R Lev | Quaoar 12°13' Stř.
Luna 13°54' Vod. | Saturn 22°32'R Blí. | Dračí hlava 5°21'R Blí.
Merkur 17°07' Koz. | Uran 27°52' Vod. | Chiron 13°51' Koz.
Venuše 26°39' Stř. | Neptun 10°44' Vod. | Lilith 29°01' Ber.
Mars 9°56' Stř. | Pluto 19°17' Stř. |

Uváděli jsme si, že každá vnější událost v sobě nese jisté duchovní poselství, jež by měl člověk v události hledat. Řekli jsme si, že raketoplán symbolizuje náboženství a duchovno, tedy Střelce, takže se není čemu divit, nalézáme-li ve Střelci 4 planety. Říkali jsme si, proč ke katastrofě došlo. Při přistávání jde raketoplán s Nebe na Zem, dochází ke tření raketoplánu o horní vrstvy zemské atmosféry, přičemž se vyvíjí velké množství tepla a světla, a vzduch hodně naplněný touto energií symbolizuje Vodnáře. Takže ani zde se nelze divit tomu, že ve Vodnáři se nacházejí rovněž 4 planety.
Došlo k porušení levého křídla, symbolizujícího schopnost létat pomocí citu a lásky, takže odtud je možno pochopit, proč jsou v horoskopu pouze příznivé aspekty, s výjimkou uvedené opozice.

Jupiter jako vládce Střelce představuje cesty nahoru, takže sám vládce náboženství a filozofie, Jupiter, je ve Lvu, a Lev ovládá srdce, čili naši lásku. Zde tedy vidíme, že náboženství lásky je v opozici na planety ve Vodnáři, což ukazuje, jak je tato láska uplatňována mezi lidmi.
Víme, že duchovní symbol nám ukazoval rozpor mezi náboženstvími a v těchto náboženstvích nemocnou, potlačovanou láskou. To je příčina, proč jsou Slunce, Luna a Neptun v opozici k Jupiteru. Jupiter je ve Lvu, což je srdce, čili cit a láska, a v opozici Vodnář, jako vzdušné znamení, představuje vztahy, čili jak je láska uplatňována v mezilidských vztazích. A opozice tedy signuje mezi nimi obrovské napětí.

O obrázku, jejž měl s sebou ve vesmíru Izraelský kosmonaut, jsme si uvedli, že symbolizoval hodnocení vnější hmotné skutečnosti z vnitřního stanoviska. 4. dům představuje nitro, Saturn jako vládce Kozoroha představuje pozemskou existenci, realitu, a místu kde stojí Saturn je třeba věnovat pozornost. Takže Saturn a Kozoroh jakožto hmotná realita a ve 4. domě, což je nitro, čili pozemskou realitu je nutno sledovat skrze své nebo naše nitro. Je to evidentně totéž, co symbolizuje předmětný obrázek.
Jelikož Blíženci představují m.j. také proces učení, tak nám zde horoskop říká, že Saturn jako princip toho, čemu v prvé řadě máme věnovat pozornost, tak pokud se chcete učit získávat nějaké informace (Saturn v Blížencích), tak ony informace máte získávat ve 4. domě, čili uvnitř sebe sama.

Quaoar stojí na 13. stupni Střelce, a současně na natálním Ascendentu USA. Uvedené postavení je v sabiánských symbolech vyjádřeno jako "Minulost vdovy byla odhalena. Karma minulých činů v tom smyslu, v jakém zasahuje do příležitostí, které jsou prezentovány v novém cyklu". Vidíme tedy, že jde o silně karmický stupeň.

Neptun, vládce Ryb, představuje sám o sobě princip inspirace. Stojí na 10°44' Vodnáře, čili na 11. stupni Vodnáře, kde má symbol "V tiché hodině dostává člověk inspiraci, která může změnit jeho život". Po oné tragické události jsem najednou slyšel jakýsi hlas, který mi pořád říkal "Tak jestli se zajímáš o duchovno, tak to konečně ber vážně. Jelikož jde o událost, o níž se v podstatě dověděli všichni lidé na Zemi, tak tato událost má význam jejž by měli znát rovněž všichni lidé na Zemi". A vzápětí mi onen hlas počal postupně vysvětlovat význam oné události. Takže jsem to tak pocítil a vztáhnul si uvedený sabiánský symbol sám na sebe, kdy v tiché hodině, rozuměj doma v soukromí a v klidu, jsem dostal inspiraci, která může změnit můj život.

Uran stojící na Ascendentu má symbol "Strom byl skácen a pořezán, aby bylo zajištěno topivo na zimu". Topivo je jistá hmota, vyzařující při spalování teplo, čili přeneseně lásku. Zima je období, kdy se onoho tepla nedostává, kdy je tedy málo lásky. Ten symbol nám říká, že přijde zima, kdy bude strašně málo lásky, a každý z nás si má zajistit to topivo ve svém srdci, aby v nadcházejících studených událostech bez lásky byl na uvedené období připraven.

Já osobně tuto událost vnímám tak, že zde bylo něco zničeno, aby lidstvo bylo upozorněno, aby to tedy bylo bráno jako příprava na něco co se chystá a co teprve přijde. Čili strom byl pořezán, tedy něco, v našem případě raketoplán, byl zničen, aby bylo zajištěno topivo na zimu, tedy přijde období v němž bude jen velmi málo lásky, lidé se budou zřejmě bít, válčit, ničit, zabíjet, a k tomu si máme připravit topivo, čili tu lásku již máme mít shromážděnou v sobě. A tato událost má všechny přinutit k tomu, aby si to topivo (lásku) pro nadcházející mrazivé období zajistili již předem. Jde tedy o událost a symbol hovořící o nutnosti předvídat další události.

S pohledu klasické astrologie bychom uvedenou událost posuzovali asi následovně:
Ascendent ve Vodnáři a vládce vodnáře Uran v konjunkci s Ascendentem. Klasický význam Uranu jsou nečekané události a patří k němu moderní technika a technologie. Charakter této události je skutečně v tom, že byla nečekaná a že skutečně souvisela s moderní technikou a technologií. Uran z duchovního hlediska je principem spolupráce a nesobecké lásky, takže tato událost souvisí i s principem nesobeckosti.

V souvislosti s jinými horoskopy jsem získal poznatek, že pokud stojí vládce Ascendentu přímo na Ascendentu, tak uvedené postavení signuje výraznou, mimořádnou a silnou událost.
V horoskopu vidíme, že v 1. domě jsou obsaženy a uzavřeny celé Ryby. Takže Neptun, vládce Ryb, je spoluvládcem 1. domu, a Ryby jsou karmické znamení, takže tato událost má karmický charakter.
Neptun, vládce Ryb, je ve 12. domě, jenž svojí povahou odpovídá Rybám, takže Neptun je zde ve svém znamení, neboli "doma". To signuje, že mnoho souvislostí v této události zůstane před lidmi skryto, že tedy o této události nikdy nebudeme vědět úplnou pravdu. Neptun je principem inspirace, takže událost by měla něco resp. někoho, možná všechny, nějak inspirovat. Neptun je také, na rozdíl od Merkura, iracionální, takže tato událost souvisí se selháním někoho, nebo také, že někdo se zachoval velmi nelogicky (iracionálně). Ryby a 12. dům představují celek, takže tato událost má význam pro celou planetu.

V horoskopu je trojkonjunkce Neptun - Slunce - Měsíc. Víme, že Slunce jako vládce Lva je naše individualita, Neptun je opět celek. Takže konjunkce Slunce s Neptunem říká, že zájmy individuální a zájmy celku musí být sjednoceny.
Měsíc symbolizuje národ, vlast, rodinu, a Neptun je onen celek, čili zájmy nějakého národa, nějaké rodiny, musí být sladěny se zájmy celého lidstva, tedy nesmí být zdůrazněna nacionalita na úkor zbytku lidstva. A je to ve Vodnáři, tedy v principu spolupráce, nejen egoisticky pouze pro sebe.

Již jsme uváděli, že tato trojkonjunkce činí opozici na Jupiter ve Lvu. Opozice udává, co musí být ve vztahu, nebo vzájemně propojeno. Takže s čím souvisí poselství, že individuální zájmy a zájmy celku se musí sjednotit, a zájmy určitého národa se musí sjednotit se zbytkem lidstva? Je-li Lev naše srdce a tvořivost, a Jupiter filozofie a náboženství, pak uvedené udává, že toto vše musí být sjednoceno s náboženstvím lásky. Je to navíc v 6. domě (princip analytické Panny), jenž m.j. představuje princip zdokonalování. A co má být vylepšeno či zdokonaleno? No Jupiter ve Lvu! Tedy pochopit, že smysl života (Jupiter je hledání smyslu) souvisí s naším srdcem, že tedy bychom smysl měli hledat v radosti, kterou nacházíme ve svém srdci. Na tom by mělo celé lidstvo zapracovat a v této oblasti se podstatně zdokonalit!

A protože 6. dům a Panna je také fungování v každodenním praktickém životě, tak nám toto také říká, že my všichni v každodenním praktickém životě musíme uplatňovat filosofii lásky.
Nyní ještě obraťme pozornost k 10. domu. 1. dům charakterizuje kvalitu příslušné individuality nebo události, ale 10. dům nám říká, jak se to projevuje navenek. Navenek se to tedy projevilo jak (M.C. je ve Střelci)? Klasicky se udává Blíženci = krátké cesty, Střelec = daleké cesty. Cesta do vesmíru je jistě daleká cesta! A 10. dům obsahuje více planet. Stojí v něm Mars, což je energie, je tam Quaoar, což je brutální energie, a uvedené dvě energie jsou v konjunkci, čímž dochází ke vzniku energie se silně pustošivými účinky.

Je tam i Pluto, signující destrukci, proměnu, a je tam Venuše, vládnoucí zde 8. domu, domu smrti. Co říci k postavení, kdy vládce domu smrti stojí v 10. domě? 10. dům je to, co je nejvíce zjevné, co nejvíce vystupuje navenek, což je víceméně smrt v přímém přenosu. Tedy vládce 8. domu v 10. domě signuje smrt na veřejnosti.

Avšak hledat zevní pravdu je o ničem, neboť je třeba hledat vnitřní pravdy. Je-li tedy Střelec filosofie, náboženství a hledání smyslu, a stojí-li tam více planet, znamenajících, jako v tomto případě, zcela jistě silnou proměnu, neboť Pluto je princip vnitřní transformace, a je to v 10. domě, tedy to, co si máme uvědomit, tak nám to říká, že lidstvo potřebuje v oblasti hledání smyslu života hlubokou proměnu.

Dále je nutno si uvědomit, že Střelec jako učitel, propagátor a demagog hlásá či vyhlašuje myšlenky. Blíženci představují výměnu informací, kam spadá i proces učení. V horoskopu vidíme další opozici v polaritě Střelec - Blíženci, kdy 10. dům je to zjevné (vnější) a 4. dům je to skryté (vnitřní). Zde tato opozice může m.j. také signovat, že navenek hlásané myšlenky mohou být v rozporu s tím, co je uvnitř, s vnitřními myšlenkami, s tím, co si kdo uvnitř myslí. Je zde tedy v podstatě naznačeno, že v souvislosti s raketoplánem jsou veřejnosti sdělovány jiné "pravdy", než jaká je opravdová vnitřní skutečnost. To podtrhuje fakt, že všichni astronauti byli vojáci. A přesto, že jsou uváděny vědecké příčiny letu, jde zřejmě jen o polovinu pravdy, neboť ony vědecké příčiny mohou mít samozřejmě hluboce vojenský význam.

Z obecnějšího hlediska je zde také vidět, že světová náboženství něco jiného hlásají, ale vnitřně se to v onom náboženství myslí zcela jinak.

A jelikož Blíženci jsou krátké cesty a Střelec dlouhé cesty, je zde opozice a sám Saturn může způsobovat problémy, tak je signováno, že v průběhu cesty může dojít k nějakému neštěstí, neboť Saturn činí opozici na Venuši, která je vládcem 8. domu, domu smrti. A je to možno brát i tak, že jde o varování pro Indii, Izrael a USA ve smyslu "běžte domů a udělejte si pořádek nejprve doma, když jej chcete dělat někde jinde ve světě". V astrologii je totiž Saturn jako vládce Kozoroha oním principem, jejž si máme a musíme uvědomit! Čili zde nám Saturn v Blížencích (proces učení) říká, že máme pochopit a obrátit pozornost k sobě domů a tam se naučit udělat si tam pořádek.

A zapomněl jsem říci ještě jednu věc: noviny psaly, že ještě před havárií některá jednotlivá čidla začaly v procesu snímání měřených údajů vynechávat a v řídícím letovém centru docházelo k přerušované dodávce informací z raketoplánu. To by mohlo souviset s onou polaritou Blíženci - Střelec, tak, že když jednotlivé náboženské systémy budou zanikat, tak přestane být zřejmé, co vlastně jednotlivá náboženství chtějí lidem sdělit. Ony náboženské ideje budou neustále méně a méně jasné, ale současně vládnoucí složky, rozuměj ti lidé, ta posádka, bude s námi stále komunikovat, čili ta náboženství sama již budou nefunkční, ale představitelé oněch náboženství pořád budou s lidmi komunikovat, nebo lépe řečeno budou s lidmi kecat a neřeknou to podstatné, totiž že ideje oněch náboženství jsou již dávno překonány.

Ze zvukového záznamu zpracoval
astrolog Ing. FIBICH Lubomír
únor 2003
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajimavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 4 Pro . AceHTML 4.23 Free.
WebPage created per programme  AceHTML 4.23 Free.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý