www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2Kepler
Johannes Kepler

Valdštejnův horoskop
      Roku 1608 vypracoval Kepler horoskop pro mladého šlechtice. Tehdy se horoskopy běžně objednávaly pomocí prostředníka, - aby si astrologové nemohli předem zjistit, o koho se jedná, a nepodváděli. V zadání bylo ze stejných důvodů změněno také místo narození z Heřmanic u Jaroměře na Hradec Králové. I kdyby však Kepler byl věděl, komu horoskop sestavuje, nijak by mu to nepomohlo -Valdštejn byl tehdy pětadvacetiletý chudý šlechtic a nic neznamenal.

      Koncem roku 1624 Valdštejn požádal Keplera, aby jeho horoskop zpřesnil. Poslal mu své poznámky o tom, co se z původního horoskopu vyplnilo a co nikoliv. Počátkem roku 1625 Kepler zkorigoval podle životních událostí čas narození a vypracoval druhou, podrobnější verzi horoskopu. Své předpovědi ukončil rokem 1634. Naplnění horoskopu se Kepler nedožil (zemřel 15.11.1630). Valdštejn se podle juliánského kalendáře narodil 14. 9. 1583, zemřel 25. 2. 1634 kalendáře gregoriánského. Zavedení gregoriánského kalendáře v říjnu 1582 způsobilo velký zmatek, neboť náhle zmizelo deset dní. V katolických zemích platil nový kalendář okamžitě, v protestantských se prosazoval mnoho let. U osob tehdy narozených se raději uváděla obě data. Proto například u Keplerova data narození je možné najít dva různé letopočty (z 27.12.1571 se převodem na nový kalendář stává 6. leden 1572).

      Keplerovy astrologické spisy jsou roztroušeny ve starém vydání jeho sebraných děl a těžko se hledají. Nikdy nebyly přeloženy do češtiny ani do moderní němčiny. Valdštejnův horoskop jsem překládal z Die Astrologie des Johannes Kepler. Eine Auswahl aus seinen Schriften. Eingeleitet und herausgegeben von Heinz Artur StrauB-Kloebe. Munchen und Berlin 1926. V německém textu (jak tehdy bylo běžné) je řada latinských formulací, které ponechávám v originále.

-vč-I. 1608


O všeobecném významu nebeského obrazce

      Jelikož se dotyčný pán narodil v uvedenou dobu, den a hodinu, mohu po pravdě říci, že se vůbec nejedná o špatnou nativitu, ale že naopak obsahuje velmi důležité znaky.
Za prvé Conjunctionem magnam Saturni et Jovis in domo prima.
Za druhé Mercurium et Solem in domo septima angulari;
za třetí Slunce in puncto cardinali aequinoctii autumnalis;
za čtvrté Martem ve svých hranicích a v znamení Slunce;
za páté jsou čtyři planety navzájem propojeny konjunkcemi, opozicemi, sextily a trigony, jmenovitě Saturn, Jupiter, Merkur a Venuše;
za šesté se nachází locus Conjunctionis magnae roku 1603 v 8. stupni Sagittarii in Medio Coeli této nativity; příští místo Conjunctionis magnae roku 1623 in Occasu. Jednu velkou chybu tato nativita však má - Měsíc je vrhán do 12. domu; k tomu by jiní Astrologi dodali, že v Kozorohu stojí ve svém Detrimento nebo že se nachází v domě škod.

      Kepler O rozličných významech

      Oněch 12 domů zmíněných na začátku vymysleli Astrologi proto, aby mohli různě odpovídat na to, čeho si lidé žádají vědět. Ovšem já tento způsob považuji za nemožný, pověrčivý, věštecký a za přívěsek arabského Sortilegium, kdy se na všechny otázky, které člověka napadnou, a to i bez znalosti hodiny narození, odpovídá ano nebo ne, čímž z Astrologiae činí Oraculum a consequenter spoléhají na vnuknutí ze strany nebeských (převážně zdvořilých) duchů.

      Protože nemám ve zvyku procházet všechny domy a odpovídat na speciální otázky, nebudiž mi proto vytýkán nedostatek píle, neboť tak činím v dobrém úmyslu.

      Kdyby v následujícím výkladu vyznělo něco na ten způsob, že jsem se spolehl na šťastnou náhodu a vše uhodl fortuita nebo contingentia, nebudiž tomu rozuměno jinak, než nyní vysvětlím: jestliže podle tohoto pravidla Astrologus, který některé věci předpovídá výlučně z nebes a nestuduje mysl, duši, rozum, sílu nebo tělo člověka, jehož se předpověď týká, pak staví na špatném základě, a pokud něco uhodne, je to jen díky štěstí. Vše, co člověk od nebes může očekávat, je otec, avšak duše člověka je matkou, a protože žádné dítě nemůže vzniknout mimo tělo matky, i kdyby těch otců bylo deset, doufá člověk marně ve štěstí shůry, jež by nemělo žádnou spojitost s jeho duší a myslí; tak jako děloha ženy si žádá mužské sémě, mnohem větší vztah mají skryté síly našich duší ke Configurationibus zjevujícím se na nebi, jimiž jsou tyto síly povzbuzovány a při narození člověka formovány a utvářeny.

      Na základě toho mohu o dotyčném pánovi napsat pravdu, totiž že má bdělou, čilou, vnímavou a neklidnou mysl; pídí se po všem novém a nehodí se pro obyčejný život a konání, nýbrž dychtí po nových, nevyzkoušených či jinak zvláštních způsobech, leč ve svých myšlenkách uchovává mnohem více, než kolik projeví navenek. Neboť Saturnus na východě je původcem hlubokých, melancholických, ale vždy bdělých myšlenek, přináší sklony k Alchymiam, Magiam, kouzelnictví, spolčování se s duchy, pohrdání a porušování lidských přikázání a mravů i všech náboženství; na všechno se zlobí a vše podezírá, ať už se jedná o dílo Boží nebo lidské, jako kdyby vše bylo samý podvod a za vším vězelo víc něčeho jiného, než se navenek přiznává.

      A protože Měsíc stojí ve zničení, bude mu tato povaha výrazně škodit a ti, kdo s ním budou rozmlouvat, jím budou opovrhovat a považovat ho za zvláštního netvora, který se bojí světla. A zvláštní také bude: nemilosrdný, bez bratrské nebo manželské lásky, nebude si vážit nikoho než sebe sama a bude se oddávat prostopášnostem. Krutý k poddaným, vztahovačný, lakomý, podvodný, v chování nerovný, většinou zamlklý, často vznětlivý, bojovný a neklesající na duchu, protože Slunce a Mars jsou ve stejném znamení. Saturn kazí jeho představy a zrozenec se často bojí zcela zbytečně.

      Ale nejlepší na tomto horoskopu je, že jako druhá planeta v něm stojí Jupiter, a ten dává naději, že většina nectností zmizí se zralým věkem, a Jupiter tuto neobvyklou povahu obdaří schopností vykonat důležité věci. Projevuje se zde také veliká ctižádost a touha po světských poctách a moci, čímž si zrozenec získá mnoho škůdců a veřejných i tajných nepřátel, ale těm bude většinou zavázán a zvítězí nad nimi, pročež má tato nativita mnoho společného s nativitou bývalého polského kancléře, anglickou královnou a mnohými dalšími, kdo mají také hodně planet na východě a na západě blízko horizontu. Proto není pochyb, bude-li zrozenec respektovat světa běh, že dosáhne vysokých poct, majetku a poté, co se naučí zdvořilosti, se též skvěle ožení.

      A protože Mercurius stojí přesně in opposito Jovis, chce získat uznání, jako kdyby ho k tomu hnala pověra, a s její pomocí za sebou potáhne množství lidu, nebo ho snad nějaká holota či tlupa nespokojenců postaví do čela spiknutí. Conjunctio magna Saturni et Jovis in asccendente loco in Angulis, et Sol in loco Oppositionis magnae anno 1613 v témž roce, jakož i letech předcházejících a následných zapletou jeho osobu do strašlivých zmatků, o čemž zevrubně pojednám dále.

      Kepler O rozličných dobách

      Doctrinam Directionum používám podle svého vlastního rozumného způsobu, na základě studia všech dosavadních. Pilnými výpočty jsem došel k těmto (špatné Directiones v 3., 7. a 9. roce věku pomíjím):

      V 11., 12. a 13. roce věku byl zrozenec neklidný a vzpurný, protože ascendens in trino Martis znamená cesty, Luna in sextili Saturni znamená viditelný neduh, ale přízeň starých lidí, Medium Coeli in quadrato Saturni neštěstí nebo snad špatné zacházení.

      Od 15. do 20. roku shledávám většinou dobrá znamení a Directiones Lunae ad trinum Mercurii, Sextilem Jovis, Medii Coeli ad Quadratum Mercurii et Jovis (zrozenec byl nejspíš neklidný a hašteřil se s učenci a Doctribus) Ascend. ad trinum Veneris.

      V 21. roce přichází velice nebezpečná Directio Ascendentis ad corpus Saturni a zároveň Lunae ad quadratum Martis, dotyčný patrně jen s velikými obtížemi vyvázl životem. Tehdy také byla conjunctio magna Saturni et Jovis in Medio Coeli tohoto horoskopu, která tuto osobu zapletla do podivných obchodů, jakož i zasáhla, ovládala a podněcovala její sprostou povahu. 1*

      V 23. a 24. roce věku měl Directionem Ascendentis ad corpus Jovis et oppositum Mercurii, Lunae ad trinum Solis, Medii Coeli ad Sextilem Martis. To mělo opět zlepšit zdraví, povzbudit mysl a podnítit dotyčného k cestám. Zrozenec byl hašteřivý, ale nakonec se zamiloval; byla to skvělá příležitost k bohatému sňatku.

      Tento a příští rok nevidím zvlášť dobře, protože horká planeta Mars přechází v létě třikrát přes gradum Ascendentis a způsobí mnoho neklidu a hněvivých myšlenek.

      Ani Saturnus ho v příštím roce neušetří, zvláště in Martio, Julio a Decembri, hlavně kvůli Directio Medii Coeli ad Quadratum Solis, Ascendentis ad Oppositum Solis. Dotyčný pán bude svéhlavý, hádavý, vzpurný, pyšný a troufalý, pro kteréžto nectnosti se může snadno dostat do nebezpečného sporu se svou vrchností nebo s jinými vysokými potentáty.

      V 28. roce, anno 1611, nastává Directio Slunce ad Martem a po ní brzy následují silné oppositiones Saturni et Jovis. Zrozenec se patrně stane vojevůdcem nebo bude jinak povýšen do politické hodnosti. Musí však dávat pozor, aby nebyl vznětlivý a vzpurný a nezaplatil za to svou kůží nebo nebyl stižen horkou nemocí. 2* (TBC, horečky, syfilis? - pozn. V. Č.)

      Rok 1613 zvěstuje velmi špatnou revoluci (= typ horoskopu, nikoli převrat - pozn. V. Č.), která je velmi podobná nativitě a dotyčný se octne ve velkém zmatku „zvláště může mít problémy s tekutinami a blouznit" (podle astrologické logiky, text je nejasný - pozn. V. Č.) propter Directionem Lunae quadrati ad Ascendens.

      V 33. roce je Directio Medii Coeli ad Lunae corpus, což je příležitost k výhodnému sňatku. Astrologi zpravidla tvrdí, že to znamená vdovu, která nebude hezká, ale zato bude bohatá na panství, dům, dobytek a peníze v hotovosti. Já se sice domnívám, že zrozenec jí dá přednost před jinými, i když to podle nebe nelze specifikovat, protože povaha a sklony člověka pro mě znamenají víc než hvězdy. 3*

      V 37. roce opět přízeň žen: Directio Solis ad sextilem Lunae.

      V 39. a 40. roce přichází velice nebezpečná Directio Ascendentis ad Oppositum Martis a zároveň Conjunctio magna Saturni et Jovis in cuspide Domus septimae. 4* Kdyby se na tuto direkci podívali astrologové, Marte in domo VIII. mortis versante, nepochybně by předpovídali smrt. Ale já si z toho beru pouze to, že zrozenec v té době nebude uvážlivý a snadno se octne v nebezpečí při pádu, skoku, boji - ale také z přemíry jídla a pití 5* a žádostivosti, tedy nebezpečí úplavice nebo pohlavní choroby. Nebude-li se mít dotyčný na pozoru, těžce na to doplatí, avšak bude-li obezřetný, ze všeho vyvázne.

Vladštejnův horoskop       Roky 42., 44. a 47. budou příjemné, takřka ženské, neboť jim vládnou příznivé Directiones Ascendentis ad trinum Lunae, Medii Coeli ad Sextilem Veneris, Solis ad Venerem.

      Od 47. do 52. roku začne výrazně vzrůstat jeho majetek, autorita a uznání, protože Ascendens, Medium Coeli, Sol se dostanou ad faustos radios Saturni, Jovis et Mercurii. V těchto krátkých letech vytvoří několik aspektů, k nimž se přidá desátý, a sice Měsíce ad trinum Martis. Mimo to ještě návdavkem dostane podagru (protože jinak je silné konstituce a nepodléhá mnoha nemocem). 6*

      V 57. roce se štěstí trochu obrátí kvůli unáhlenosti, kterou způsobí Directio Medii Coeli ad Quadratum Martis; ale je zde také Directio Asc. ad trinum Solis: podněcuje k okázalému chování a plýtvání.

      V 59. a 60. roce jsou opět krásné a příznivé Directiones Medii Coeli ad trinum Solis, Lunae et Solis ad suos sextiles. V 67. roce se octne Cauda Draconis in Ortum a přinese vlhkost. A třebaže v 69. Měsíc dojde do triangulo Veneris a osvěží přírodu, Anno 70 bude stát přede dveřmi directio Ascendentis ad quadratum Saturni a rovněž Měsíc se bude blížit Saturno, z čehož usuzuji, že vyrazí čtyřdenní horečka, kterou zrozenec ve svém věku těžko překoná, pokud ovšem nezemře v 28. nebo 40. roce na to, co jsem již popsal výše.

      „Vidit Deus omnia, quae fecit et ecce errant valde bona." Gen. I.

      1* Valdštejnova poznámka: „Ve 22. roce jsem měl uherskou nemoc a mor, Anno 1605 v lednu."

      2* Anno 1611 jsem nebyl nemocen ani povýšen na vojevůdce, ale nesnází jsem měl spoustu. - Anno 1615 v září jsem onemocněl a sotva vyvázl životem. V tomto roce, pár měsíců před nemocí, jsem byl jmenován vojevůdcem"

      3* „Anno 1609 v květnu jsem se oženil s vdovou, jak bylo výše živě popsáno. - Anno 1614 23. března zemřela a já jsem se oženil znovu s jednou pannou Anno 1623 9. června."

      4* Na hrotu 7. domu, tj. na descendentu - pozn. V. Č.

      5* „Anno 1620 v červenci jsem byl na smrt nemocen a způsobil jsem si to pitím. Prý jsem měl i uherskou nemoc, ale zkušenost a píle lékařova mě zachránila."

      6* „Podagru jsem dostal Anno 1620 v dubnu, ale až dosud s ní vycházím dobře, téměř bezbolestné."


Valdštejnův horoskop moderní zápis      
II.1625


      Roku 1625 Valdštejn poslal po podplukovniku Gerhardovi von Taxis svou první nativitu Keplerovi s prosbou, aby ji zrektifikoval; Taxisovi přitom píše:

      „. ..protože mé některé věci potkaly dříve, jiné později než měly, napsal jsem k tomu poznámky a Kepler bude muset své Judicium zkorigovat. A vyložit podrobněji než tenkrát, abych věděl na každý rok, budu-li mít štěstí nebo ne, jestli budu pokračovat ve válce nebo ne, a také jestli zemřu doma nebo v cizině. Protože někteří matematici mi říkají, abych žil mimo svou vlast, že zemřu později, a většina z nich tvrdí, že umřu na apoplexii. Rád bych věděl, co o tom soudí Kepler. Předpokládám, že za dva týdny budu ve Vídni.

      P. S. Jaké národnosti nebo profese jsou moji occulti et publici inimici, neboť i to se dá z horoskopu vyčíst."


      Kepler v lednu 1625 vypracovává mnohem podrobnější horoskop a vysvětluje Valdštejnovi: „Na začátku píše (tj. Taxis - pozn. V. Č.) de dato 16. prosince z Vídně, že zrozenec připsal ad marginem mých dřívějších Judicií, že některá Accidentia odporují tomu, co jsem byl předpovídal. Ale jenom o rok dříve nebo později, z čehož lze korigovat správnou minutu a hodinu a zrektifikovat tak horoskop a vyložit jej lépe.

      Následuje obsáhlý výklad ex post - proč bylo co dříve nebo později, jak se mění zrozencovy vlastnosti atd. Pro nás jsou podstatné až předpovědi na zbytek života. Kepler opravil čas narození asi o 16 minut a vypočítal solární revoluce na roky 1624 - 1630. Solární revoluce je prognostický horoskop, jenž se počítá na okamžik, kdy Slunce vstoupí do přesně stejného bodu, tj. úhlového stupně, minuty, popř. vteřiny jako v radixu, tj. horoskopu narození. Tento horoskop platí jeden rok (od narozenin do narozenin) a detailněji ukazuje, co se v tomto roce bude dít. (A ještě proč je tak důležitý přesný čas: chyba v čase narození o čtyři minuty způsobuje chybu o jeden rok v prognóze.)

Valdštejn       Revoluce roku 1624, která začala v září.

     
Tato revolutio je příznivá. Když jsem před nějakým časem viděl, že král francouzský, jenž se také narodil 15./25. září a měl letos rovněž takovou revoluci, dal jsem to některým císařským radům na vědomí jako varování. Všechny planety jsou in satellitio Solis s výjimkou Měsíce. Conjunctionem Jovis et Martis jsem ve svém Prognostico označil za důležitou a vztáhl ji na silné a pozoruhodné revoluce, a vedle toho na způsobení velkých ztrát. Jedno se stalo při zastavení alsaských pánů na útěku; nevím, co podobného by se ještě v říšských záležitostech mohlo stát. Druhé spočívá až dosud na nepřátelských zločinech protivníkovy Ligy: ale dojde-li ke ztrátám na říši nebo v dědičných zemích, to mi není známo. Pěknou změnu dostaneme v comparatione cum Radice, cum Locis Lunae et Gradum Ascendentium, nyní je to všechno přesné a ostré. 1*

      Directio Medii Coeli ad Sextilem Veneris je také pěkná: item Luna occupat in Revolutione suum locum Directionis. Potentát, jenž si cení astrologie tolik jako zrozenec a tohle všechno ví, by vyslal svého plukovníka, který má také takovou mohutnou revoluci (poté, co by se ujistil jeho věrností), proti nepříteli v cizině.

      Ao 1625

      30. ledna Mars na mediu coeli

      24. února kvadratura Jupiter-Mars blízko kvadratury Slunce

      2. dubna trigon Jupiter-Mars v opozici s radixem

      kolem 7. května Mars na ascendentu

      kolem 16. června Mars v kvadratuře s MC

      kolem 15. července Jupiter v opozici s Marterh

      2. srpna Mars v opozici se Sluncem

      15. srpna Jupiter v konjunkci se Sluncem

      Tento měsíc Mars zůstává stationarius

      in opposito Solis a zazáří rudě; bude těžké mu odolávat a chránit se před neblahými změnami, které tato revoluce přináší. Sečteno: válka se již rozbíhá, je třeba tasit meč - od toho dobrý Politicus může čekat víc než v letech míru o politice diskutovat.

      Revolutio in Septembri 1625

      Saturnus a Jupiter jsou stále ještě in Satellitio Solis, ale Mars in opposito, inque loco Jovis Radicis, Luna in suae Radicis opposito, Venus in Occcasu Radicis.
I tato Revolutio je příznivá, disponuje k důležitému jednání, ale také k mrzutému pozadí, jako kdyby člověka věznila podagra a nebylo možné jí uniknout.

      V říjnu Saturn v kvadratuře s MC v radixu

      Kolem Andrey Mars v opozici se Sluncem

      Ao1626

      V lednu Jupiter a Mars v opozici s Martem v radixu

      20. února Mars v kvadratuře s ascendentem a Venuše na ascendentu

      V březnu Saturn v kvadratuře s MC

      4. dubna Mars na IC, Jupiter na Martovi v radixu

      V červnu Jupiter v kvadratuře s Martem

      17. července Saturn v kvadratuře s MC, Mars a Venuše na descendentu 2*

      Revolutio in Septembri 1626

      Dobré Directiones (v předpovědi na 47. až 52. rok v původním horoskopu - pozn. red.) začínají působit s dovršením 43. roku věku zrozence (podle korigované nativity), neboť se všechny planety nacházejí blízko Slunce - Jupiter, Venuše a Luna. Saturnus ante Solem, Mars junctus Soli exacte! Tato revoluce odpovídá zrozencově povaze; neboť získá-li zvýšením své autority moc, peníze a statky, bezpochyby tím uškodí světu a mnoha lidem, zrozenci to přinese nepřátele, odpor, překážky a aby té hořkosti nebylo málo, ozve se také podagra.

      5. září konjunkce Saturna s Martem v opozici na Saturna v radixu.

      14. září konjunkce Slunce - Mars na radixovém Slunci 3*

      3. prosince konjunkce Jupitera s Martem na ascendentu v radixu

      Aol627

      V lednu bude Saturn stacionární blízko Slunce

      8. ledna Mars na MC v radixu

      3. února Mars v kvadratuře se Sluncem (rad.)

      V březnu Jupiter v sextilu s radixovým Sluncem a stacionární v kvadratuře s aktuálním Sluncem

      7. dubna Mars na ascendentu v radixu

      11. května Mars v kvadratuře s radixovým MC

      5. června Mars v opozici se Sluncem vradixu

      14. srpna Mars v kvadratuře s ascendentem (rad.)

      11. srpna zatmění Slunce na descendentu v radixu

      Revolutio in Septembri 1627 4*

      Opětovně Slunce in Conjunctione Saturni, Sextili Jovis, platico Trino Martis, et Oppositio platica Jovis, Martis et Luna in loco Saturni Radicis. Jestli tato Revolutio souhlasí s direkcemi, jak uvedeno výše, je víc zlá než dobrá. I když se zrozenci povede hned vše, přesto nebude v dobré náladě, ale naopak ve stresu, bude zamlklý a vyvolá si nepřátele i mimo své oponenty. Ale není to na závadu, neboť tato Revolutio razí cestu vpřed a vede k vítězství.

      16. září Saturn na Slunci (rad.) v trigonu s Martem

      11. října Jupiter v sextilu se Sluncem (rad.) 5*

      Začátkem prosince Jupiter na MC

      Ao 1628

      12. března Jupiter v kvadratuře se Sluncem (rad.)

      5. března Mars na IC (rad.)

      9. dubna Mars v kvadratuře se Sluncem a v opozici s Jupiterem

      1. června Jupiter v kvadratuře se Sluncem, Mars v sextilu se Sluncem (rad.)

      Téhož měsíce je Saturn stacionární kolem Slunce v rad.

      27. června Jupiter na ascendentu

      4. září Mars v konj. se Sluncem (rad.)

Valdštejn      Revoluti o in Septembri 1628

      Blíží se dobrá Directio Medii Coeli ad Sext. Jovis. Ale přesto se tato Revolutio nezdá být nejlepší, neboť i když obě nejostřejší planety, Saturnus a Mars, jsou in Satellitio, přesto tvoří špatnou konjunkci a nacházejí se occidentales sub radiis separati a Jove. Téma Accidentarium je tak půl na půl, Jupiter in Ortu, ale jinak všechny planety a Luna in Octava et Nona.

      30. října Jupiter kvadrát Slunce (rad.)

      12. listopadu Mars kvadrát ASC (rad.)

      2. prosince Jupiter in Loco Solis Radicis

      17. prosince Mars in M.C. Radicis

      Ao l629 6*

      12. ledna Mars kvadrát Slunce (rad.)

      12. února konjunkce JupiterMars kvadrát Saturn

      14. března Mars na ASC

      21. března Jupiter trigon Slunce (rad.)

      15. dubna Mars kvadrát MC

      10. května Mars opozice Slunce (rad.) 7*

      11. července Mars kvadrát ASC 1. srpna trigon Jupiter-Mars v trig. se Sluncem (rad.)

      17. srpna Mars na IC

      Tato revoluce je prostřední. Sol in quadrato Martis dává pokračovat podagře, in quadrato platico přináší pocty, jakož i Luna An Sextili Jovis; Saturnus in auadrato Jovis přináší boj, Thema Accidentarium je šťastné. Jupiter in M. C. Asc. idem quod Directionis circa faustos radios Jovis et Venerís Radicis.

      9. Novembris Jupiter in Trino Solis Radicis a k tomu Saturnus in loco Martis Radicis in quadrato Jovis.

      Ao 1630

      29. Januarii Jupiter in Ortu Radicis 8*

      5. Junii Mars in Occasu Radicis

      14. Junii Jupiter in quadrato MC Radicis

      20. Julii Jupiter in opposito Martis et Venus in opposito Lunae a všechny čtyři planety in configuratione cum MC Radicis a Mercurius circa Occasum Radicis Stationarius

      16. Augusti Mars in loco Solis Radicis

      Pokud se vůbec podívám na revoluce několika příštích let, nevidím žádnou Evidentiam, protože direkce podle korigovaného horoskopu jsou pro příští roky výtečné. Domnívám se tedy, že účinek díky nebesům (o pozemských příčinách pomlčím) potrvá až k pěti Oppositionibus Saturni et Jovis Ao 1632, 1633 a 1634, které zpočátku míří ad loca Directionum in 23° Mercurii in Scorpione, ale Ao 1634 se zastaví ad Quadrato inque opposito Solis, Veneris et Mercurii vytvoří podivuhodný kříž, čímž se opět vracím k svému Prognosticum (viz konec původního horoskopu - pozn. red.), a tatáž doba by chtěla spojit hrozící strašlivé zmatky v zemi se zrozencovým štěstím.

      A protože vyhlídka de praesenti na dostatečná léta nepřinese žádné zvláštní hnutí mysli, ani já nemám čas pokračovat v tak dalekosáhlých podrobnostech, a proto tímto skončím.

      Jelikož zrozenec není sám, kdo cítí tak zvláštní a velikou radost z astronomie, nýbrž je z předložených otázek zjevné, že už má dost únavného válčení, které ničí zemi, je třeba pomyslet ještě na jednu jeho výtku: z jakých přirozených příčin člověk obnovuje své síly tím, že se zabývá astronomií a filosofií, než když ho bolestná podagra uvrhne do postele a člověk nemůže dělat jinak nic vznešeného: chtěl bych mu od Boha vyprosit opravdové porozumění pro astronomii, nenakažené pověrou a nekalící rozum; sobě pak od téhož naopak tolik peněz, aby se mohl rekreovat nerušen nářkem chudých.

      1* „...v nekorigovaném horoskopu to mdo být o čtyři roky později."

      2* „V srpnu porazil Dánsko."

      3* „Na podzim v Uhrách."

      4* „Dánové vyhnáni z Holštýnska, Jutška a Meklenburska."

      5* „Saganské (bájné) léno. Meklenburské čtveráctví. Obléhán Stralsund."

      6* „ Obléhán Magdeburk, lid ve Vekau, v Prusku a Itálii."

      7* „Meklenburské léno."

      8* „Meklenburský hold."

      9* Valdštejn byl zavražděn v Chebu 25. února 1634.


     
Jakto vidí hvězdopravec
aneb Conjunctio magna


      Na druhém horoskopu z roku 1625 je i laikovi nápadná jeho stručnost a přemíra astrologické latiny. Kepler byl obezřetnější, neboť tentokráte již pracoval pro mocného muže s velikým vlivem. Také si musíme uvědomit, že povědomí o tom, jak funguje astrologie, bylo tehdy něco jako dnes obecná počítačová gramotnost. Kepler si proto mohl dovolit „zašifrovat" špatné předpovědi do přehledu direkcí a tranzitů. Valdštejn tomu musel rozumět (neb se astrologií sám zabýval), zřejmě jako když jeden lékař čte diagnózu po druhém, a bylo mu tedy jasné, že v dny, kdy mu Mars tranzituje přes ascendent, může utrpět újmu, aniž by to od Keplera musel dostat explicitně naservírováno.

      Kepler byl opravdu skvělý astrolog, což astronomové tají a neustále se ohánějí Keplerovými výroky - vůči astrologii kritickými - které však spíše patří nedobré úrovni řemeslné astrologie, do které tehdy stejně jako dnes fušoval kdekdo. Ostatně i v explikaci Valdštejnova horoskopu se Kepler několikrát distancuje od svých „konkurentů".

      Sestavení horoskopu bylo velice pracné, protože neexistovaly efemeridy (ty Kepler léta sestavoval pod názvem Rudolfínské tabulky), bylo třeba pozorovat a pracovat s astrolábem. Proto se prognózy sestavovaly velice složitě pomocí nejrůznějších metod direkcí (budoucí události se vypočítávají z radixu) a bez možné kontroly pomocí tranzitů. Dnes si tranzity můžeme nalistovat v efemeridách nebo vyjet z počítače, ale tehdy skutečně nebylo jednoduché spočítat postavení planet za dvacet let - běžně dostupný byl prakticky pouze aktuální stav, a to ještě většinou díky pozorování. Chyb v běžných horoskopech sestavovaných astrologickými nádeníky muselo být víc než dost.

      Co je to tedy ona velká konjunkce, jež ve Valdštejnově horoskopu hraje takovou roli? Konjunkce a další aspekty planet probíhají v pravidelných cyklech. Tehdy, kdy nám sluneční soustava končila Saturnem, byl jedenadvacetiletý saturnsko-jupiterský cyklus nejdelší (dnes je to pětisetletý neptunsko-plutonský). Od této konjunkce se vždy čekaly veliké změny a důležité události. A Valdštejn ji má ve svém horoskopu narozeni, proto pro něj byly tak důležité roky 1603 a 1623-4. Ve dvaceti letech věku se tato conjunctio magna odehrála na jeho středu nebe (medium coeli), což je jakýsi bod realizace či kariéry v horoskopu. Astrologická interpretace tedy zní, že Valdštejn byl hvězdami popohnán k mimořádným činům, k nimž byl ostatně velkou konjunkcí v radixu předurčen. Ve čtyřiceti tato konjunkce připadla na descendent, bod otevření se světu - tedy nabytí veřejného vlivu. To, že ona velká konjunkce působila na velmi důležité body v horoskopu, je veliká výjimka - každý takové štěstí nemá. I z toho lze astrologicky odůvodnit, že Valdštejn, ať už si o něm myslíme cokoli, byl člověk mimořádný, přesněji řečeno, člověk povolaný vykonat veliké dílo. Jak se toho zhostil, je už pozemská stránka věci - od Keplera se mu dostalo náležitého poučení. Deset let po konjunkci stojí tyto planety v opozici, aspektu tradičně špatném, nicméně k činům vyzývajícím - u Valdštejna v jeho deseti, třiceti a padesáti letech (berme vše s tolerancí plus minus rok).

      Co nám o konjunkci Jupitera se Saturnem píší renomovaní autoři?

      Dr. Jan Kefer ve své Praktické astrologii (1939): „Příznivé či nepříznivé dle postavení vládce ve znamení, ve kterém se konjunkce děje. V mundánním horoskopu změny ve vládě, revoluce, válka. Výhodné pro majetek a jednání s úřady."

      Danieli (1936): „Důležitost tohoto aspektu pochopíme, uvážíme-li, že konjunkce nebo oposice nastává jednou za 20 let, kdy nastanou 2 sextily, kvadratury a trigony, jednou v aplikaci, po druhé v separaci. Konjunkce nebo oposice vyjadřuje ovšem důležitější vliv. Částečně jest tento aspekt nejlepší a nejšťastnější hlavně při konjunkci, je-li ještě Slunce nebo Luna v konjunkci (trigonu, sextilu) a není-li Mars, Uran, Neptun poškozen, v rohových domech (1. nebo 10.) a pak obdržíme nejzdařilejší konstelaci, ve které se někdo múze naroditi. Takový člověk stane se mravní i duševní výší proslulým a věhlasným, zena taktéž se vyznamená (je-li harmonická Venuše a Luna), aneb se provdá za slavného muže, aneb tento se takovým stane. Harmonie těchto dvou superiorních planet ukazuje člověka neobyčejné sebekontroly, která mu slouží přiblížiti se božskému vzoru a býti ke službě bližním. Pevné zdraví, neochvějný charakter, plné uplatnění schopností, získá autoritu a slávu, hmotné poměry výtečné. Horoskop bývá i jinak dobrý, zvláště pro dům, kde je Jupiter a Saturn. " (Nutno podotknout, že Valdštejn má onu velkou konjunkci aspektovanou špatně, tedy vše se zpravidla převrací do minusu.)

      Herbert A. Lohlein (1988): „Tento aspekt zasluhuje zvláštní pozornosti, neboť mimořádně závisí na dalších aspektech Saturna v individuálním kosmogramu. Správnou analýzu získáme jen v souvislosti se zbytkem horoskopu. Obecně tento aspekt působí ve smyslu koncentrace, ale silně vztažené na světový názor, přesvědčení a nese tedy v sobě sklon k jednostrannosti a netoleranci. Úspěchy od takových špatných aspektů Jupitera přicházen výlučně skrze maximální trpělivost a oddanost. Obě planety jsou protichůdných povah: zatímco Jupiter je symbol expanze a přehánění, Saturn má tendenci omezující. Cílevědomostí a tvrdošíjností lze jistě dosáhnout velkých úspěchů, ale jen když se zrozenec vyvaruje sebeuspokojení. Aspekt nastává každých 21 let. Častý výskyt veřejných povolání. (...) Tato konstelace má už dva tisíce let mimořádný význam: vždy zvěstovala důležité změny v lidských dějinách. (...) Tehdy se mluvilo o Hvězdě betlémské a myslela se tím ona velká konjunkce, která v roce 7 před naším letopočtem zářila na obloze devět měsíců. Přesně tři čtvrtě roku stály Jupiter a Saturn, největší planety naší sluneční soustavy, na 21. stupni Ryb, znamení Mesiáše."

      Po conjunctio magna je ve Valdštejnově horoskopu nejdůležitější Mars. I jeho aspektů (viz ony přehledy v druhém horoskopu) je třeba všímat si při historicko-astrologické komparaci.

     
Vybrané části přeložil a poznámkami opatřil VÍTĚZSLAV ČÍŽEK
Vyšlo v časopise Tvar 10/1997Převzato z diskuzního fora Astrology Pacific:

Zobrazení dotazů a odpovědí
Genetika
171 dotaz odeslal(a) Alena v Úterý 2.Listopadu 2004 08:57:07
Vážený pane Tichý, přečetla jsem si nový článek od pana Čížka a zaujala mne zmínka o Keplerovi a genetice. ("objevil kromě svých astronomických zákonů pomocí astrologie i pravidla dědičnosti (oficiální věda však bere za základ genetiky...)".
Bylo by možno se o tomto více rozepsat?

Re: Genetika
2 odpověď odeslal(a) Vítězslav Čížek v Úterý 2.Listopadu 2004 09:00:01
Kepler a dědičnost
To se tak traduje mezi starými astrology, já to znám z vyprávění Šimandlova žáka Jaroslava Mixy (1928-2000). To byl machr na historické osobnosti a nad dědičností myslím bádal už v 50. letech v buňce Šimandl, Šob, Mixa. Kepler samozřejmě neformuloval zákony dědičnosti jako o 250 let mladší Gregor Mendel, ale připadá mi to logické. Sestavoval horoskopy lepším lidem s rozvětveným rodokmenem a rodové dispozice se tam musely nutně projevit. Nejsem znalcem Keplerova díla, jen jsem si trochu něco přečetl o něm. Doporučuji přečíst si knížku Zdeňka Horského „Kepler v Praze“. Vyšla v Edici Kolumbus sice už r. 1980, ale tehdy vycházely knihy ve velkých nákladech a státní podniky bez reptání dodávaly povinné výtisky, takže v knihovnách bude. Na str. 237 je zajímavá zmínka:
„V jeho (tj. Keplerově) pozůstalosti je zachováno asi na osm set horoskopů, z nichž některé počítal jen z jakýchsi cvičných důvodů, ale mnohé opravdu na objednávku. V této sbírce jsou vedle sebe i horoskop Valdštejnův, i jeho zprostředkovatele Taxise.“ Domnívám se, že Kepler, který měl vždycky hluboko do kapsy, horoskopy bez honoráře nepočítal pro ukrácení dlouhé chvíle, zvlášť když uvážíme, jakou to tenkrát dalo práci a jak dlouho to trvalo. Určitě si něco ověřoval a něco vybádat musel, akorát už o tom nenapsal ucelený traktát. Ono taky nebylo radno prozrazovat veřejnosti, byť odborné, jak se v astrálech projevuje dědičné zatížení mocných rodů. A nebo si celkem logicky střežil své výrobní tajemství. Dr. Zdeněk Horský byl patrně jediný badatel, který se v Keplerově pozůstalosti vyznal, a určitě jediný, kdo prostudoval jeho astrologické materiály. Ale toho už se taky bohužel hezkých pár let nemůžeme zeptat.
Astrální zákonitosti zrození v 50. a 60. letech zkoumali manželé Gauquelinovi, to znám taky jen zprostředkovaně. Došli k závěru, že příslušný tranzit probudí plod a ten vyvolá řetěz porodních reakcí a procesů, a ne že si matka řekne: „Už jsem se s tebou, parchante, natahala za těch devět měsíců dost, jseš donošenej a koukej vypadnout.“ Oni jednak porovnávali dvojčata astrální (vyhledávali je hlavně v německých matrikách, které evidují i čas narození) s dvojčaty biologickými, a taky pátrali po rodičích, kteří byli jakž takž schopni určit den početí (např. tzv. víkendová manželství, kdy třeba jeden z nich přes týden pracuje v jiném městě). Není mi známo, že by se Gauquelinovi odvolávali na Keplera, ale moc bych se divil, kdyby ho pominuli. Na francouzském internetu určitě něco najdete (což zrovna mně není nic platné), na německém a anglickém taky něco musí být. Jejich práce jsou známé a vážené a byly publikovány.
Ale zpátky ke Keplerovi: ve své době neměl konkurenci a nikdo tenkrát neuměl korigovat čas narození jako on. Podle mně to lze dvěma spolehlivými způsoby. Podle událostí (čím je zrozenec starší a víc toho prožil, tím lépe – u dětí to nejde), nebo porovnáváním s horoskopy rodičů a předků. Hermovy váhy jsou podle mě použitelné leda v případě, že k oplodnění došlo před komisí poté, co žena byla přivedena ze samovazby, kam ji uvrhli při poslední menstruaci. Typologické znaky mi taky nepřipadají spolehlivé, určitě jste se setkala nebo setkáte s „dědičným ksichtem“, jehož nositelé v rodině mají různé ascendenty. Takže jakési zákony dědičnosti musely být pro Keplera užitečnou a spolehlivou pomůckou při korigování horoskopů. Ale je to samozřejmě jen moje logická dedukce inspirovaná debatami s astrologem, který mě hodně naučil.

Omlouvám se moc za tak pozdní odpověď, ale Váš dotaz mě zaskočil v dost komplikované životní situaci, kdy jsem nebyl schopen přepnout si hlavu na hvězdičky ani projíždět internet.
Zdraví Vítězslav Čížek

Re: Genetika
3 odpověď odeslal(a) Alena v Úterý 2.Listopadu 2004 10:56:35
Pane Čížek děkuji mockrát za příspěvek.
To měl tedy Kepler recht, že u těch šlechtických rodů se to rodové zatížení (někdy-vyjímečně- i plusy) lépe pozná.
Je to moc zajímavé téma,připadá mi,že někteří potomci jdou pouze v obměněných šlépějích, někdy ovšem někteří stáčí rodové kormidlo vehementně jiným směrem, případně někdo schytá pouze rodovou nápravu,někdy zase jen brousí k dokonalosti rodové přednosti-móóc zajímavé k přemýšlení o tom jak to vlastně všechno je.
Poděkování za zajímavé čtení i nasměrování.

Re: Genetika
4 odpověď odeslal(a) Alena v Úterý 2.Listopadu 2004 10:59:04
P.S.
Také je asi zajímavé téma ono "přes koleno", když např. talent míjí potomky, ale vynoří se pak zase u prapotomků (vnuků).

Re: Genetika
5 odpověď odeslal(a) Anonymous v Úterý 2.Listopadu 2004 11:00:31
P.S.2
Možná je to způsobeno tím, že babičky a dědečky nejvíce (ale nejen) charakterisuje 1. a 7.dům.

Re: Genetika
6 odpověď odeslal(a) Jarmila v Úterý 2.Listopadu 2004 18:44:59
Babičky a dědečci charakterizuje 1. a 7.dům. To mě moc zaujalo, mohla bych poprosit o další informace nebo odkaz na literaturu?
Já jsem s mojí babičkou tak spřízněná, až mě to překvapuje. Dokonce máme i stejné operace, mnohdy se přistihnu, že opakuji její věty. Byl to můj miláček, moc na ni vzpomínám.
Maminka ( její dcera) pro mě byla spíše jako starší dcera, ale babička, to byl sice občas výprask, ale jinak bezpečí a jistota, teplo, buchty, osobitý humor a skvělé životní postřehy, které oceňuji až teď, po letech.

Re: Genetika
7 odpověď odeslal(a) Alena v Úterý 2.Listopadu 2004 20:20:43
Paní Jarmilo, to je celkem jednoduché počítání.
4. a 10. dům je otec a matka(dnes už se rozhoduje spíše dle toho kdo byl "mateřštější"(4.d.),případně kdo více nasměrovával na společenské postavení (10.d.) než striktně že 4.dům je matka, 10.dům otec.
Čili pak 4.dům od 4.domu= 7.dům
4.dům od 10.domu=1.dům
I pokud počítáme 10.dům od 4.domu dojdeme k 1.domu
podobně 10.dům od 10.domu=7.dům
Myslím si ale, že nejde též brát tak striktně, že by např.7.dům byla matka matky a 1.dům matka otce, asi je lépe se spokojit s tím,že 1. a 7. dům by měl dosti charakterizovat prarodiče.
V některých knihách lze na tohle i narazit ale těžko bych už vzpomínala přesně v kterých.
To co uvádíte o své babičce, je moc zajímavé,já mám podobnou zkušenost, cítím se mít více v povaze po obou babičkách než přímo po matce.

Re: Genetika
8 odpověď odeslal(a) Alena v Úterý 2.Listopadu 2004 20:26:42
Ale nasměrovala jste mě na zajímavou myšlenku-matka naší matky by byla jakýmsi prototypem našich vztahů - 7.dům. Když se zamyslím nad sebou a svými vztahy, mohlo by být. Tohle téma by chtělo asi více rozebrat,od více lidí a zkušeností.

Re: Genetika
9 odpověď odeslal(a) Alena v Úterý 2.Listopadu 2004 20:49:26
Ještě jako nalákání na tuhle otázku můžu dodat, že v článku o zkoumání DNA v případě lebky Mozarta, kdy hodlají jeho údajnou lebku porovnávat s ostatky jeho příbuzných se píše: "Zájem je hlavně o ženské pozůstatky kvůli mitochondriální DNA, která nepodléhá mutacím, a rodová příbuznost se proto podle ní spolehlivě zjišťuje".
Čili DNA v ženské linii je to,co nepodléhá mutacím a co by tedy mělo být předáváno.
Vypadá to, že muži jsou trochu opomíjeni - vypadá to tak, že příroda preferuje ženskou linii a muži nanejvýše dávají (hrdě) své jméno-:))

Re: Genetika
10 odpověď odeslal(a) Jarmila v Úterý 2.Listopadu 2004 22:38:30
Milá Aleno,
děkuji za zajímavé náměty k přemýšlení.
Ať žijí babičky a zrovna dneska na Dušičky!

Re: Genetika
11 odpověď odeslal(a) Jarmila ve Středu 3.Listopadu 2004 18:32:04
Dobrý večer, tak jsem si půjčila "Keplera v Praze" a těším se na zajímavosti.
Převzato z diskuzního fora ČAS:

Johannes Kepler
8 odpověď odeslal(a) Jiří v Úterý 28.Června 2011 08:52:39

Johannes Kepler,
astrolog, matematik a astronom, se narodil dvacátého sedmého prosince, Léta Páně roku patnáctistého sedumdesátého prvního ve švábském městě Weil, které leží na souřadnicích 48 stupňů 45 minut severní šířky a 8 stupňů 52 minut východní délky ve vinařské oblasti poblíž Stuttgartu v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko a které se dnes jmenuje Weil der Stadt.

Jeho rodiče měli svatbu, dle tehdy platného juliánského kalendáře, 15. května LP 1571.
Johannes Kepler se narodil patrně předčasně. Byl nejstarší z osmi dětí, měl šest bratrů a jednu sestru.
Jméno dostal novorozenec podle apoštola Jana, kterému jest 27. prosinec zasvěcen.

Josef Smolík v knize Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století, vydané v Praze v roce 1864, v kapitole Jan Kepler, na straně 108, uvádí jako místo Keplerova narození württemberskou vesnici Magstatt nedaleko říšského města Weilu. Odvolává se přitom na Keplerův životopis z pera Jakuba Malého, který vyšel v časopise Živa v roce 1857.
Čas Keplerova narození je v různých pramenech uváděn všelikerý v rozmezí přibližně dvou hodin okolo druhé hodiny odpolední, přičemž se prameny liší v tom, o jaký čas se jedná.
Někdy je časový údaj uveden v UT, jindy v místním čase, zhusta není specifikován. V některých pramenech bývá datum narození uvedeno podle gregoriánského kalendáře, podle něhož pak připadá na 6. leden 1572. Prameny se shodují v tom, že se Kepler narodil odpoledne.

Jak nás upozornil Milan Špůrek, který se Keplerovým horoskopem zevrubně zabýval, na straně 476 pátého svazku [1] je obrázek Keplerova radixu sestaveného pro 1 hodinu 30 minut odpoledne. Tento čas byl potvrzen i v osmém svazku [1] na straně 672, kde je ale také uvedeno, podle Keplerových vlastních záznamů, že byl počat 16.května 1571 v 16:37 místního času a jeho matka byla těhotná 224 dnů a deset hodin.
Z tohoto zápisu se dá spočítat, že se Johannes Kepler narodil odpoledne ve 14:37 tehdy platného času, dne 27.12. LP 1571.

Americká astroložka Lois M. Roddenová ve své monografii Astrodata II. uvádí nativitu 6.1.1572 (gregoriánský kalendář) ve 2:37 p.m. LMT. Tento čas je také uveden v Taegerově databázi, odkud byl převzat do databáze programu Johannes 14:37 LT = 14:01:32 UT.
LT nebo také LMT Local Mean Time znamená místní střední sluneční čas.

Aby to celé bylo ještě zajímavější, také na straně 294 osmého svazku [1] je uvedena nativita Keplera z pera lékaře Helisaea Röslina z roku 1593, pro čas narození 2 hodiny 30 minut po poledni.

Nutno ale podotknout, že místní čas, neboli místní střední sluneční čas, je čas plynoucí rovnoměrně, zatímco pravý místní sluneční čas, který ukazují sluneční hodiny v daném místě, plyne díky nerovnoměrnému zdánlivému pohybu Slunce po obloze také nerovnoměrně. Rozdíl mezi středním a pravým slunečním časem vyjadřuje tzv. časová rovnice. To ovšem znamená, že se střední čas od pravého místního slunečního času v dané lokalitě může lišit podle toho, v které části roku se časové měření odehrává. Maximální časový rozdíl může dosáhnout až šestnácti minut a dvaceti jedné vteřiny.

Je velmi pravděpodobné, že časový údaj je uveden v pravém místním slunečním čase, který ve Weilu ukazují sluneční hodiny.

Zmíněnou časovou korekci středního slunečního času na pravý, stejně jako různá data přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář v různých zemích, by měli vzít do úvahy všichni badatelé, kteří se středověkými časovými údaji zabývají. Podrobnější informace o středověké dataci a časomíře jsou v [5] a [6].

Z toho pohledu je zajímavé, že místní střední sluneční čas 14:37 LT je přesně 14 hodin, 30 minut a 24 vteřin místního pravého slunečního času pro Weil, což se velice dobře shoduje s časem, který uvádí i Helisaeus Röslin v horoskopu, který pro Keplera, zřejmě na jeho osobní žádost, zpracoval.

  • Použitá literatura
  • [1] Joannis Kepleri astronomi opera omnia, svazek 1 až 8, vydal Christian Frisch, Frankfurt am Main und Erlangen v letech 1858 až 1871
  • [2] Zdeněk Horský, Kepler v Praze, vydala Mladá Fronta, 1980
  • [3] Špůrek Milan, Fišerová Daniela: Hvězdy a osudy, Mladá Fronta, Praha 1993
  • [4] Gustav Friedrich, Rukověť křesťanské chronologie, vydala Filosofická fakulta university Karlovy, 1934,
  • [5] Marie Bláhová, Historická chronologie, vydalo nakladetelství Libri, 2001.

Re: Astrologie a fyzika
9 odpověď odeslal(a) Jiří v Úterý 28.Června 2011 13:25:44
http://astrolot.cz/zajimavo/83_valdstejn.html

Rád bych na tomto místě upozornil na skvělý překlad Vítězslava Čížka a to Valdštejnova horoskopu z pera Johannese Keplera.

"Roku 1608 vypracoval Kepler horoskop pro mladého šlechtice. Tehdy se horoskopy běžně objednávaly pomocí prostředníka, - aby si astrologové nemohli předem zjistit, o koho se jedná, a nepodváděli. V zadání bylo ze stejných důvodů změněno také místo narození z Heřmanic u Jaroměře na Hradec Králové. I kdyby však Kepler byl věděl, komu horoskop sestavuje, nijak by mu to nepomohlo -Valdštejn byl tehdy pětadvacetiletý chudý šlechtic a nic neznamenal.

Koncem roku 1624 Valdštejn požádal Keplera, aby jeho horoskop zpřesnil. Poslal mu své poznámky o tom, co se z původního horoskopu vyplnilo a co nikoliv. Počátkem roku 1625 Kepler zkorigoval podle životních událostí čas narození a vypracoval druhou, podrobnější verzi horoskopu. Své předpovědi ukončil rokem 1634. Naplnění horoskopu se Kepler nedožil (zemřel 15.11.1630). Valdštejn se podle juliánského kalendáře narodil 14. 9. 1583, zemřel 25. 2. 1634 kalendáře gregoriánského.

Zavedení gregoriánského kalendáře v říjnu 1582 způsobilo velký zmatek, neboť náhle zmizelo deset dní. V katolických zemích platil nový kalendář okamžitě, v protestantských se prosazoval mnoho let. U osob tehdy narozených se raději uváděla obě data. Proto například u Keplerova data narození je možné najít dva různé letopočty (z 27.12.1571 se převodem na nový kalendář stává 6. leden 1572).

Keplerovy astrologické spisy jsou roztroušeny ve starém vydání jeho sebraných děl a těžko se hledají.
Nikdy nebyly přeloženy do češtiny ani do moderní němčiny.
Valdštejnův horoskop jsem překládal z Die Astrologie des Johannes Kepler. Eine Auswahl aus seinen Schriften. Eingeleitet und herausgegeben von Heinz Artur StrauB-Kloebe. Munchen und Berlin 1926. V německém textu (jak tehdy bylo běžné) je řada latinských formulací, které ponechávám v originále."

Celý text je na stránkách pana Tichého - viz odkaz.

Re: Astrologie a fyzika
12 odpověď odeslal(a) Jiří ve Středu 29.Června 2011 14:14:15
Níže uvedené obrázky ilustrují dobové představy o uspořádání sluneční soustavy - Ptolemaios, Koperník, Tycho de Brahe a Johannes Kepler.

Re: Astrologie a fyzika
17 odpověď odeslal(a) Jiří ve Čtvrtek 30.Června 2011 07:31:54

V době Keplerově měl geocentrický systém Ptolemaiův stále ještě velmi silnou pozici. Koperníkův heliocentrický systém, díky tomu, že Koperník předpokládal dráhy planet kruhové, byl méně přesný. Proto také Tycho de Brahe navrhl svůj kompromisní geocentrický systém, ve kterém Merkur a Venuše obíhají okolo Slunce a společně se Sluncem obíhají okolo Země, která zůstává středem.

Teprve Keplerova celoživotní práce, která vyústila v objev jeho tří zákonů, jež popisují pohyb planet, pomohla definitivně prosadit Koperníkovu myšlenku heliocentrického systému.

Re: Astrologie a fyzika
18 odpověď odeslal(a) Vanda ve Čtvrtek 30.Června 2011 08:31:39
V práci Johannese Keplera mě zaujala nenápadná, ale ve své podstatě obrovská myšlenka. Volně citováno napsal:
Je zvláštní, že světlo, ačkoli je povahy nehmotné, se po dopadu na povrch nějakého tělesa chová jako hmotný předmět a zahřívá ho.
Touto myšlenkou předběhl dobu o nějakých 400 let.

Re: Astrologie a fyzika
19 odpověď odeslal(a) Jiří ve Čtvrtek 30.Června 2011 09:45:39
Johannes Kepler byl geniální fyzik.
V jeho době se objevil dalekohled, se kterým Galileo pozoroval planety a jako první objevil čtyři Jupiterovy měsíce.
Kepler měl možnost krátce s tímto dalekohledem pracovat.
A jak mu bylo vlastní, nejenže řádně zdokumentoval provedená pozorování, ale následně ve svém spise Dioptrica přesně popsal zákonitosti optiky a navrhl svou konstrukci hvězdářského dalekohledu. Keplerův systém se u tohoto typu dalekohledu v podstatě používá dodnes.

Re: Astrologie a fyzika
21 odpověď odeslal(a) Vanda ve Čtvrtek 30.Června 2011 14:36:33
http://www.cbdb.cz/kniha-13211-jirkuv-tajny-klic-k-vesmiru-george%C2%B4s-secret-key-to-the-univers

Kepler mě udivil svým velmi moderním myšlením, ale konečně, něměl by. Člověk, který si dokáže uvědomit a spočítat takové zákonitosti, jak on do dovedl, kromě nesmírné inteligence potřebuje o pořádnou dávku imaginace a odvahy pouštět se po neprošlapaných cestách, myslet jinak, než dosud bylo zvykem. Jinak by to nedokázal.

Re: Astrologie a fyzika
22 odpověď odeslal(a) Jiří v Pátek 1.Července 2011 10:30:45
Dovoluji si upozornit, že v Konstelaci ročník XIII, číslo 43-44, která právě vyšla, je uveden český překlad Keplerovy práce - K pevnějším základům astrologie - doplněný prognózou počasí podle návodu Johannese Keplera pro rok 2012.
Stránka na podobné téma:
Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý