www.volny.cz/astrolot/       |    www.astrolot.xf.cz/       |       Astrologické zajímavosti 1      |       Astrologické zajímavosti 2Lilith versus ostatní „Černé planety“ v horoskopu

Jan Kaleta


    Víme, že astrologie zavádí tzv. „černé planety“ jako body tzv. „druhého ohniska“ jejich oběžné dráhy kolem Slunce. Snaží se přitom smysluplným způsobem popsat jejich astrologické vlivy. Nejznámější „černou planetou“ je Lilith, kterou chápeme jako průmět druhého ohniska elipsy lunární dráhy na ekliptiku.

    O Lilith se neustále vede množství polemik. Jejímu významu se věnují mnozí astrologové, přičemž ne vždy je hodnocena zcela korektně. Abychom správně pochopili její funkci, měli bychom si uvědomit, jak můžeme proniknout k jejímu opravdovému významu. To platí také pro tzv. „černé planety“.

    Některé astrologické školy zanedbávají vlivy Lilith s odůvodněním, že v astrologii se stejně neuvažuje ani s působením dalších „černých planet“, přičemž existují a zcela jistě představují mnohem větší síly, než působení Lilith. Jiní tvrdí, že Černá Luna je nehmotným prvkem, který je z hlediska vlivu na stejné úrovni jako černé planety a proto není potřeba brát je v úvahu při výkladech osobních horoskopů. Vysvětlení, proč vypustit ze zřetele právě Lilith je mnoho, ale obecně všechny mají jedno společné: astrolog jejímu působení buďto nepřikládá příslušný význam a důležitost, anebo mu prostě nerozumí. Rozhodující je také zaměření astrologa, oblast, do které orientuje hlavní těžiště svého zájmu.

    Vlivy Černé Luny v horoskopech jsou vnímatelné takovými astrology, kteří do svého astrologického systému „zapracují“ adekvátní „pozorovací platformu“. Jedná se o takový myšlenkový systém, který uvažuje a umí patřičně zdůvodnit a ověřit tato působení. Obvykle jde o systémy, které pracují s kontinuitou vývojových cyklů, mnohodimenzionalitou lidské bytosti a vesmíru a jednotným vědomým a vše oživujícím „Zdrojem vší existence“. Tyto koncepty jsou obvykle také součástí výsledků nejmodernějších výzkumů ve fyzice, filosofii, psychologii, matematice a dalších vědních oborů. Ovšem, málokteré z těchto výsledků se dostanou do odborných časopisů a k veřejnosti.

    Pokud astrolog „vypustí“ anebo není schopen integrovat některý z těchto myšlenkových proudů, Lilith mu pravděpodobně neřekne o mnoho více, než kterákoliv jiná černá planeta – tedy téměř nic. A to i přesto, že - logicky vzato - musí v podobných ohniscích působit nezměrné síly, jejichž vlivu jsme neustále vystaveni.

    Pokusím se dokázat, že Lilith má pro Zemi a pro vývoj vědomí na ní zcela mimořádný význam, který nelze srovnávat s významem kterékoli další „černé planety“.

    Podle zákonů matematiky a fyziky víme, že každá elipsa má dvě ohniska. V tomto případě je Země umístěna v jednom z ohnisek lunární dráhy, přičemž Lilith představuje ono druhé, prázdné. Druhé ohnisko je však prázdné pouze zdánlivě. Nemusí v něm být „hmota“ jak ji známe, její obsah však může být „velmi hmotný“ vzhledem k lidské bytosti, jíž se konkrétní pozice Lilith týká. Kromě toho, astrologie promítá Lilith (1) na ekliptiku z pohledu pozorovatele sledujícího situaci na obloze ze Země. Tím se upřesňuje její charakter v horoskopu, protože je ovlivněna energií konkrétního stupně zvěrokruhu (2). Lilith se současně promítá do nejvzdálenějšího bodu lunární oběžné dráhy – apogea (3). Poněkud přehnanou elipsou lunární dráhy na obrázku jsem chtěl vyvolat názornou představu rozmístění zainteresovaných prvků:

(1) Je myšlena průměrná pozice Lilith. Kromě ní existuje ještě podle různých druhů výpočtů několik dalších typů Černých Lun. Nejčastější je tzv. „pravá Černá Luna“ jejíž význam je ve Vodnářské astrologii mírně posunut.
(2) Tj. bodu, v oblasti s maximálním faktorem změny.
(3) Při pohledu ze Země.


    Obrázek č. 1 – Rozmístění prvků na oběžné dráze Luny kolem slunce.

Llith

    Pokusme se nyní odvodit význam Lilith pro horoskop pozemšťana. Podle názoru některých kolegů mají totiž stejný nebo podobný význam další černé planety a pouhá aproximace je důvodem, proč v horoskopu není uvažováno například s černým Marsem, Jupiterem, či Saturnem.

    Než definujeme černou planetu, podívejme se na vlastnosti oběžné dráhy samotné z hlediska Vodnářské astrologie. Je zřejmé, že deformace oběžné dráhy do elipsy vytváří rozdílný vývojový tlak v různých oběžných pozicích planety. Ideálně kruhová oběžná dráha způsobí harmonický a rovnoměrný vývoj a je pro každou planetu nanejvýš žádoucí. Taková dráha by však byla možná snad pouze kdyby ve vesmíru existovalo jediné slunce, kolem kterého by obíhala jediná planeta. Další nutnou podmínkou by byl poměr hmotností planety ke slunci, kde by hmotnost planety aproximovala k nule a hmotnost slunce naopak k nekonečnu.

    Černá planeta takové planety by splynula s druhým ohniskem oběžné dráhy, v němž by byla umístěna centrální hvězda. Došlo by k syntéze dvou vývojových ohnisek. Tyto bychom mohli charakterizovat takto:
1.) Ohnisko vědomí – ohnisko „zde a teď“, absolutní vývojová zkušenost,
2.) Ohnisko nevědomí – ohnisko reprezentující vše mimo „zde a teď“, relativní vývojová zkušenost vztažená k „ne-tady“ a „ne-teď“.

    Ovšem, že situace není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Víme, že horoskop vypovídá o vztahu člověka k okolním kosmickým silám. Obecně bychom mohli říct, že jakýkoliv horoskop vytvořený na Zemi vyjadřuje vztah mezi pozemským a nebeským děním. Proto také u naší hypotetické sluneční soustavy s jediným sluncem a planetou bude naznačovat, jakým způsobem ovlivňuje vývoj na slunci její jediná obíhající planeta. Vzhledem k předpokladu ojedinělosti takové soustavy by horoskop vycházel pouze z času stanoveného dělením časové jednotky mezi dvěma východy jediné planety. Neexistovala by ekliptika ani žádné další působící síly. Odůvodněným předpokladem by proto bylo sloučení dvou ohnisek elipsy do jediného ohniska kruhové oběžné dráhy.

    Aplikujme nyní tuto úvahu na „černé planety“ v naší sluneční soustavě. Připomeňme si, že jsou to druhá, Slunci vzdálená ohniska oběžných drah, respektive jejich průměty na ekliptiku (4). Všechna tvoří ohniska relativní vývojové zkušenosti – ovšem našeho Slunce, nikoliv Země samotné. Tím netvrdím, že nemají vliv i na pozemské dění, ten však určitě není prioritní. Musíme si uvědomit, že vlastnosti černé planety vychází z vlastností oběžné dráhy kolem centrálního tělesa. Musí tudíž zahrnovat především oběžnici, její dráhu a centrální těleso, případně vztah této „tripartity“ k vyšší soustavě, což je relace černé planety k vlastní formě zodiaku (5) a ke hvězdnému pozadí zodiaku.

    Vzhledem k Zemi mají černé planety význam pouze nepřímý a symbolizují způsob, jakým se relativní vývojová zkušenost archetypu planety vzhledem ke Slunci asimiluje do vývoje vědomí ve sluneční soustavě.

    Pokud jde o Lilith, zde je situace poněkud jiná. Luna a charakteristika její oběžné dráhy má nepochybně bezprostřední dopad na dění na Zemi. Lilith přímo představuje relativní vývojovou zkušenost v pozemských podmínkách tím, že Luna je jediným satelitem naší planety, jehož vliv je velmi důležitý a snadno pozorovatelný právě na Zemi.

    Lilith pak představuje způsob, jakým se relativní vývojová zkušenost genetické linie člověka asimiluje do jeho vývoje v pozemských podmínkách. Myslím tím ovšem jakoukoliv genetickou linii, ať již fyzickou (obtížné genetické predispozice), nebo také nefyzickou, tj. posloupnost jednotlivých inkarnací. Z charakteru Lilith vyplývá, že se jedná o inkarnace výhradně na Zemi, nikoliv na jiných místech vesmíru.

    Je určitě mimo veškeré pochybnosti, že Lilith ovlivňuje hypotetické dění na Slunci zanedbatelným způsobem, protože se přímo nepodílí na vytváření vývojové zkušenosti Slunce, nýbrž Země. Z toho vyplývá, že vlivy ostatních „černých planet“ můžeme s klidem aproximovat k nule, zatím co působení Lilith bychom v žádném případě zanedbat neměli.

    Robert Monroe (6) popisuje vývojovou zkušenost inkarnované lidské existence na Zemi jako život alkoholika. Příchodem na Zemi lidská bytost „zabředne“ do závislosti na pozemském životě a během stovek inkarnací si postupně proti ní vypěstovává odolnost (7). Proces také přirovnává k „destrukci oběžné dráhy lidské bytosti“ kolem Země vlivem přitažlivosti Lidské časoprostorové iluze (8). Čím více je člověk přitahován systémem pozemského života, tím se jeho „kruhová dráha“ mění na „eliptickou“. Nakonec skončí na dlouhé věky v nejspodnějších vrstvách pozemské existence, neschopen se povznést vzhůru. Musí absolvovat mnoho inkarnací, aby došlo k odpoutání od závislosti tím, že si „užije“ veškeré „bídy“ relativní vývojové zkušenosti (9). To způsobí postupné převážení vlivu Nefyzické reality a návrat na oběžnou dráhu, nejdříve opět výstřední, pak kruhovou, a nakonec po „tečně“ odlétá dále do vesmíru obohacen o zkušenosti obou ohnisek své oběžné dráhy.

    Z toho vyplývá, že v Lilith je uložena důležitá relativní vývojová zkušenost, která vytváří destruktivní tlak na oběžnou dráhu lidské bytosti a současně je zdrojem jejího vývojového postupu. Pokud člověk rozpozná funkce Lilith a zkušenosti v ní uložené, pochopí, že představují jeho minulost. Jejím pochopením se může vyvarovat chyb v přítomnosti a pozvednout svůj orbit snížením přitažlivosti k podmínkám života na Zemi.

    Minulost uložená v Lilith proto představuje konkrétní zkušenosti z jiného času a prostoru které však přísluší pozemskému „vývojovému skanzenu“. Jejich důležitost a cena je nedozírná vzhledem k vývoji, kterým zde procházíme.

    Z výše uvedeného vyplývá, že správné pochopení Lilith vyžaduje další informace, především o systému fungování pozemského života a pravidlech, kterými se řídí získávání zkušeností skrze inkarnace na Zemi.

    Tyto závěry vyplývají z výsledků mého výzkumu horoskopů asi 200 klientů, kdy byla zkoumána Lilith vzhledem k průběhu jejich životů se zohledněním některých kritických událostí vyplývajících z pozice, času, aspektace a postavení průměrné Černé Luny. V některých případech byly provedeny nezávislé kontrolní průzkumy jiných životů respondentů metodou Alfa psychoregrese.

    Integrovaný výzkum jednoznačně potvrdil základní správnost uvedených úvah a upřesnil tím funkce Lilith v nativitě zrozence. Bylo potvrzeno, že Lilith se u každého člověka projevuje velmi individuálně, v závislosti především na situacích z „ne-tady“ a „ne-teď“. Obecně v naprosté většině jde o emocionální problémy vyplývající z nezvládnutých situací v jiných životech. Bylo prokázáno, že tyto „jiné životy“ přímo souvisí se současnou inkarnací. Souvislost není založena na kontinuálním pokračování stejné osobnosti ve vícero životech, nýbrž na jednotících elementech respektujících odlišné osobnosti nezávislých a přesto pomocí Lilith vzájemně propojených inkarnací vědomí.

    Z tohoto hlediska astrologický výzkum Černé Luny potvrzuje a doplňuje výsledky výzkumu vědomí, které prováděli např. Robert Monroe a Dr. Newton.

(4) Při pohledu ze Země vyvstává další komplikace – pozice černých planet na ekliptice budou odvislé od pozemské perspektivy a budou se lišit oproti pohledu ze Slunce.
(5) V případě Země je vyšší soustavou pro Lilith ekliptika, případně zvěrokruh, nezávisle na jeho konstrukci. Tropický zvěrokruh jiných planet je závislý na oběžných parametrech, zejména elipticitě dráhy a sklonu osy.
(6) Americký podnikatel v oblasti rozhlasových sítí Robert Monroe se výzkumem vědomí a systému existence člověka v pozemských podmínkách zabýval více jak třicet let.
(7) Dle Monroa existují ovšem i bytosti, které opatrným výběrem pozemských podmínek získají veškeré zkušenosti během několika desítek inkarnací a bez větších zádrhelů získají „únikovou rychlost“ z oblasti Země.
(8) Lidská časoprostorová iluze – smluvní podmínky existence lidských bytostí ve třetí dimenzi pozemského života, které jsou z pohledu z vyšší dimenze iluzorní.
(9) Relativní vývojová zkušenost – vztaženo ke své konkrétní existenci.


(výňatek z připravované knihy "Astrologie věku Vodnáře a kontinuita života").

Kaleta Jan
Email pana Nitscheho:

Milý pane Tichý,
přečetl jsem si článek pana Kalety o Černých planetách a rád bych k němu připojil jednu poznámku.

Většina druhých ohnisek oběžných drah planet, neboli tzv. Černých planet, se nachází, díky takřka kruhovým oběžným drahám planet, uvnitř oběžné dráhy Země.
Proto tyto Černé planety proběhnou téměř všechny každý rok celým zodiakem.
Možná, že by si tato jejich vlastnost zasloužila bližšího zkoumání.
Přeju Vám krásný den !
Jiří Nitsche


Astrology Pacific 1   |   Astrology Pacific 2   |   Zajímavosti   |     |   kniha hostů je na hl.stránce   |   námět do Astrologického fóra  
Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 5 Pro. AceHTML 5.06.1 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 5.06.1 Pro.
astrologie astrologie.cz Karel Tichý